Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @peaches2peaches

Hi! I’m Monique Polanco from Peaches 2 Peaches! I’m a Mom, Wife, Social Worker and currently a Food Photographer and Blogger. I started this whole food blogging journey soon after I had my second child. I was at home with her and wanted to be able to do something else at the same time. So I focused on my passion for cooking and baking and started a blog.

Who are you and what do you do?

Hoi! Ik ben Monique Polanco van Peaches 2 Peaches! Ik ben mama, vrouw, maatschappelijk werkster en momenteel een food fotograad en blogger. Ik ben deze hele foodfotografiereis begonnen kort nadat ik mijn tweede kind had gekregen. Ik was thuis bij haar en wilde tegelijkertijd iets anders kunnen doen. Dus richtte ik me op mijn passie voor koken en bakken en begon ik een blog.

How did you start and how did you learn?

I didn’t know anything about Food Photography when I first started. I discovered online courses that helped. I took Foodtography School, Eva Kosmas Flores’s Photography, Styling, and Branding Course, and watched all of The Bite Shot’s YouTube videos. Study and learn as much as you can. A lot of courses charge, but there are also a lot of courses out there that are free as well.

Hoe ben je begonnen en hoe heb je geleerd?

Ik wist niets van foodfotografie toen ik begon. Ik ontdekte online cursussen die hielpen. Ik volgde de Foodtography School, Eva Kosmas Flores’ Fotografie, Styling en Branding Cursus en keek naar alle YouTube-video’s van The Bite Shot. Studeer en leer zoveel als je kunt. Veel cursussen kosten wat, maar er zijn ook veel cursussen die gratis zijn.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration from?

I draw inspiration from so many people and places. I absolutely love styling of Stella Andronikou (Stellaand), Jasmina Bylund (Jasminabylund), Lyndsey Eden (Lyndsey_Eden), Viola Virtamo (Violaminerva), Markus Erhard (Thegreenchocolate), and Melissa Ifemwe (Asweetpointofview)

Welke fotografen inspireren je en waar haal je verder inspiratie vandaan?

Ik haal mijn inspiratie uit zoveel mensen en plaatsen. Ik hou absoluut van styling van Stella Andronikou (Stellaand), Jasmina Bylund (Jasminabylund), Lyndsey Eden (Lyndsey_Eden), Viola Virtamo (Violaminerva), Markus Erhard (Thegreenchocolate), en Melissa Ifemwe (Asweetpointofview).

How often do you blog and what are the best tips and tricks for blogging?

I usually blog at least once a week and post to social media 5-6 days a week. One tip for blogging is to speak from the heart and to give as much information or direction about a recipe or good item as possible. You want to make sure your audience completely understands what you are trying to convey.

Another tip for blogging is to be consistent. Sometimes we may not always feel like writing a blog post, but it is important that we do. We want to keep our followers interested in our recipes, pictures and material. We want them to come back as much as possible.

Hoe vaak blog je en wat zijn naar jouw idee de beste tips en tricks voor bloggen?

Meestal blog ik minstens één keer per week en post ik 5-6 dagen per week op de sociale media. Een tip voor het bloggen is om vanuit het hart te spreken en zoveel mogelijk informatie of richting te geven over een recept of goed item. Je wilt er zeker van zijn dat je publiek volledig begrijpt wat je probeert over te brengen.

Een andere tip voor het bloggen is om consequent te zijn. Soms hebben we niet altijd zin om een blogbericht te schrijven, maar het is belangrijk dat we dat wel doen. We willen onze volgers geïnteresseerd houden in onze recepten, foto’s en materiaal. We willen dat ze zoveel mogelijk terugkomen.

Do you work with brands?

I’ve been working with brands for the past year. Before I reached 10K followers, I worked with 2 brands regularly, now many more after reaching that milestone.

What I’ve noticed is that many brands want you to have at least 10K followers so that there will be more reach with your post and so that your followers will have the ability to swipe up to their website.

Werk je samen met merken?

