Behind the scenes with @bakingmydays

Introduce yourself!

My name is Alexandra Onosa and in less than 48 hours I’ll turn 32.
I am a happy gardner, a very curious foodie and an experimental baker, madly in love with sourdough. Actually, I am the “mother” of four different bacterial cultures.
I just love fermenting food. Two years ago I started a very fabulous journey to learn food photography, but before I´ll tell you about this adventure of mine, let me tell you a bit more about myself.

I am a romanian living abroad. I gave up London in 2016 to live in a small town in Germany, trust my word it had everything to do with what I do today. I consider myself a nomad at heart even if I have not lived in too many countries, but I love traveling, I hope that counts, too.

I left home in 2010 right after graduating Journalism. Back then I was dreaming of traveling and writing about places, cultures, people and their traditions and I wasn’t too focused on food even if food is and was a very important part of everyone’s lives.
I´ve been attracted to photography ever since I was in highschool. My dad had a camera and I was  using it now and then to capture things I found interesting in nature. Later on, at University I studied the basics of photography and I remember my teacher telling me I had an eye for it but I did not pay attention to his words.

Now that I think of it, I always had a thing for arts but I have no idea why I haven’t pursued a career in this direction. Maybe because I found it difficult to choose among so many interesting things. But I think food photography suits me the most and it’s exactly what I needed in order to express myself and my feelings.

Introduceer jezelf!

Mijn naam is Alexandra Onosa en in minder dan 48 uur word ik 32.
Ik ben een gelukkige gardner, een zeer nieuwsgierige foodie en een experimentele bakker, waanzinnig verliefd op zuurdesem. Eigenlijk ben ik de “moeder” van vier verschillende bacterieculturen.
Ik hou gewoon van het fermenteren van voedsel. Twee jaar geleden begon ik aan een fantastische reis om foodfotografie te leren, maar voordat ik jullie over dit avontuur van mij vertel, wil ik jullie nog wat meer over mijzelf vertellen.

Ik ben een romanticus die in het buitenland woont. Ik heb Londen in 2016 opgegeven om in een kleine stad in Duitsland te gaan wonen, geloof me, het had alles te maken met wat ik nu doe. Ik beschouw mezelf als een nomade in hart en nieren, ook al heb ik niet in te veel landen gewoond, maar ik hou van reizen, ik hoop dat dat ook telt.

Ik ben in 2010 direct na mijn afstuderen in de journalistiek van huis weggegaan. In die tijd droomde ik ervan om te reizen en te schrijven over plaatsen, culturen, mensen en hun tradities en ik was niet al te gefocust op voedsel, ook al is en was voedsel een heel belangrijk onderdeel van ieders leven.
Ik voel me al sinds mijn middelbare schooltijd aangetrokken tot fotografie. Mijn vader had een camera en ik gebruikte die af en toe om dingen vast te leggen die ik interessant vond in de natuur. Later, op de universiteit, studeerde ik de basisprincipes van de fotografie en ik herinner me dat mijn leraar me vertelde dat ik er oog voor had, maar dat ik niet op zijn woorden lette.

Nu ik er aan denk, had ik altijd al iets met kunst, maar ik heb geen idee waarom ik geen carrière in deze richting heb gemaakt. Misschien omdat ik het moeilijk vond om te kiezen tussen zoveel interessante dingen. Maar ik denk dat foodfotografie het meest bij mij past en het is precies wat ik nodig had om mezelf en mijn gevoelens te uiten.

How did you start with food photography, and how did you learn?

As I said before, I started photographing food in 2018. In 2012 I got my first DSLR but I was using it mostly to document trips and small moments of life. My fiancé had an interest in making videos so he started using my DSLR but because it was a bit too old it wasn’t fit for filming, so he invested in a new camera. Due to work he had to leave his passion aside, for a while, so he gave the camera to me and said: “Make use of it, you seem to have an eye for capturing things!”.

