Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @fliske

My name is Felicia Chuo. I’m 23 and a student currently in my final semester of my Master’s degree. I currently technically do food photography as a hobby as I am still studying, but I am open to providing food photography services!

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Felicia Chuo. Ik ben 23 jaar oud en zit momenteel in het laatste semester van mijn masteropleiding. Ik doe momenteel technisch gezien aan foodfotografie als hobby omdat ik nog steeds studeer, maar ik sta open voor het leveren van foodfotografie diensten!

How did you start and how did you learn? Do you have tips for online courses?

I had always enjoyed taking photos, but baking was the gateway into food photography for me. All I knew at the time was that I wanted to take photos of the food I made, and I wanted them to look good (note: they in fact did not look good, though to me at the time they looked decent). For years I’d take photos of my food and hoard them. A couple of friends suggested I start an Instagram account so I could share the photos instead. I’d never really been into the whole social media scene, but I eventually did create an account in 2016, and I think it’s from there that my food photography began to improve.

I found that I learnt the most from doing two main things – experimenting through happy accidents, and looking at other photos that I liked, trying to identify some aspects I liked about them (e.g., light, mood, composition etc.). In doing so, I began to train my eye to see what a ‘good’ photo entails (i.e., I no longer believed those old photos looked decent) and was thus gradually more able to incorporate those aspects into my own photography.

For editing, I honestly mostly learnt from trial and error based on how I personally wanted to edit and experimenting with the different tools.

As for online courses, I’ve heard of a few highly rated ones, but I think it also depends on what exactly you’re looking for and at what level you’re at. If you’re on a budget it would probably be more worthwhile for you to enrol in a course aimed at your specific level and needs. So don’t settle on the first good one you hear about – search around and weigh up all your options.

Hoe ben je begonnen en hoe heb je geleerd? Heb je tips voor online cursussen?

Ik had altijd al met veel plezier foto’s gemaakt, maar bakken was voor mij de weg naar de foodfotografie. Het enige wat ik toen wist was dat ik foto’s wilde maken van het eten dat ik maakte, en ik wilde dat ze er goed uitzagen (let op: ze zagen er in feite niet goed uit, hoewel ze er voor mij op dat moment wel fatsoenlijk uitzagen). Jarenlang zou ik foto’s maken van mijn eten en verzamelde ze. Een paar vrienden stelden voor dat ik een Instagram-account zou beginnen, zodat ik de foto’s kon delen. Ik was nooit echt in de hele social media scene geïnteresseerd, maar ik heb uiteindelijk wel een account aangemaakt in 2016 en ik denk dat het vanaf dat moment was dat mijn voedselfotografie begon te verbeteren.

Ik vond dat ik het meeste leerde van twee belangrijke dingen – experimenteren door toevallige ongelukken en kijken naar andere foto’s die ik leuk vond, proberen om sommige aspecten die ik leuk vond aan te geven (bijvoorbeeld, licht, stemming, compositie etc.). Daarbij begon ik mijn oog te trainen om te zien wat een ‘goede’ foto inhoudt (ik geloofde niet meer dat die oude foto’s er fatsoenlijk uitzagen) en was dus geleidelijk aan beter in staat om die aspecten in mijn eigen fotografie op te nemen.

Voor het bewerken leerde ik eerlijk gezegd vooral uit trial and error op basis van hoe ik persoonlijk wilde bewerken en experimenteren met de verschillende tools.

Wat betreft de online cursussen heb ik over een aantal hooggewaardeerde cursussen gehoord, maar ik denk dat het ook afhangt van wat je precies zoekt en op welk niveau je zit. Als je een budget hebt, zou het waarschijnlijk meer de moeite waard zijn om je in te schrijven voor een cursus die gericht is op je specifieke niveau en behoeften. Dus neem geen genoegen met de eerste goede die je hoort – zoek rond en weeg al je opties af.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration from?

