Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @tealthy_

My name is Manju Jisto, a former special ed teacher, now a food photographer and a food blogger. I am from the beautiful state of Kerala, India but currently reside in Dubai, UAE. Food photography is a hobby for       me, but I have a photography license to take pictures for clients. I don’t take a lot of jobs as I am very selective in doing so.When I started my Instagram page a few years ago, my focus was to only document what I cooked. During the initial days, I didn’t know a whole lot about light, composition, lenses, right props, backdrops etc. 

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Manju Jisto, een voormalig special ed docent, nu een foodfotograaf en een foodblogger. Ik kom uit de mooie staat Kerala, India, maar woon momenteel in Dubai, VAE. Foodfotografie is een hobby voor mij, maar ik heb een fotolicentie voor het maken van foto’s voor klanten.
Ik neem niet veel werk aan, omdat ik daar erg selectief in ben. Toen ik een paar jaar geleden met mijn Instagram-pagina begon, was mijn focus alleen het documenteren van wat ik gekookt had. In het begin wist ik niet veel over licht, compositie, lenzen, juiste props, backdrops enz.

How do you start with styling and what is your focus?

When I take pictures, I start by choosing a backdrop and some empty plates/props and then take a few shots to see whether I like the set up. My pictures generally consist of minimal styling as I want the viewers’ eyes to focus on the food. They should feel like grabbing the food from their screen. 

Hoe begin je met styling en waar leg je de focus?

Als ik foto’s maak, begin ik met het kiezen van een achtergrond en wat lege borden/props en maak dan een paar foto’s om te zien of de opstelling me bevalt. Mijn foto’s bestaan over het algemeen uit een minimale styling, omdat ik wil dat de ogen van de kijkers zich richten op het eten. Ze moeten het gevoel hebben dat ze het eten van hun scherm pakken.

When did you start and how did you learn all aspects from food photography?

I didn’t know anything about food photography when I started Instagram. My only purpose was to document what I cooked.
Never had I ever thought that I would call myself a food photographer as I had no idea about the what camera to use, perfect light, what kind of props and backdrops I need etc.
I learned everything through trial and error. Even if I have had horrible pictures, especially the action shots, I never gave up. I kept trying and started posting even if it was a bad picture so that I could observe my personal growth in present time. Another thing I do is challenge myself. 

Wanneer ben je begonnen en hoe heb je alle aspecten van food fotografie je eigen gemaakt?

Ik wist niets van foodfotografie toen ik met Instagram begon. Mijn enige doel was om te documenteren wat ik kookte.
Ik had nooit gedacht dat ik mezelf een foodfotograaf zou noemen omdat ik geen idee had welke camera ik moest gebruiken, perfect licht, wat voor soort props en backdrops ik nodig had etc.
Ik heb alles met vallen en opstaan geleerd. Ook al heb ik vreselijke foto’s gemaakt, vooral de actiefoto’s, ik heb het nooit opgegeven. Ik bleef het proberen en begon te posten, ook al was het een slechte foto, zodat ik mijn persoonlijke groei in de huidige tijd kon observeren. Een ander ding dat ik doe is mezelf uitdagen.

What props do you often use?

I collect/ buy props from different parts of the world that I visit. I love collecting them. Props play a major role in food photography. In the past, I have made mistakes by buying glossy finish props which I don’t use anymore. I always prefer using matte finish props to avoid glare. 

Welke props gebruik je graag?

Ik verzamel/koop props uit verschillende delen van de wereld die ik bezoek. Ik vind het heerlijk om ze te verzamelen. Props spelen een grote rol in de foodfotografie. In het verleden heb ik fouten gemaakt door het kopen van glanzende props die ik niet meer gebruik. Ik gebruik altijd liever matte props om schittering te voorkomen.

Backdrop “London wall ML113”

What backdrops are you using?

Another thing I love collecting is backdrops. They play an important role in the final picture. Back in the day, I used to make my own backdrops. Now, I buy everything online. I have bought a few from your Myluciebackdrops online store as well.

Welke backdrops gebruik je graag?

Een ander ding dat ik graag verzamelzijn backdrops. Ze spelen een belangrijke rol in het eindbeeld. Vroeger maakte ik mijn eigen achtergronden. Nu koop ik alles online. Ik heb er ook een paar gekocht in jouw Myluciebackdrops shop.

How do you do action shots and what settings are you using?

I love food photography but my favorite form is action shots, especially the splash shots. For action shots, timing is a key aspect.
Since I have to pose and photograph all on my own (behind and in front of the camera), it takes a little extra time to get the perfect shot.
I first visualize how the splash shot should look like and then proceed to take pictures until I get the perfect ones. I set the shutter speed to 1/200 and the ISO to not more than 200. I take 5-10 shots just to make sure that I get the right one. I use an old tripod / water bottle/ tissue box or something similar to aline the focus on the primary subject of frame.
When we take action shots, especially splash shots, we need to have a lot of patience as it’s impossible to get the perfect shot in one take. 

Hoe maak je actie foto’s en welke instellingen gebruik je hiervoor?

Ik hou van foodfotografie, maar mijn favoriete vorm zijn actiefoto’s, vooral de splash shots.
Voor actiefoto’s is timing een belangrijk aspect. Omdat ik helemaal alleen moet poseren en fotograferen (achter en voor de camera), kost het wat extra tijd om de perfecte foto te maken.
Ik visualiseer eerst hoe de splash shot eruit moet zien en ga dan verder met fotograferen tot ik de perfecte foto’s heb.
Ik stel de sluitertijd in op 1/200 en de ISO op niet meer dan 200. Ik maak 5-10 foto’s om er zeker van te zijn dat ik de juiste krijg.
Ik gebruik een oud statief / waterflesje / tissuebox of iets dergelijks om de scherpstelling op het primaire onderwerp van het frame te verbeteren. Als we actiefoto’s maken, en dan met name splash shots, moeten we veel geduld hebben, want het is onmogelijk om de perfecte foto in één keer te maken.

