Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @lachicabites

Hola amigos! I am Beatriz (Bea), a Spanish food, photography, Pinterest, travel and tea & herbal infusions enthusiast. I live in London, where I combine my work as a restaurant & food photographer with personalised Pinterest management to help passionate food bloggers. I am a curious and hands-on creative, and due to my inquisitive nature I can say that learning mode is always ON. 

I  can also loose sense of time when I talk about the things I love doing, so apologies in advance if this interview feels longer than others…

Zou je jezelf willen voorstellen aan ons?

Hola amigos! Ik ben Beatriz (Bea), een Spaanse food-, fotografie-, Pinterest-, reis- en thee- & kruideninfusies liefhebber. Ik woon in Londen, waar ik mijn werk als restaurant & foodfotograaf combineer met gepersonaliseerd Pinterest management om gepassioneerde foodbloggers te helpen. Ik ben een nieuwsgierig en hands-on creatief, en door mijn nieuwsgierige aard kan ik zeggen dat de leermodus altijd AAN staat.

Ik kan ook mijn gevoel voor tijd verliezen als ik praat over de dingen die ik graag doe, dus excuses op voorhand als dit interview langer aanvoelt dan andere…

How did you start and how did you learn?

It is difficult to pick a moment when it all started, I think we all shape our lives gradually. Photography has always been present in my life as well as marketing, the idea of capturing a moment from the best angle, with the best light as a way of selling and telling a story to the audience. That is why I studied a five year degree on Mass Media Communication at university in Madrid, and ended up working for multi-national broadcasting organisations.

But the inflexion or change came when I started sharing my recipes on my Instagram account, combining photography with my curiosity for healthy food and new flavours! I never thought that could change my life forever!!  Instagram broadened my universe and helped me discover (and still does) marvellous food bloggers, photographers and storytellers like Kimberly Espinel (@thelittleplantation) who in 2018 contracted me to manage her Pinterest account. Since then, I have transformed my career to be dedicated to Pinterest management and food photography.

In January 2019 I moved to London full of dreams and eager to explore the city and the new flavours that the variety of this capital offers. I was 100% sure that I wanted to dedicate my new full time freelance career to restaurant and food photography with Pinterest management, and I didn’t hesitate when I knew I needed more technical knowledge if I wanted to work with the fast pace of restaurant  life. I have devoured thousands of YouTube videos, blog posts, and assisted at workshops, conferences and exhibitions.

Hoe ben je begonnen en hoe heb je het geleerd?

Het is moeilijk om een moment te kiezen waarop het allemaal begon, ik denk dat we allemaal ons leven geleidelijk aan vorm geven. Fotografie is altijd aanwezig geweest in mijn leven, evenals marketing, het idee om een moment vast te leggen vanuit de beste invalshoek, met het beste licht als een manier om een verhaal te verkopen en te vertellen aan het publiek. Daarom heb ik een vijfjarige opleiding Massa-media communicatie aan de universiteit van Madrid gevolgd en ben ik bij multinationale omroeporganisaties gaan werken.

Maar de omslag of verandering kwam toen ik mijn recepten begon te delen op mijn Instagram-account, waarbij ik fotografie combineerde met mijn nieuwsgierigheid naar gezonde voeding en nieuwe smaken! Ik had nooit gedacht dat dat mijn leven voor altijd zou kunnen veranderen! Instagram verbreedde mijn universum en hielp me om prachtige voedselbloggers, fotografen en verhalenvertellers zoals Kimberly Espinel (@thelittleplantation) te ontdekken (en ik doe dat nog steeds) die me in 2018 contracteerde om haar Pinterest-account te beheren. Sindsdien heb ik mijn carrière getransformeerd om me te wijden aan Pinterest management en foodfotografie.