I mostly get my inspiration from simply the food or subject itself, or from something like the light or textures, and of course from the work of the talented people I see online. Just some of the food photographers whose work I love are Aimee from @twiggstudios, Christall from @christall.lowe, and Dyutima from @dyutima_myfoodlens, though I’m only just scratching the surface! I also love how open Joanie from @thebiteshot and Kimberly from @thelittleplantation are with sharing their wealth of knowledge with the community.

Welke fotografen inspireren je en waar haal je verder inspiratie vandaan?

Mijn inspiratie haal ik meestal uit het eten of het onderwerp zelf, of uit iets als het licht of de texturen, en natuurlijk uit het werk van de getalenteerde mensen die ik online zie. Enkele van de foodfotografen van wie ik hou zijn Aimee van @twiggstudios, Christall van @christall.lowe, en Dyutima van @dyutima_myfoodlens, hoewel ik nog maar net aan de oppervlakte ben! Ik vind het ook geweldig hoe open Joanie van @thebiteshot en Kimberly van @thelittleplantation zijn met het delen van hun schat aan kennis met de gemeenschap.

How often do you blog?

To be honest, blogging is not something I’m focused on at the moment. I do technically have a blog, but I set it up mostly as an online portfolio. People have in the past asked me for recipes for the food I shoot, so I also occasionally post recipes on it, though it’s not a priority.

Hoe vaak blog je?

Om eerlijk te zijn, is bloggen niet iets waar ik me op dit moment op richt. Technisch gezien heb ik wel een blog, maar ik heb het vooral als een online portfolio opgezet. Mensen hebben me in het verleden gevraagd om recepten voor het eten dat ik schiet, dus ik post er ook af en toe recepten op, hoewel het geen prioriteit is.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most? 

I only use Instagram at the moment. I spend enough time on Instagram to reply to comments and to try to catch up on posts by those I follow. I don’t particularly restrict my usage because I don’t find myself on it for hours at a time anyway. It also depends what I am on it for at a particular time. 

Hoeveel tijd spendeer je op social media en welke kanalen gebruik je?

Ik gebruik alleen Instagram op dit moment. Ik besteed genoeg tijd aan Instagram om te reageren op opmerkingen en om te proberen de berichten in te halen bij degenen die ik volg. Ik beperk mijn gebruik niet bijzonder omdat ik er toch niet urenlang op sta. Het hangt ook af van waar ik op een bepaald moment op zit.

Do you have a few good tips for Instagram?

Put effort into being genuine, sincere, and welcoming. This is just a ‘personal’ tip rather than a general ‘grow your account’ or ‘improve your photography’ tip.
I always try to interact with people on Instagram and reply to every comment. I personally feel like it’s a nice way of letting people know that I read and appreciate every comment and that I appreciate them stopping by. In saying that, I totally understand those who simply cannot reply to every single comment. Speaking of genuineness, I also try to be as genuine as possible in my captions. Focus on being authentic and create content that you enjoy and that you’d want to see. In doing so, you will surely find and attract likeminded individuals you can connect with. I know that it can take up a lot of mental energy, but so does any relationship.

I would also suggest participating in Instagram photography challenges! It allows you to see a multitude of interpretations to one theme and you may discover new photographers whose work you love. Especially with good challenge themes, they can help bring out a creativity you never knew you had. There are many challenges out there, so pick the one(s) that resonate with you and you think could push you creatively.

Heb je een paar goede tips voor Instagram?

Doe moeite om echt, oprecht en gastvrij te zijn. Dit is slechts een ‘persoonlijke’ tip in plaats van een algemene ‘laat je account groeien’ of ‘verbeter je fotografie’ tip.
Ik probeer altijd te communiceren met mensen op Instagram en op elke opmerking te reageren. Persoonlijk vind ik het een leuke manier om mensen te laten weten dat ik elke opmerking lees en waardeer en dat ik het waardeer dat ze langskomen. Door dat te zeggen, begrijp ik volledig degenen die gewoonweg niet op elke opmerking kunnen reageren. Over echtheid gesproken, ik probeer ook zo oprecht mogelijk te zijn in mijn bijschriften. Concentreer je op het authentiek zijn en creëer inhoud die je leuk vindt en die je graag zou willen zien. Daarbij zul je zeker gelijkgestemden vinden en aantrekken waarmee je zich kan verbinden. Ik weet dat het veel mentale energie kan vergen, maar dat geldt ook voor elke relatie.