Ik heb het afgelopen jaar met merken gewerkt. Voordat ik 10K volgers bereikte, werkte ik regelmatig met 2 merken, nu veel meer na het bereiken van die mijlpaal.

Wat ik heb gemerkt is dat veel merken willen dat je ten minste 10K volgers hebt, zodat er meer bereik is met je post en zodat je volgelingen de mogelijkheid hebben om naar hun website te vegen.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most?

I spend a lot of time on social media, Instagram to be exact.
It’s important to me to work on my feed, comment on many posts, and connect with other food bloggers/photographers.
Another reason is because I am a part of a Food Photography Challenge Group called Food Capture Collective. We hold monthly food photography challenges on Instagram so people can try out new techniques and even come out of their comfort zone.
Food Capture Collective came about after a Pour Shot Collaboration that I held last Summer. Because of all of the positive responses, a group of 16 of us that were a part of that collaboration decided to make regular monthly challenges for the food photography community, thus Food Capture Collective was born. I run the Instagram page with an amazing food blogger/ photographer, Angela of @Cooking_With_Wine, but we all have input with planning the challenges and running the website. It is one of the best things we could have done.

Hoeveel tijd spendeer je aan social media en welke kanalen gebruik je het meeste?

Ik besteed veel tijd aan sociale media, Instagram om precies te zijn.
Het is belangrijk voor mij om te werken aan mijn feed, commentaar te geven op vele berichten en contact te leggen met andere voedselbloggers/fotografen.
Een andere reden is dat ik deel uitmaak van een Food Photography Challenge Group genaamd Food Capture Collective. We houden maandelijks uitdagingen op het gebied van voedselfotografie op Instagram, zodat mensen nieuwe technieken kunnen uitproberen en zelfs uit hun comfortzone kunnen komen.
Food Capture Collective is ontstaan na een Pour Shot Collaboration die ik afgelopen zomer heb gehouden. Door alle positieve reacties besloot een groep van 16 van ons die deel uitmaakten van die samenwerking om regelmatig maandelijkse uitdagingen te maken voor de foodfotografie gemeenschap, zo werd Food Capture Collective geboren. Ik run de Instagram-pagina met een geweldige foodblogger/ fotograaf, Angela van @Cooking_With_Wine, maar we hebben allemaal input met het plannen van de uitdagingen en het runnen van de website. Het is een van de beste dingen die we hadden kunnen doen.

Do you have 1 good tip for Instagram and 1 good tip for Pinterest?

A good tip for Instagram is to be social, just like social media implies. Respond to the comments on your posts, and comment and like others posts as well. You will become better known, which will increase your following.

And for Pinterest, pin as often as you can. Pinterest is the best way for your pictures and recipes to be seen, so putting a lot of work into it is the best. There are also many services out there that can help with your pinning process, so utilize these companies and get the most out of them.

Heb je 1 goede tip voor Instagram en 1 goede tip voor Pinterest?

Een goede tip voor Instagram is om sociaal te zijn, net als sociale media impliceert. Reageer op de commentaren op uw berichten, en geef commentaar, en net als anderen ook op andere berichten. Je zult beter bekend worden, wat je aanhang zal vergroten.

En voor Pinterest, pin zo vaak als je kunt. Pinterest is de beste manier om uw foto’s en recepten te bekijken, dus het is het beste om er veel werk in te steken. Er zijn ook veel diensten die je kunnen helpen met je pinning-proces, dus maak gebruik van deze bedrijven en haal er het beste uit.

Who are your clients and how do they find you?

My clients mostly include food brands, as well as a cook and bakeware company. Each of these companies have found me through Instagram or through companies that specialize in matching brands with food photographers.

Wie zijn je opdrachtgevers en hoe vinden ze je?

Mijn klanten zijn vooral voedingsmerken, maar ook een kok en een bakkerijbedrijf. Elk van deze bedrijven heeft mij gevonden via Instagram of via bedrijven die gespecialiseerd zijn in het matchen van merken met foodfotografen.

How do you make sure you find a balance between leisure/home and work?