In januari 2019 ben ik vol dromen naar Londen verhuisd en sindsdien wil ik de stad en de nieuwe smaken die de verscheidenheid van deze hoofdstad biedt graag verkennen. Ik was er 100% zeker van dat ik mijn nieuwe fulltime freelance carrière wilde wijden aan restaurant- en foodfotografie bij Pinterest management en ik aarzelde niet toen ik wist dat ik meer technische kennis nodig had, wanneer ik met het snelle tempo van het restaurantleven wilde werken. Ik heb duizenden YouTube-video’s verslonden, blogberichten geplaatst en geassisteerd bij workshops, conferenties en tentoonstellingen.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration from?

It is such a great question and also difficult to answer!! Inspiration is everywhere, we need to be openminded to see it.One of the advantages of working with Pinterest is that everyday I am discovering new artists, new angles and combinations of colours. Both Pinterest (as a visual search engine) and Instagram (as a visual social platform) offer unlimited inspiration and because each client I work with is different, sometimes I end up finding inspiration for my photography in a pin  (this could be the colours of a flower or a light in an interior photography) … but I know you want names too… so here are some from my long list: Kara Rosenlund. Jose Salto, Kimberly Espinel, Lauren Bamford, Sharyn Cairns, Rachel Korinek. Bea Lubas, Tanya Bates, Haraala Hamilton … the list continues, and grows everyday!

Welke fotografen inspireren je en waar haal je verder inspiratie vandaan?

Het is zo’n grote vraag en ook moeilijk te beantwoorden! Inspiratie is overal, we moeten openstaan om het te zien. Een van de voordelen van het werken met Pinterest is dat ik elke dag nieuwe kunstenaars, nieuwe invalshoeken en combinaties van kleuren ontdek.
Zowel Pinterest (als visuele zoekmachine) als Instagram (als visueel sociaal platform) bieden onbeperkte inspiratie en omdat elke klant waar ik mee werk anders is, vind ik soms inspiratie voor mijn fotografie in een speldje (dit kunnen de kleuren van een bloem zijn of een licht in een interieurfotografie) … maar ik weet dat je ook namen wilt… dus hier zijn enkele van mijn lange lijst: Kara Rosenlund. Jose Salto, Kimberly Espinel, Lauren Bamford, Sharyn Cairns, Rachel Korinek. Bea Lubas, Tanya Bates, Haraala Hamilton… de lijst gaat verder, en groeit elke dag!

How often do you blog?

Ermmm… less that I should! I always put my clients success and projects first, especially when combining restaurants, food bloggers and Pinterest management… But it doesn’t mean that I forget my blog and readers! I have two blog posts talking about Pinterest for food bloggers coming soon! Super excited to share with you the NEW Pinterest best practices and How to create a viral recipe or article pin. Don’t miss them!

Hoe vaak blog je?

Ermmm… minder dat ik zou moeten! Ik stel het succes van mijn klanten en projecten altijd voorop, vooral als ik restaurants, foodbloggers en Pinterest management combineer… Maar het betekent niet dat ik mijn blog en lezers vergeet! Ik heb twee blogberichten over Pinterest voor foodbloggers die binnenkort komen! Super enthousiast om de nieuwe Pinterest best practices met jullie te delen en hoe je een viraal recept of artikelpin kunt maken. Mis ze niet!

What are the best tips and tricks for blogging or working on your website? 

When I start conducting a Pinterest audit for my clients there are few key questions I like to address and discuss further with them in a call. These questions relate to the way they blog and how their website works. You could prepare the most fantastic Pinterest strategy but if the final landing doesn’t match people’s expectations all the hard work would be in vain:

 1. How often do you blog? Constant is key. Google and Pinterest prioritise fresh content. If you only have a website listing your products but not producing fresh content, then search engines most likely just skip your site.
 2. Where do you use your SEO keywords? Remember to use them on the titles, along the blog post and don’t forget the name of your images/videos.          
 3. Is your content useful to your audience? Is that blog post going to solve your audience´s needs or can they find inspiration in your post?

Wat zijn de beste tips en tricks voor bloggend en het werken aan je website?