This is where my adventure begins. I was already passionate about food and coming to Germany had a very important role in all this because Germany is quite green.
I suddenly felt very attracted to the idea of growing the food myself, thing that in London was quite impossible. We decided to try for a garden. It turned out I have the green thumbs too, so every year I got more and more passionate about eating healthy and local and I tried more varieties of vegetables and in the end we had to expand the garden.
The whole garden dream connected me with the camera.
I wasn’t sure what to photograph. For some reason taking portraits or photographing nature seemed a bit too complicated to me, so I asked myself what makes me really happy, what keeps my interest awake anytime of the day and the answer was just there, it was food.
Food was the bridge between myself and my family, my friends, food was everywhere in my memories, I even remember many of my family members through food. Once the main subject was decided I simply started photographing it. I had a bit of knowledge about the basics of photography but I was lacking practice. I had my fiancé by my side helping me with the technical details and I just started shooting all sorts of dishes, everywhere and anytime.
Later on I realised I needed to transform all of it in some kind of an art. And this is how I started taking Instagram seriously and I started observing other photographer’s work. I just had to learn how to take better photos.

Kun je vertellen hoe je food fotografie hebt geleerd?

Zoals ik al eerder zei, ben ik in 2018 begonnen met het fotograferen van eten. In 2012 kreeg ik mijn eerste DSLR, maar ik gebruikte het vooral voor het documenteren van reizen en kleine momenten in het leven.
Mijn verloofde had interesse in het maken van video’s dus hij begon mijn DSLR te gebruiken maar omdat het een beetje te oud was, was het niet geschikt om te filmen, dus investeerde hij in een nieuwe camera.
Door het werk moest hij zijn passie even laten varen, dus gaf hij de camera aan mij en zei: “Maak er gebruik van, je lijkt een oog te hebben voor het vastleggen van dingen!”

Hier begint mijn avontuur. Ik was al gepassioneerd door eten en naar Duitsland komen had een heel belangrijke rol in dit alles omdat Duitsland vrij groen is. Ik voelde me ineens erg aangetrokken tot het idee om zelf het voedsel te verbouwen, iets wat in Londen niet mogelijk was. We besloten om te proberen een tuin aan te leggen. Het bleek dat ik ook de groene vingers heb, dus ik werd elk jaar meer en meer gepassioneerd door gezond en lokaal eten en ik probeerde meer soorten groenten en uiteindelijk moesten we de tuin uitbreiden.
De hele tuindroom verbond me met de camera. Ik wist niet zeker wat ik moest fotograferen. Om een of andere reden leek het maken van portretten of het fotograferen van de natuur me iets te ingewikkeld, dus ik vroeg me af wat me echt gelukkig maakt, wat mijn interesse op elk moment van de dag wakker houdt en het antwoord was er gewoon, het was eten.

Eten was de brug tussen mijzelf en mijn familie, mijn vrienden, eten was overal in mijn herinneringen, ik herinner me zelfs veel van mijn familieleden door middel van eten. Toen het hoofdonderwerp eenmaal besloten was, ben ik het gewoon gaan fotograferen. Ik had een beetje kennis over de basis van de fotografie, maar het ontbrak me aan oefening. Ik had mijn verloofde aan mijn zijde om me te helpen met de technische details en ik begon gewoon allerlei gerechten te fotograferen, overal en altijd.
Later realiseerde ik me dat ik alles moest transformeren in een soort van kunst. En zo begon ik Instagram serieus te nemen en begon ik het werk van andere fotografen te observeren. Ik moest gewoon leren hoe ik betere foto’s kon maken.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration from?

My very first love (food photography related, haha), was Adina from Pancakeplanet. I even told her this and I hope she took it seriously, because I was dead serious :). My second love was Viola Minerva. I remember the day I discovered these two amazing girls and the impact their work had on me. I was amazed with their abilities of creating such stories around food and that motivated me even more. I can also add traditions to the list, family members and childhood memories. But above all, nature is my main inspiration source.

Door welke fotografen ben je geïnspireerd?

Mijn allereerste liefde (foodselfotografie gerelateerd, haha), was Adina van Pancakeplanet. Ik heb haar dit zelfs verteld en ik hoop dat ze het serieus nam, want ik was doodserieus :). Mijn tweede liefde was Viola Minerva. Ik herinner me de dag dat ik deze twee geweldige meisjes ontdekte en de impact die hun werk op mij had. Ik was verbaasd over hun vermogen om zulke verhalen over eten te creëren en dat motiveerde me nog meer. Ik kan ook tradities aan de lijst toevoegen, familieleden en jeugdherinneringen. Maar bovenal is de natuur mijn belangrijkste inspiratiebron.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most?