Ik stel ook voor om deel te nemen aan de Instagram-fotografie-uitdagingen! Het stelt je in staat om een veelvoud aan interpretaties van één thema te zien en je zult misschien nieuwe fotografen ontdekken van wie je houdt. Vooral met goede uitdagende thema’s kunnen ze helpen een creativiteit naar boven te halen waarvan je niet wist dat je die had. Er zijn veel uitdagingen, dus kies degene(n) die bij je passen en je denkt dat ze je creatief kunnen pushen.

Where do you make your photo’s, at home or in a studio?

I take my photos at home. I’ve kind of monopolised the area in one room because no one really uses that it anymore. Then, I edit on my PC at home too. 

Waar maak je je foto’s, thuis of in een studio?

Ik neem mijn foto’s thuis. Ik heb het gebied in één kamer een beetje gemonopoliseerd omdat niemand het nog echt gebruikt. Dan bewerk ik thuis ook op mijn PC.

How do you prepare for a foodstyling set?

I generally start with my subject and work my way around that. From there, I pick the background and then pick props to match. 

I then start to build layers on and around my scene, taking a few shots along the way. I will generally try different angles and different light.

I tend to take larger scenes and shots further away at the start of my shoot, or at the start of shooting a scene, then I get closer and shoot more close-up.

I personally do not plan shots in advance, though I will usually think about what props I might want to use or perhaps some ingredients I want to include in the shot. I do usually think about potential moods I want to create and whether I want to take bite/ slice/ drizzle/ etc. shots. I just don’t plan the set-up or angle or anything.

Hoe bereid je een food styling set voor?

Ik begin over het algemeen met mijn onderwerp en werk daar omheen. Van daaruit kies ik de achtergrond en kies ik de bijpassende props.

Ik begin dan met het opbouwen van lagen op en rond mijn scène, waarbij ik onderweg een paar foto’s maak. Over het algemeen probeer ik verschillende invalshoeken en een ander licht te gebruiken.

Ik heb de neiging om grotere scènes en opnamen verder weg te nemen aan het begin van mijn shoot, of aan het begin van een scène, dan kom ik dichterbij en schiet ik meer close-up.

Persoonlijk plan ik geen opnamen van tevoren, hoewel ik meestal wel zal nadenken over welke props ik zou willen gebruiken of misschien enkele ingrediënten die ik in de opname wil opnemen. Ik denk meestal wel na over mogelijke stemmingen die ik wil creëren en of ik bijt/snijd/druppel/ etc. opnamen wil maken. Ik plan gewoon niet de opstelling of de hoek of iets dergelijks.

Which props do you use the most?

Whilst I don’t have a room full of props, as I know some do, I do have a select few props that I use all the time. I have a set of black, matte bowls from Daiso, and I often pair them up with a small black plate literally just from the supermarket. I love to use beige cloths to add texture and layers to a shot. I have a curtain from Daiso (again) that works quite well. I also have some old wrapping paper with old-style print advertisements on it that I sometimes use for layering.

I tend to veer towards using wooden things, for instance wooden chopping boards, and I always use a wooden handled knife and offset spatula, and some cute little wooden spoons (from Daiso again. I promise I’m not sponsored – they just have some budget friendly stuff!). Otherwise, I also go for metal or steel utensils so long as they are small. The more worn out the better too, as it adds character and texture.

I tend to use smaller props as I find they are easier to work with. Larger props tend to look overly large in photos when compared to the subject and I find them to be a little distracting.

Welke props gebruik je graag?

Hoewel ik geen kamer vol props heb, zoals ik van sommige ander fotografen wel weet, heb ik wel een aantal props die ik de hele tijd gebruik. Ik heb een setje zwarte, matte kommen van Daiso, en ik koppel ze vaak aan een klein zwart bordje dat letterlijk net uit de supermarkt komt. Ik hou ervan om beige doeken te gebruiken om textuur en lagen toe te voegen aan een shot. Ik heb een gordijn van Daiso dat vrij goed werkt. Ik heb ook wat oud inpakpapier met oude stijl printadvertenties erop die ik soms gebruik voor gelaagdheid.

