Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @eliseshootsfood

Hi!  My name is Elise and I’m a food photographer and retoucher based in the UK.

Kun je jezelf aan ons voorstellen?

Hi! Mijn naam is Elise en ik ben food fotograaf en retoucheer woonachtig in de UK.

How did you start and how did you learn? Do you have tips for online courses?

I graduated with a degree in Commercial Photography in 2012, which is where I learnt everything about photography, practically and theoretically, as well as how to make a living as a commercial photographer.  After delving into all areas of photography, it was clear there was only a one way path for someone who loves food as much as me(!) and so this is where I specialised in my final year.  Food photography as a niche was very different at the time, particularly since Instagram took off, and in contrast to what we have now there were next to no outside resources available at the time!  I carried on developing my practice through a mixture of assisting other commercial food photographers, studying their work and practising. 

In recent years I’ve taken the Restaurant Foodtography School course to further develop my skills in this area, which I loved.  I’m so impressed by the abundance of brilliant resources available to food photographers now in terms of education, props – backdrops is a big one! – and what I feel is a more connected community. 

If taking an online course, my biggest tip would be to combine it with some valuable hands-on experience, as well as guides from the AOP and other photographic organisations, which are really important for the business side (the AOP’s book, ‘Beyond The Lens’, is my business Bible!).

Hoe ben je begonnen en hoe heb je geleerd? Heb je tips voor een online cursus?

In 2012 ben ik afgestudeerd in Commerciële Fotografie. Daar heb ik alles geleerd over fotografie, zowel in de praktijk als theorie en hoe je als commercieel fotograaf je brood kunt verdienen. Nadat ik me in alle facetten van de fotografie had verdiept, was het duidelijk dat er maar één weg was voor iemand die net zoveel van eten houdt als ik(!) en dus heb ik me hier in mijn laatste jaar in gespecialiseerd.
Food fotografie als niche was in die tijd heel anders, vooral omdat Instagram net van start ging en in tegenstelling tot wat we nu hebben waren er op dat moment bijna geen middelen van buitenaf voorhanden! Ik heb mijn in de praktijk verder ontwikkeld door andere commerciële foodfotografen te helpen, hun werk te bestuderen en te oefenen.

In de afgelopen jaren heb ik de cursus Restaurant Foodtography School gevolgd om mijn vaardigheden op dat gebied, waar ik van hou, verder te ontwikkelen. Ik ben zo onder de indruk van de overvloed aan briljante middelen die nu beschikbaar zijn voor foodfotografen op het gebied van educatie, props- backdrops is een goeie! – en wat ik voel is een meer verbonden gemeenschap.

Als ik een online cursus zou volgen, zou mijn grootste tip zijn om deze te combineren met een waardevolle praktijkervaring en met gidsen van de AOP en andere fotografische organisaties, die echt belangrijk zijn voor de zakelijke kant (het boek van de AOP, ‘Beyond The Lens’, is mijn zakelijke bijbel!).

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration from?

I love that inspiration can come from anywhere. I can feel inspired by light, nature, art, travel and places, recipes, food, props, even Netflix (if you saw my ‘Stranger Things’ themed figs on Instagram!).  When I’m searching for ideas I flick through food magazines or cookbooks and often head to Instagram, followed by Pinterest for more in-depth styling references.  Photographers include Issy Croker, Laura Edwards, Steven Joyce, Maja Smend, Ryan Ball (conceptual work), Lizzie Mayson, Chris Tonneson, Tara Fisher and so many talented people on Instagram!

Welke fotografen inspireren je en waar haal je verder je inspiratie vandaan?

Ik hou ervan dat inspiratie overal vandaan kan komen. Ik kan me geïnspireerd voelen door licht, natuur, kunst, reizen en plaatsen, recepten, eten, props, zelfs Netflix (als je mijn ‘Stranger Things’ thema vijgen op Instagram zag!) Als ik op zoek ben naar ideeën, blader ik door food magazines of kookboeken en ga ik vaak naar Instagram, gevolgd door Pinterest voor meer diepgaande styling mogelijkheden. Fotografen zijn onder andere Issy Croker, Laura Edwards, Steven Joyce, Maja Smend, Ryan Ball (conceptueel werk), Lizzie Mayson, Chris Tonneson, Tara Fisher en zoveel getalenteerde mensen op Instagram!

What was it like to win a prize at the Pink Lady Food Photography Awards? Did you get any work done or publicity through this?

Surreal!  I remember visiting the awards gallery as a student in 2011 when the competition first began, and imagining how it would feel like to see my work on those walls one day.  Then I spent 7 years telling myself I wasn’t good enough to enter!  It was only when I felt so inspired from my travels that I first entered, purely for the joy of it, and had almost forgotten about it by the time I found out.  It was when I was at the awards evening that I felt what the competition was really about, and it was much less the technical skill involved, and more about the concept of food itself – the stories around it, different perspectives and ultimately the way in which it connects us across the world.  It was a very gratifying event, full of unity and celebration. 