Which light do you use, artificial or daylight?

I use both natural and artificial light for my photographs. However, for action shots, I only use artificial light.
Earlier, I used to only use natural light which limited me to take pictures only during day time. Purchasing the speed light/artificial light was the best decision I made because it made it possible for me to take pictures anytime of the day.
If food photography is your passion, I would highly recommend you to buy an artificial light. 

Welke licht gebruik je, kunst- of daglicht?

Ik gebruik zowel natuurlijk als kunstmatig licht voor mijn foto’s. Voor actiefoto’s gebruik ik echter alleen kunstlicht.
Vroeger gebruikte ik alleen natuurlijk licht, waardoor ik alleen overdag foto’s kon maken. De aankoop van het snellicht/kunstlicht was de beste beslissing die ik nam omdat het mij in staat stelde om op elk moment van de dag foto’s te maken. Als foodfotografie je passie is, zou ik je ten zeerste aanraden om een kunstlicht te kopen.

What camera and lenses do you use? And do you have a tripod?

I started my photography journey with an entry eleven Nikon camera D5300 with 50mm prime lens and kit lens. Last year, I bought Nikon D850 and primarily use two Nikon lenses. One is a zoom lens (24-120mm) and the other one is a macro lens (105mm). For 45 degree/30 degree/straight-on        angle shots, I use Manfrotto tripod and for flat lay, I use a heavy duty light stand (similar to C stand) to which I attach my camera to.

Welk type camera en lenzen gebruik je? En maak je gebruik van een statief?

Ik begon mijn fotoreis met een instapmodel van Nikon-camera’s, de D5300, met een 50 mm prime lens en een kitlens. Vorig jaar heb ik Nikon D850 gekocht en heb ik voornamelijk twee Nikon-objectieven gebruikt. Het ene is een zoomobjectief (24-120mm) en het andere is een macro-objectief (105mm). Voor 45 graden/30 graden/rechtopstaande hoekopnamen gebruik ik Manfrotto statief en voor vlakke lagen gebruik ik een heavy duty lichtstatief (vergelijkbaar met C-statief) waaraan ik mijn camera bevestig.

Here Manju also used a vinyl backdrop from Myluciebackdrops.

Which program do you use to edit your photo’s?

For editing my pictures, I use a program/app called Polarr (full version/subscription). So far I am very happy with it as I have been using it for the past few years. 

Welk programma gebruik je om je foto’s te bewerken?

Voor het bewerken van mijn foto’s gebruik ik een programma/app genaamd Polarr (volledige versie/abonnement). Tot nu toe ben ik er erg blij mee, want ik gebruik het al een paar jaar.

Vinyl backdrop from Myluciebackdrops.

Which photographer inspire you?

There are few food photographers who have inspired me. One of my favorite photographers is Aimee from @twiggstudios 

Welke fotografen inspireren je?

Er zijn maar weinig foodfotografen die me hebben geïnspireerd. Een van mijn favoriete fotografen is Aimee van @twiggstudios.

Who are your clients and how do they find you?

Photography is a passion/hobby for me, so I don’t take on a lot of work. I am very selective. I have done pictures for two cookbooks and for two restaurants, in the form of collaborations.

Wie zijn je opdrachtgevers en hoe vinden ze je?

Fotografie is voor mij een passie/hobby, dus ik neem niet veel werk op me. Ik ben zeer selectief. Ik heb foto’s gemaakt voor twee kookboeken en voor twee restaurants, in de vorm van samenwerkingen.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most?

I spend 2 hours on and off per day on social media. I try to post everyday with BTS on my stories so that there is consistency and it also gives me the opportunity to compare my old pictures to see how much I have grown as a photographer. One of the reasons why I spend time in social media is to connect with likeminded people. I have made lots of friends even if I have never met them. 

Hoeveel tijd besteed je aan social media en elke kanalen gebruik je?

Ik breng 2 uur per dag door op de sociale media. Ik probeer elke dag met BTS op mijn verhalen te posten zodat er consistentie is en het geeft me ook de mogelijkheid om mijn oude foto’s te vergelijken om te zien hoeveel ik als fotograaf ben gegroeid. Een van de redenen waarom ik tijd doorbreng op social media is om met gelijkgestemden in contact te komen. Ik heb veel vrienden gemaakt, ook al heb ik ze nooit ontmoet.

Tips and tricks?

Practice Practice Practice! Do not give up. I am talking mainly about action                                shots. As action shots are not that easy, you should have a lot of patience. I                                 learned it through trial and error. I challenge myself all the time and that has really helped me grow as a photographer. 

Tips and tricks?

Oefen Oefen Oefen! Geef niet op. Ik heb het vooral over actiefoto’s. Omdat action shots niet zo gemakkelijk zijn, moet je veel geduld hebben. Ik heb het met vallen en opstaan geleerd. Ik daag mezelf de hele tijd uit en dat heeft me echt geholpen om te groeien als fotograaf.

Want to see more of Manju her work, check out her instagram feed and website:

Instagram : @tealthy

Website : www.tealthy.com

Want to be the first to know? Sign up for my newsletter!

This blog post contains affiliate links. That means I get a small commission if you purchase something from the affilate link.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.