Als ik een Pinterest-audit voor mijn klanten ga uitvoeren, zijn er een aantal belangrijke vragen die ik graag in een gesprek met aankaart. Deze vragen hebben betrekking op de manier waarop ze bloggen en hoe hun website werkt. Je zou de meest fantastische Pinterest-strategie kunnen voorbereiden, maar als de uiteindelijke landing niet aan de verwachtingen van de mensen voldoet, zou al het harde werk tevergeefs zijn:

 1. Hoe vaak blog je? Constant is de sleutel. Google en Pinterest geven prioriteit aan nieuwe content. Als je alleen een website heeft die je producten opsomt, maar geen verse inhoud produceert, dan slaan zoekmachines waarschijnlijk gewoon je site over van je producten en geen inhoud die je consequent produceerde, gaan de zoekmachines gewoon over uw website heen.
 2. Waar gebruik je je SEO trefwoorden? Vergeet niet ze te gebruiken op de titels, langs de blogpost en vergeet de naam van je afbeeldingen/video’s niet.
 3. Is je content nuttig voor je publiek? Gaat de blogpost de behoeften van je publiek vervullen en/ of kunnen ze inspiratie halen uit je bericht?

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most? 

From a professional point of view I use Pinterest for 24-30 hours a week. I almost live there!  But from a personal perspective I try not to exceed 6 hours a week. Most of the time chatting with many of you (food photographer pals reading this 🙂 ) on Instagram.

Hoeveel tijd spendeer je aan social media en welke kanalen gebruik je het meeste?

Professioneel gezien gebruik ik Pinterest 24-30 uur per week. Ik woon er bijna! Maar persoonlijk gezien probeer ik niet meer dan 6 uur per week te werken. Meestal praat ik met velen van jullie (foodfotograaf vriendjes die dit lezen 🙂 ) op Instagram.

You are the Pinterest expert; what are the most common mistakes? 

Long standing food-blog accounts often have never had a clean-up. There are pins and boards no longer relevant to their business nor their audience. You want to do this purge because your Pinterest account should attract the right people to your business, you don’t want those people to say “Well, there is a lot of stuff I am not interested in, better not follow this account”… we want the contrary! We want a “WOW! This is exactly what I needed!”

Je bent een Pinterest expert; wat zijn de meest gemaakte fouten?

Langdurige foodl-blog accounts hebben vaak nog nooit een opschoon-beurt gehad. Er zijn pins en borden die niet meer relevant zijn voor hun bedrijf en hun publiek. Je wilt deze schoonmaak doen omdat je Pinterest-account de juiste mensen naar je bedrijf moet lokken, je wilt niet dat die mensen zeggen “Nou, er zijn hier een heleboel dingen waar ik niet in geïnteresseerd ben, beter dit account niet volgen”… we willen het tegenovergestelde! We willen een “WOW! Dit is precies wat ik nodig had!”

And can you give 3 good tips for Pinterest?

I could create an entire new blog post if you ask me to!  But the 3 most important ones are: 

 1. Publish fresh and constant content and pin it to your relevant boards            
 2. Use video pins and story pins (if available in your region) as new ways to promote your recipes, workshops, podcasts… Pinterest prioritises them on people’s feeds.        
 3. Don´t forget to add those magical SEO keywords everywhere.

Zou je 3 goed tips voor Pinterest kunnen geven?

Ik zou een hele nieuwe blogpost kunnen maken als je het mij vraagt! Maar de 3 belangrijkste zijn:

 1. Publiceer nieuwe en constante inhoud en pin het vast aan relevante borden
 2. Gebruik video pins en story pins (indien beschikbaar in jouw regio) als nieuwe manieren om je recepten, workshops, podcasts te promoten… Pinterest geeft ze prioriteit in de feed van andere mensen.
 3. Vergeet niet om overal die magische SEO trefwoorden toe te voegen.

Who are your clients and how do they find you?

My clients vary from restaurants to food bloggers and I can offer either photography for their recipes or menus to Pinterest management. Most of my food blogger clients are hard-working solopreneurs and together we become a team, celebrating together every milestone achieved. I really enjoy being part of their business sharing ideas to improve their reach.They find me via Instagram or the word of mouth.

Wie zijn je opdrachtgevers en hoe vinden ze je?