It’s actually very hard to find a balance between leisure/home and work. I was recently working from home because of the pandemic, home schooling, photographing/blogging and taking care of the home. All 4 were pretty difficult to do. Now, I’m just doing food photography and soon to be starting homeschooling again, so it should be a much better balance incorporating leisure time as well.

Hoe verzeker je jezelf van de juiste balans tussen vrije tijd/ thuis en werk?

Het is eigenlijk heel moeilijk om een balans te vinden tussen vrije tijd / thuis en werk. Ik was onlangs thuis aan het werk vanwege de pandemie, thuisonderwijs, fotograferen/bloggen en het verzorgen van het huis. Alle 4 waren vrij moeilijk te doen. Nu ben ik alleen nog maar bezig met foodfotografie en binnenkort begin ik weer met thuisonderwijs, dus het zou een veel betere balans moeten zijn waarin ook de vrije tijd is opgenomen.

Where do you make your photo’s, at home or in a studio?

I shoot all of my pictures at home. I mostly shoot in front of a big picture window in my dining room, but I am now transitioning to a home office which will also be used as a studio. And during the warmer months, I’ve been taking some pictures outside in my backyard.

Waar maak je je foto’s, thuis of in een studio?

Ik maak al mijn foto’s thuis. Ik fotografeer meestal voor een groot raam in mijn eetkamer, maar ik ga nu over naar een thuiskantoor dat ook als studio zal worden gebruikt. En tijdens de warmere maanden heb ik buiten in mijn achtertuin wat foto’s gemaakt.

Which props do you use the most and what backdrops are you’re favorite?

I use so many props. I really love adding pieces to my collection. I get a lot of basic kitchen props from Amazon, cake stands from Home Goods, and a lot of vintage silverware, trays, plates, silver cups from EBay. EBay is actually my favorite place to snag vintage props. There’s so many things that people sell that are perfect for food photography.

My backdrops come from Ink and Elm Backdrops, Stile and Co, My Lucie’s Backdrops, and Ethereal Backdrops. The main wooden backdrop that I use to look like a table is actually a wooden sign from a sign company I found on Etsy called Prairie Treasure Wood and Metal. Their wooden signs just looked like they could be used as a backdrop, so that’s what I did! And I love it.

Welke props gebruik je het meeste en welke backdrops gebruik je het liefst?

Ik gebruik zoveel props. Ik hou er echt van om stukken aan mijn collectie toe te voegen. Ik koop veel basis keukengerei van Amazon, taartstandaards van Home Goods, en veel vintage zilverwerk, schalen, borden, zilveren bekers van EBay. EBay is eigenlijk mijn favoriete plek om vintage props te vinden. Er zijn zoveel dingen die mensen verkopen die perfect zijn voor foodfotografie.

Mijn achtergronden komen van Ink and Elm Backdrops, Stile and Co, My Lucie’s Backdrops, en Ethereal Backdrops. De belangrijkste houten achtergrond die ik gebruik om op een tafel te lijken is eigenlijk een houten bordje van een bordbedrijf dat ik vond op Etsy genaamd Prairie Treasure Wood and Metal. Hun houten borden zagen er gewoon uit alsof ze als achtergrond konden worden gebruikt, dus dat heb ik gedaan! En ik vind het geweldig.

With which light do you work  (daylight/artificial)?

Right now, I only use natural daylight to shoot. But, I hope to learn artificial light as well very soon to have other options, and not confined to only shoot while the sun is out.

Met welk licht werk je (daglicht/ kunstlicht)?

Op dit moment gebruik ik alleen natuurlijk daglicht om te schieten. Maar ik hoop dat ik binnenkort ook kunstlicht kan leren om andere opties te hebben, en niet alleen maar te kunnen schieten als de zon schijnt.

What camera and lenses do you use and/or tripod?

I use a Canon T6i. Everyone says it’s a starter camera, but I love it and it works great for me. The main lens I use is the “Nifty Fifty” 50mm 1.8 lens. I recently bought a 24-70mm 2.8, and I just started using that one.