Ik neig naar het gebruik van houten materialen, bijvoorbeeld houten snijplanken, en ik gebruik altijd een houten handvat mes en een offset spatel, en wat schattige kleine houten lepels (weer van Daiso. Ik beloof dat ik niet gesponsord word – ze hebben gewoon wat budgetvriendelijke spullen!). Soms ga ik ook voor metalen of stalen gebruiksvoorwerpen, zolang ze maar klein zijn. Hoe meer versleten, hoe beter, want het voegt karakter en textuur toe.

Ik heb de neiging om kleinere props te gebruiken omdat ik ze makkelijker vind om mee te werken. Grotere props hebben de neiging om te groot te kijken in foto’s in vergelijking met het onderwerp en ik vind ze een beetje afleidend.

What backdrops are your favorite?

Earlier this year I was gifted three vinyl backgrounds which I love to use as they are so versatile and easy to clean, but I think the most versatile and the one I have so far used the most would have to be my big cloth-covered collapsed cardboard box. It’s just a big cardboard box that has been flattened/ collapsed and had a big sheet of calico draped over it.
I also like it because it’s big, light, and a great option if you’re on a budget.
I also earlier this year found some wooden planks nailed together, so that has been making quite a few appearances in my photos too. Other than that, I also used to use an old, worn baking tray. I loved the colours and textures on it. Sometimes I use an old plain black dress as a black background as well (I have a few budget backdrop tricks on my Instagram story highlights if you’re interested!).

Welke backdrops gebruik je graag?

Eerder dit jaar kreeg ik drie vinyl achtergronden die ik graag gebruik omdat ze zo veelzijdig en gemakkelijk schoon te maken zijn, maar ik denk dat de meest veelzijdige en degene die ik tot nu toe het meest heb gebruikt, mijn grote met stof bedekte ingestorte kartonnen doos zou moeten zijn.
Het is gewoon een grote kartonnen doos die is platgedrukt/ingestort en waar een groot vel calico overheen is gedrapeerd. Ik vind het ook leuk omdat het groot is, licht, en een geweldige optie als je op een budget zit.
Ik vond eerder dit jaar ook al een aantal houten planken aan elkaar gespijkerd, dus dat is ook op mijn foto’s nogal wat. Verder gebruikte ik ook nog een oude, versleten bakplaat. Ik hou van de kleuren en texturen die erop zitten. Soms gebruik ik ook een oude effen zwarte jurk als zwarte achtergrond (ik heb een paar budget achtergrondtrucjes op mijn Instagram-stories hoogtepunten als je geïnteresseerd bent!)

With which light do you work with (daylight/ artificial)?

I currently use natural light but would love to try artificial light one day.

Met welk licht werk je (daglicht of kunstlicht)?

Ik werk momenteel met natuurlijk daglicht, maar zou in de toekomst graag eens werken met kunstlicht.

What camera and lenses do you use and/ or tripod?

I use a Canon EOS 500D. I used to only have the kit lens which is a Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS, but at the end of last year I got myself a Canon EF 50mm f/1.8 STM and I love it.
It is such a great little lens, especially for its price. I’d go so far as to say that it’s the reason I am able to do all the action shots that I do, as I previously had not been able to achieve the shutter speeds I wanted due to light and f-stop constraints. As for tripods, I use a simple Hanimex HX-20 tripod. It doesn’t have the ability for overhead shots, but with enough finessing and editing out the tripod legs in post-production, I can sometimes make it work.

Welke camera en lenzen gebruik je en heb je een statief?