I did gain some publicity and the exposure led to a few new clients; but for me the most valuable takeaway was by far the opportunity to connect with so many wonderful people, to find the self-belief I needed to push myself forward in my business, and just a lovely reminder that we all have something unique and equally important to give, so it’s important that we share this joy with the world.

Hoe was het om een prijs te winnen bij de Pink Lady Food Photography Awards? Heb je hier meer werk of publiciteit gekregen?

Onwerkelijk! Ik herinner me dat ik als student in 2011 de awards galerie bezocht toen de wedstrijd begon, en me voorstelde hoe het zou voelen om mijn werk op een dag op die muren te zien. Toen heb ik 7 jaar lang tegen mezelf gezegd dat ik niet goed genoeg was om mee te doen! Pas toen ik me zo geïnspireerd voelde door mijn reizen, deed ik voor het eerst mee, puur voor mijn plezier en was ik het bijna vergeten tegen de tijd dat ik erachter kwam. Het was toen dat ik op de award avond was dat ik voelde waar de wedstrijd echt over ging, en het was veel minder de technische vaardigheid die erbij komt kijken en veel meer over het concept van eten zelf – de verhalen eromheen, verschillende perspectieven en uiteindelijk de manier waarop het ons over de hele wereld met elkaar verbindt. Het was een zeer bevredigend evenement, vol eenheid en feest.

Ik kreeg wel wat publiciteit en de exposure leidde tot een paar nieuwe klanten; maar voor mij was de meest waardevolle wat ik er uit kon halen veruit de kans om met zoveel geweldige mensen in contact te komen, om het zelfvertrouwen te vinden dat ik nodig had om mezelf vooruit te helpen in mijn bedrijf en gewoon een mooie herinnering dat we allemaal iets unieks en even belangrijks te geven hebben, dus het is belangrijk dat we deze vreugde delen met de wereld.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most? 

I definitely use Instagram the most – I’m that person who opens a book just to look at the pictures!  So I find a visual platform really gets me excited and the creative juices flowing.  I’m not very regular though and go through phases – when I find it’s no longer fulfilling this purpose I need to have a break until it inspires me again.  I also think it’s important to make it fit around your own schedule (rather than the algorithm’s!) as client work always comes first.  Another reason I love Instagram is the amazing community on there, who I love connecting with and supporting which I think is really important.  

Hoeveel tijd spendeer je aan social media en welke kanalen gebruik je graag?

Ik gebruik absoluut Instagram het meest – ik ben die persoon die een boek opent alleen maar om naar de foto’s te kijken! Dus ik word echt heel enthousiast van een visueel platform en daardoor gaat mijn creativiteit stromen. Ik ben echter niet erg gewoon en ga door fases heen – als ik vind dat het niet meer voldoet aan een bepaald doel heb ik een pauze nodig totdat het me weer inspireert. Ik denk ook dat het belangrijk is om het te laten passen in je eigen schema (in plaats van de algoritmes!), omdat het werk van de klant altijd op de eerste plaats komt. Een andere reden waarom ik van Instagram hou is de geweldige community die er is, waar ik graag mee verbonden ben en die ik erg belangrijk vind.

Do you have 1 good tip for Instagram and 1 good tip for Pinterest?

A tip for Instagram would be to create a saved folder with 1 image from each of your favourite pages so you always have a collection of your most inspirational photographers at hand – there’s nothing worse than knowing you love someone’s style and that it could inspire an upcoming shoot, but forgetting where to find them! 

On Pinterest I always create a moodboard before a shoot for styling references by typing in the name of the dish I’m shooting followed by ‘photography’.  But please don’t use my Pinterest account as an example – it’s a mess!

Heb je 1 goede tip voor Instagram en 1 goede tip voor Pinterest?

Een tip voor Instagram zou zijn om een opgeslagen map te maken met 1 afbeelding van elk van je favoriete pagina’s zodat je altijd een verzameling van je meest inspirerende fotografen bij de hand hebt – er is niets erger dan te weten dat je van iemands stijl houdt en dat het een aankomende shoot zou kunnen inspireren, maar te vergeten waar je ze kunt vinden!

Op Pinterest creëer ik altijd een moodboard voor een shoot voor stylingreferenties door de naam van het gerecht dat ik fotografeer in te typen, gevolgd door ‘fotografie’. Maar gebruik mijn Pinterest-account niet als voorbeeld – het is een puinhoop!

Who are your clients and how do they find you?

My photography clients range from food brands to restaurants, covering a mixture of editorial and commercial work.  They find me either online, through Instagram or word of mouth. I also retouch for a variety of retailers, brands and independent photographers.