Mijn klanten variëren van restaurants tot foodbloggers en ik kan zowel fotografie voor hun recepten als menu’s aanbieden als Pinterest management. De meeste van mijn foodblogger-klanten zijn hardwerkende solopreneurs en samen vormen we een team dat elke bereikte mijlpaal samen viert. Ik vind het erg leuk om deel uit te maken van hun bedrijf en ideeën te delen om hun bereik te verbeteren. Ze vinden me via Instagram of via mond-tot-mondreclame.

What would you have done differently if you would have known this at the beginning of your career?

To be honest, I would have been a food photographer freelancer long time ago! I really think that food photography in particular has had a massive growth in demand and has evolved in creativity thanks to Instagram. 

Wat zou je anders gedaan hebben wanneer je het geweten had aan het begin van je carrière?

Om eerlijk te zijn, zou ik al lang geleden een foodfotograaf zijn geweest! Ik denk echt dat vooral foodfotografie een enorme groei in de vraag heeft doorgemaakt en dankzij Instagram is geëvolueerd in creativiteit.

Where do you make your photos, at home or in a studio?

At the moment I am living in a rental place, not in my home, but that is not a big issue. The most important thing about how I shaped my business is that I can be anywhere and still be able to communicate and provide my services to my clients. And for that you first need to invest in yourself to get the knowledge that will built the confidence you need to not depend on a single place. However, I have a box full of my most useful props and backdrops that I am carrying with me during this time. For my personal photography and food blogger clients I work at home and for restaurant photography I work in their premises.

Waar maak je je foto’s? Thuis of in eens studio?

Op dit moment woon ik in een huurhuis, niet in mijn eigen huis, maar dat is geen groot probleem. Het belangrijkste van de manier waarop ik mijn bedrijf vorm heb gegeven is dat ik overal kan zijn en toch in staat ben om te communiceren en mijn diensten aan mijn klanten te leveren. En daarvoor moet je eerst in jezelf investeren om de kennis te krijgen die het vertrouwen geeft dat je niet afhankelijk bent van een enkele plek. Ik heb echter een doos vol met mijn nuttigste props en achtergronden die ik in deze tijd bij me draag. Voor mijn persoonlijke fotografie en foodbloggerklanten werk ik thuis en voor restaurantfotografie werk ik bij hen op locatie.

How do you prepare a food styling set? 

When working for restaurants I normally create a secret board on Pinterest where we share the ideas and inspirations -type of light, location, angles, and styles. This helps me determine if I need my artificial light set, backdrops or props to achieve the vision and tell the story. Nonetheless, having the possibility to visit the restaurant before the session will help you prepare the set even better.

Hoe bereidt je een food styling set voor?

Als ik voor restaurants werk, maak ik normaal gesproken een geheim bord op Pinterest waar we de ideeën en inspiratie delen – soort licht, locatie, hoeken en stijlen. Dit helpt me te bepalen of ik mijn kunstlicht set, achtergrond of props nodig heb om de visie te bereiken en het verhaal te vertellen. Desalniettemin zal de mogelijkheid om het restaurant te bezoeken voorafgaand aan de sessie je helpen om de set nog beter voor te bereiden.

Which props and backdrops do you use the most? 

I love stoneware and ceramics, wood boards and vintage cutlery… they are timeless and can be used in many situations and combinations.

As for backdrops; For my restaurant clients we decide if they want to use their tables or my vinyl backdrops. Some restaurants have amazing bars and table tops, chairs… Using something that is characteristic of the restaurant makes the images more interesting and unique. Personally I use some DIY backdrops, vinyls, wood tables, metal trays, baking paper even flooring and my own garden!

Welke props en backdrops gebruik je het liefste?

Ik hou van steengoed en keramiek, houten planken en vintage bestek… ze zijn tijdloos en kunnen in vele situaties en combinaties worden gebruikt.