I only use a tripod when I’m taking motion pictures or shots when I’m in the picture, because you don’t want your shot to be blurry and you can’t hold the camera while you’re pouring something or completely in the shot.

Plus, I prefer to hold the camera and keep taking different angles. I know a lot of people won’t agree with me but I feel that a tripod kind of restricts me from moving and getting the most out of my shoot. I do also use a C Stand for overhead shots when my hands have to be in the shot. Otherwise, I like to stand on a chair and take my own shots if it’s just the subject.

Welke camera en lenzen gebruik je en heb je een statief?

Ik gebruik een Canon T6i. Iedereen zegt dat het een startcamera is, maar ik vind het geweldig en het werkt geweldig voor mij. De belangrijkste lens die ik gebruik is de “Nifty Fifty” 50mm 1.8 lens. Ik heb onlangs een 24-70mm 2.8 gekocht en ben die net gaan gebruiken.

Ik gebruik alleen een statief als ik films of foto’s maak als ik in beeld ben, omdat je niet wilt dat je foto wazig is en je de camera niet kunt vasthouden terwijl je iets giet of helemaal in beeld bent.

Bovendien hou ik de camera liever vast en blijf ik verschillende hoeken nemen. Ik weet dat veel mensen het niet met me eens zijn, maar ik heb het gevoel dat een statief mij beperkt in het bewegen en het meeste uit mijn shoot te halen. Ik gebruik ook een C-Statief voor overhead shots als mijn handen in de shot moeten. Anders ga ik graag op een stoel staan en maak ik mijn eigen foto’s als het maar het onderwerp is.

Which program do you use to edit your photo’s?

I use Lightroom to edit my pictures. And believe it or not, I prefer using Lightroom mobile. With 2 kids, one under 4, I don’t have a lot of time to spend on a computer and with Lightroom mobile, I can edit anywhere. I’ve also started using it on my iPad with an Apple Pencil. It’s so much easier to use that pencil to get perfect edits! If I’m outside with the kids, while they play, I can lay on a blanket and use the iPad and pencil to edit.

Welk programma gebruik je om je foto’s te bewerken?

Ik gebruik Lightroom om mijn foto’s te bewerken. En geloof het of niet, ik gebruik Lightroom mobile het liefst. Met 2 kinderen, één onder de 4 jaar, heb ik niet veel tijd om op een computer te zitten en met Lightroom mobile kan ik overal bewerken. Ik ben het ook gaan gebruiken op mijn iPad met een Apple Pencil. Het is zo veel makkelijker om dat potlood te gebruiken om perfecte bewerkingen te krijgen! Als ik buiten ben met de kinderen, terwijl ze spelen, kan ik op een deken liggen en de iPad en het potlood gebruiken om te bewerken.

Tips & tricks?

Tips and Tricks- when styling, use layers. Don’t always just sit your subject or props down onto the backdrop. Use plates, cutting board, cloth napkins, anything so that your food or jars won’t look flat.

Another styling tip is to add props that tell a story about the food you are creating. Whatever is the main ingredient in your subject, place some of it in your scene. If you made an apple pie. Make sure you include apples as props, and possibly flour, sugar and a rolling pin. Those elements that went into making that pie.

Tips & tricks?

Tips en Tricks- bij het stylen, gebruik lagen. Ga niet altijd gewoon op de achtergrond stylen. Gebruik borden, snijplank, stoffen servetten, alles zodat je eten of potten er niet plat uitzien.

Een andere stylingtip is het toevoegen van props die een verhaal vertellen over het voedsel dat je aan het maken bent. Wat ook het hoofdingrediënt is in je onderwerp, plaats er wat van in je scène. Als je een appeltaart hebt gemaakt. Zorg ervoor dat je appels als props toevoegt, en eventueel bloem, suiker en een deegrol. Die elementen die in het maken van die taart gingen.

Want to see more of Monique’s work?

Instagram: @peaches2peaches

Blog: Peachestopeaches.com

Blog: Foodcapturecollective.com

This blog post contains affiliate links. That means I get a small commission if you purchase something from the affilate link.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.