Wie zijn je opdrachtgevers en hoe vinden ze je?

Mijn fotografieklanten variëren van voedingsmerken tot restaurants, met een mix van redactioneel en commercieel werk. Ze vinden me online, via Instagram of via mond-tot-mondreclame. Ik ben ook retoucheur voor verschillende retailers, merken en onafhankelijke fotografen.

How do you make sure you find a balance between leisure/home and work?

A yoga mat in the studio!! 😉  Working independently does make finding this balance really difficult, but all the more important.  I always make sure to start and end the day with some time for myself.  Starting the day productively is particularly important for me, so this usually means a workout first thing when I have the most energy. I use the weekends to get out in nature as much as I can, and yoga and meditation to keep me grounded, especially helping me to relax after a shoot (a glass of wine or two also doesn’t harm).

Hoe verzeker je jezelf van de juiste balans tussen vrije tijd/ thuis en werk?

Een yogamat in de studio!! 😉 Zelfstandig werken maakt het vinden van deze balans wel erg moeilijk, maar des te belangrijker. Ik zorg er altijd voor dat ik de dag begin en eindig met wat tijd voor mezelf. Vooral het productief beginnen van de dag is voor mij belangrijk, dus meestal betekent dit een workout wanneer ik de meeste energie heb. Ik gebruik de weekenden om zo veel mogelijk in de natuur te zijn en yoga en meditatie om me te laten aarden, vooral om me te helpen ontspannen na een shoot (een glaasje wijn of twee kan ook geen kwaad).

What else would you have done if you had known this at the beginning of your career?

Every part of my process has been crucial for my learning and I trust that I did what was necessary for me at the time, so I wouldn’t change a thing!  These steps are the building blocks of who we are, so it’s important to recognise them as part of us and be thankful for each lesson.

Wat zou je anders hebben gedaan wanneer je het had geweten aan het begin van je carrière?

Elk onderdeel van mijn proces is cruciaal geweest voor mijn leerproces en ik vertrouw erop dat ik heb gedaan wat toen voor mij nodig was, dus ik zou niets veranderen! Deze stappen zijn de basis van wie we zijn, dus het is belangrijk om ze te herkennen als onderdeel van ons en dankbaar te zijn voor elke les.

Where do you make your photos, at home or in a studio?

Most of my work is done from my home studio in London, but I also work on location in restaurants, external studios and on clients’ premises.  Adapting and problem solving is a large part of being a photographer so, really, anything that works – the world is your studio!

Waar maak je je foto’s? Thuis of in een studio?

Het grootste deel van mijn werk wordt maak ik vanuit mijn thuisstudio in Londen, maar ik werk ook op locatie in restaurants, externe studio’s en bij klanten thuis. Het aanpassen en oplossen van problemen is een groot deel van het fotograferen, dus eigenlijk alles wat werkt – de wereld is jouw studio!

With which light do you work? Daylight or artificial light?

Daylight all the way!  I have a speedlite and a softbox for situations like restaurants where control over the light is limited, but you just can’t beat the quality of natural light – in my opinion, one of the best gifts we’re given in food photography.  Because we are connected to nature and food is something we physically consume, I feel our connection is stronger when food is presented naturally.  I also like to play with its unpredictable nature to find those unique moments, so working with it is a big part of my creative process.  See my blog post on ‘The Magic of Light’.

Met welke licht werk je het liefste? Daglicht of kunstlicht?

Daglicht, altijd! Ik heb een speedlite en een softbox voor situaties in restaurants waar de controle over het licht beperkt is, maar je kunt de kwaliteit van het natuurlijke licht gewoon niet verslaan – naar mijn mening een van de beste geschenken die we krijgen in de foodfotografie. Omdat we verbonden zijn met de natuur en eten iets is wat we fysiek consumeren, voel ik dat onze verbondenheid sterker is wanneer eten op een natuurlijke manier wordt gepresenteerd. Ik speel ook graag met de onvoorspelbare natuur om die unieke momenten te vinden, dus het werken met die natuur is een groot deel van mijn creatieve proces. Zie mijn blogpost betreffende ‘The Magic of Light’.

How do you prepare a food styling set?

I always think about the angle I’m shooting from first, depending on the qualities of the food I’m shooting.  This helps me envisage the set-up and think more about the mood I want to portray, colours and props.  I usually have a vision in my mind of the set-up right before I’m about to drop off to sleep!  With client work I usually sketch the set-ups beforehand, but I like to keep an element of spontaneity and creative freedom for personal work, and let the shoot evolve naturally. 

With some foods I like to prepare them the day before so I can focus on the photography as much as possible and, when it comes to shooting, I always get the set-up ready before doing this too, using a stand-in for the food that’s similar in shape and colour.  Once I’m happy with the composition/ light, etc, bringing the food in is the very last step.