Ik gebruik een Canon EOS 500D. Vroeger had ik alleen de kitlens die een Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS is, maar eind vorig jaar heb ik een Canon EF 50mm f/1.8 STM aangeschaft en ik ben er gek op.
Het is zo’n geweldige kleine lens, vooral voor de prijs. Ik zou zo ver willen gaan om te zeggen dat het de reden is dat ik alle actiefoto’s kan maken die ik doe, omdat ik eerder niet in staat was om de sluitertijden te halen die ik wilde vanwege de beperkingen van het licht en de f-stop. Wat het statief betreft, gebruik ik een eenvoudig Hanimex HX-20 statief. Het heeft niet de mogelijkheid om foto’s van bovenaf te maken, maar met voldoende verfijning en bewerking van de statiefpoten in de postproductie, kan ik het soms wel laten werken.

Which program do you use to edit your photos?

I use Lightroom for basic editing and Photoshop for retouching. I also use Photoshop for other things like creating a double exposure effect and making cinemagraphs. I will occasionally use the editing tools in the Instagram app before posting on Instagram, just because images tend to look different on mobile screens than on desktop or laptop. I always do the main editing on desktop though – in-app tools are only used after proper editing and only for posting on Instagram.

Welk programma gebruik je om je foto’s te bewerken?

Ik gebruik Lightroom voor de basisbewerking en Photoshop voor het retoucheren. Ik gebruik Photoshop ook voor andere zaken zoals het creëren van een dubbel belichtingseffect en het maken van cinemaparagrafen. Ik zal af en toe de editing tools in de Instagram app gebruiken voordat ik op Instagram plaats, gewoon omdat beelden er op mobiele schermen anders uitzien dan op desktop of laptop. Ik doe echter altijd de hoofdbewerking op de desktop – de in-app tools worden alleen gebruikt na de juiste bewerking en alleen voor het posten op Instagram.

Tips and tricks?

Shoot and practise as often as you can, though be realistic of course! You have to find what works for you and your shooting situation, and you can only do that through practising. Looking at images that appeal to you helps train your eye, but even more so when you try to analyse them and figure out what you like about them.

I also think getting to grips with editing early on is super helpful. Even if you’re not fully able to achieve your vision during the shoot, editing can help you get there. Just experiment with all the different sliders in Lightroom (if that’s what you’re using) or watch some videos that will help you better understand what each slider does in each section.

Most importantly, don’t feel disheartened if you feel dissatisfied with your work (easier said than done, I know). A lot of the time, our eye for something develops faster than we can apply it ourselves. We shoot and practise so that we can improve, so of course we will have times where we are dissatisfied – it just means that our eye is developing and that we’ve identified areas of improvement, which can be used as fuel for the next shoot!

Tips & tricks?

Fotografeer en oefen zo vaak als je kunt, maar wees natuurlijk wel realistisch! Je moet vinden wat voor jou en je situatie werkt, en dat kun je alleen doen door te oefenen. Het kijken naar beelden die je aanspreken helpt je oog te trainen, maar nog meer als je probeert ze te analyseren en uit te zoeken wat je leuk vindt aan ze.

Ik denk ook dat het heel nuttig is om al in een vroeg stadium te beginnen met het bewerken van de foto’s. Zelfs als je niet volledig in staat bent om je visie te bereiken tijdens de shoot, kan montage je helpen om er te komen. Experimenteer gewoon met alle verschillende schuifregelaars in Lightroom (als dat is wat je gebruikt) of bekijk enkele video’s die je helpen om beter te begrijpen wat elke schuifregelaar doet in elke sectie.

Het belangrijkste is dat u zich niet ontmoedigd voelt als u ontevreden bent over uw werk (makkelijker gezegd dan gedaan, ik weet het). Vaak ontwikkelt ons oog voor iets zich sneller dan dat we het zelf kunnen toepassen. We schieten en oefenen zodat we kunnen verbeteren, dus natuurlijk zullen we tijden hebben waarin we ontevreden zijn – het betekent alleen dat ons oog zich ontwikkelt en dat we verbeterpunten hebben geïdentificeerd, die kunnen worden gebruikt als brandstof voor de volgende shoot!

Want to see more of Felicia’s work?

Her Instagram handle is @fliske and blog for her online portfolio and some recipes.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.