Wat betreft de backdrops; Voor mijn restaurantklanten beslissen we of ze hun tafels of mijn vinyl backdrops willen gebruiken. Sommige restaurants hebben geweldige bars en tafelbladen, stoelen… Het gebruik van iets dat kenmerkend is voor het restaurant maakt de beelden interessanter en unieker. Persoonlijk gebruik ik wat doe-het-zelfachtergronden, vinyls, houten tafels, metalen schalen, bakpapier zelfs vloeren en mijn eigen tuin!

With which light do you work  (daylight/ artificial)? 

I like to use both. It will depend on the light I want for a particular session I will use one or the other. If the story I’ve envisioned is set on a sunny sunset day but it is 10am in the morning I will use my artificial light set. Nonetheless, for restaurant photography I always carry my artificial lighting… there are so many external factors you can’t control that having my set with me saves almost any inconvenience when facing a scene with a lack of light, or too many different light sources. 

Met welk licht werk je (daglicht/ kunstlicht)?

Ik gebruik beide graag. Het hangt af van het licht dat ik voor een bepaalde sessie wil gebruiken. Als het verhaal dat ik voor ogen heb op een zonnige zonsondergangdag valt, maar het is 10 uur ‘s ochtends, dan gebruik ik mijn kunstlichtinstallatie. Voor restaurantfotografie heb ik echter altijd mijn kunstlicht bij me… er zijn zoveel externe factoren die je niet kunt beheersen dat het hebben van mijn set bij me bijna elk ongemak bespaart als je geconfronteerd wordt met een scène met een gebrek aan licht, of met te veel verschillende lichtbronnen.

What camera and lenses do you use and/or tripod?

I use a Canon Mark 5D IV with a Canon 16-35 mm 2.8 USM, 50 mm 1.2 USM and 100 mm 2.8 USM. Manfrotto 055 carbon fibre 3-section tripod.

Welke camera en lenzen gebruik je en/ of statief?

Ik gebruik een Canon Mark 5D IV met een Canon 16-35 mm 2,8 USM, 50 mm 1,2 USM en 100 mm 2,8 USM. Manfrotto 055 koolstofvezel 3-delig statief.

Which program to edit your photos? 

I use Lightroom, and getting up to speed with CaptureOne.

Welk programma gebruik je om je foto’s te bewerken?

Ik gebruik Lightroom en kom op snelheid met CaptureOne.

Tips and tricks?

From a Pinterest point of view: Don’t underestimate the power of Pinterest. When you start using all the free marketing tools that are available nowadays (even if it is only Instagram and Pinterest) combined to the right audience, and towards the same goal you are duplicating your chances of being discovered. Even if you don’t have a blog, use Pinterest to promote your Instagram account. 

From a Photography point of view: if you want to offer your services to different clients (magazines, restaurants, other food bloggers…) start investigating all types of styles of food photography, it will help you grow your knowledge and abilities, your confidence and will open more possibilities for your career. Your style goes beyond bright or dark photography, it implies how you use those shadows, the compositions, colours, and techniques, don’t be afraid to experiment.

Tips en tricks?

Vanuit het oogpunt van Pinterest: Onderschat de kracht van Pinterest niet. Wanneer je alle gratis marketingtools die tegenwoordig beschikbaar zijn (ook al is het alleen maar Instagram en Pinterest) gaat gebruiken voor het juiste publiek, en met hetzelfde doel voor ogen verdubbelt het je kansen om ontdekt te worden. Zelfs als je geen blog hebt, gebruik dan Pinterest om je Instagram-account te promoten.

Vanuit het oogpunt van de fotografie: als je je diensten wilt aanbieden aan verschillende klanten (tijdschriften, restaurants, andere voedselbloggers…) begin dan met het onderzoeken van alle stijlen van voedselfotografie, het zal je helpen je kennis en vaardigheden te vergroten, je vertrouwen te vergroten en zal het meer mogelijkheden bieden voor je carrière. Je stijl gaat verder dan heldere of donkere fotografie, het impliceert hoe je die schaduwen, de composities, kleuren en technieken gebruikt, wees niet bang om te experimenteren.

Want to see more of Bea her work?

Blog www.lachicabites.com and instagram @lachicabites , Pinterest link https://www.pinterest.es/lachicabites/_created/

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.