Hoe bereid je een food styling set voor?

Ik denk altijd aan de hoek van waaruit ik schiet, afhankelijk van de kwaliteit van het eten dat ik schiet. Dit helpt me om me de opstelling voor te stellen en meer na te denken over de stemming die ik wil overbrengen, de kleuren en de props. Ik heb meestal een visioen in mijn hoofd van de opstelling vlak voordat ik in slaap val! Bij opdrachten schets ik meestal vooraf de set-ups, maar ik hou graag een element van spontaniteit en creatieve vrijheid voor het persoonlijke werk en laat de shoot op een natuurlijke manier ontwikkelen.

Sommige gerechten bereid ik graag de dag ervoor voor, zodat ik me zoveel mogelijk kan focussen op de fotografie. En, als het gaat om het fotograferen, ook de set-up altijd klaar is voordat ik dit doe, met behulp van een stand-in voor het eten dat vergelijkbaar is in vorm en kleur. Als ik eenmaal tevreden ben met de compositie/het licht, etc., is het neerzetten van het gerecht de allerlaatste stap.

Which props and backdrops do you love to use?

I use a mixture of homemade backdrops, roll out vinyl backdrops, old wooden boards from reclamation yards and bathroom tiles.  I find that real surfaces with texture always work best, but also appreciate the convenience of the roll out ones and some can look very nice.

Which props do you use the most?

I love going to ceramics sales for stoneware plates, bowls and mugs which shoot beautifully. I try to go for matte, plain, neutral coloured props to avoid reflections and not detract from the dish. I’m also a bit obsessed with antique shops for collecting vintage cutlery!

Welke props en backdrops gebruik je graag?

Ik gebruik een mix van zelfgemaakte backdrops, vinyl backdrops, oude houten planken van kringloopwinkels en badkamertegels. Ik vind dat echte oppervlakken met textuur altijd het beste werken, maar ik waardeer ook het gemak van de uit te rollen oppervlakken, sommige kunnen er erg mooi uitzien.

Welke props gebruik je het meest?
Ik ga graag naar de keramiekverkoop voor steengoed borden, kommen en mokken die mooi schieten. Ik probeer te gaan voor matte, effen, neutraal gekleurde rekwisieten om reflecties te vermijden en geen afbreuk te doen aan de schotel. Ik ben ook een beetje geobsedeerd door antiekwinkels voor het verzamelen van vintage bestek!

What camera and lenses do you use and do you use a tripod?

I have a Canon 6D Mark II with a Canon 50mm f/1.2L USM lens and Canon 24-70mm lens.  My tripod is a Manfrotto MBAG80N which I’ve had for years so I’m not sure if they make this model anymore, but it has a ball head which I love and easily converts to overhead.

Welke camera en lenzen gebruik je en heb je een statief?

Ik heb een Canon 6D Mark II met een Canon 50mm f/1.2L USM lens en een Canon 24-70mm lens. Mijn statief is een Manfrotto MBAG80N die ik al jaren heb, dus ik weet niet zeker of ze dit model nog wel maken, maar het heeft een balhoofd waar ik van hou en die ik gemakkelijk kan omzetten naar overhead.

Which program to edit your photos?

I shoot tethered into Lightroom where I make all my selects and global adjustments (colour/ tonal modifications, lens correction, etc); then take images into Photoshop for further selective retouching.

Welke programma gebruik je om je foto’s na te bewerken?

Ik fotografeer tethered direct naar Lightroom waar ik al mijn selecties en globale aanpassingen (kleur- en toonaanpassingen, lenscorrectie, enz.) maak; vervolgens breng ik de foto’s naar Photoshop voor verdere selectieve aanpassingen.

Tips and tricks for a novice food photographer or food stylist?

For a food photographer – train yourself to notice, appreciate and understand light; camera or no camera.  Light is the foundation of photography as it’s the way we see the world, so no amount of styling the perfect dish will create a good image with bad light.  Accept that there will always be good and bad shoots, but it’s all part of the process.  The beauty of photography is that – much like life – there is no end goal and you will always be learning, so enjoy it!

Tips en trucs voor een beginnende foodfotograaf of foodstylist?

Voor een foodfotograaf – train jezelf om het licht op te merken, te waarderen en te begrijpen; camera of geen camera. Licht is de basis van de fotografie zoals we de wereld zien, dus geen enkele vorm van styling van het perfecte gerecht zorgt voor een goed beeld met slecht licht. Accepteer dat er altijd goede en slechte opnames zullen zijn, maar het is allemaal onderdeel van het proces. Het mooie van fotografie is dat er – net als in het leven – geen einddoel is en dat je altijd zult leren, dus geniet ervan!

Want to see more of Elise’s work?

Website: https://www.elisehumphrey.com

Instagram:  @eliseshootsfood

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.