I wish I could say I am spending just the right amount of time on social media but I think it’s just a bit more above the average. I think it’s very important to engage with the people that are supporting you and your work. It only works that way. I find it respectful to take the necessary time to be present. The platform I am using the most is Instagram followed by Pinterest and Youtube. I am seriously thinking about a website, too.

Hoeveel tijd besteed je aan social media een welke kanalen gebruik je het meest?

Ik wou dat ik kon zeggen dat ik precies de juiste hoeveelheid tijd besteed aan sociale media, maar ik denk dat het net iets meer is dan het gemiddelde. Ik denk dat het heel belangrijk is om de mensen te betrekken die jou en je werk steunen. Het werkt alleen op die manier. Ik vind het respectvol om de nodige tijd te nemen om aanwezig te zijn. Het platform dat ik het meest gebruik is Instagram, gevolgd door Pinterest en Youtube. Ik denk ook serieus na over een website.

Where do you make your photos, at home or in a studio?

At first, I was shooting everywhere around the house, even outside, not thinking too much of the play of light and shadows, not taking backgrounds into consideration. As I started paying more attention to the details I slowly transformed my living room into the studio. Step by step it became my working space. Now, I love taking photographs in the other rooms of my house too (including the bathroom) because the light is different in each one of them, but the living room remains my favourite because it is very spacious, so it allows me to build different setups.

Waar fotografeer je?

In het begin schoot ik overal rond het huis, zelfs buiten, zonder al te veel te denken aan het spel van licht en schaduw, zonder rekening te houden met achtergronden. Naarmate ik meer aandacht begon te besteden aan de details, transformeerde ik langzaam mijn woonkamer in de studio.
Stap voor stap werd het mijn werkruimte.
Nu hou ik er ook van om foto’s te maken in de andere kamers van mijn huis (inclusief de badkamer) omdat het licht in elke kamer anders is, maar de woonkamer blijft mijn favoriet omdat die erg ruim is, zodat ik er verschillende opstellingen kan bouwen.

How do you start with styling?

I don’t have a recipe that works every time. We are just humans after all and our creative flow is not similar everyday. Usually I just imagine the subject in different scenes and I go for the one that makes sense the most. I know there are many people sketching their setups, I am trying it too sometimes, other times I am building my whole scene a night before and sometimes I just have my subject and no image in my head and that’s mostly when the magic happens. Usually it starts with the subject. I just put it on my table and build everything else around it.

What is your focus with styling?

The main focus…hmm! Most of the times I think of the story or the feelings I want to capture starting from the food I am photographing. Every subject has a story, I see the beginning right in front of me so I am just telling the rest of the story starting from the pieces I already have. I love creating moments that move people and make them feel certain emotions. Stories that make them feel present, or that bring back memories. That’s the main focus for me. So I am just styling starting from a feeling and I focus on that feeling to tell a certain story.

Hoe begin je een food fotografie set up?

Ik heb niet elke keer een recept dat werkt. We zijn immers gewoon mensen en onze creatieve stroom is niet elke dag hetzelfde. Meestal stel ik me het onderwerp in verschillende scènes voor en ga ik voor het onderwerp dat het meest zinnig is. Ik weet dat er veel mensen zijn die hun opstellingen schetsen, ik probeer het soms ook, andere keren bouw ik mijn hele scène een avond eerder en soms heb ik gewoon mijn onderwerp en geen beeld in mijn hoofd en dat is meestal wanneer de magie gebeurt. Meestal begint het met het onderwerp. Ik leg het gewoon op mijn tafel en bouw er alles omheen.

Waar let je op met een foodstyling set?

De belangrijkste focus…hmm! Meestal denk ik aan het verhaal of de gevoelens die ik wil vastleggen vanaf het eten dat ik fotografeer.
Elk onderwerp heeft een verhaal, ik zie het begin recht voor me, dus ik vertel gewoon de rest van het verhaal vanaf de stukken die ik al heb.
Ik hou ervan om momenten te creëren die mensen ontroeren en ze bepaalde emoties laten voelen. Verhalen die hen het gevoel geven aanwezig te zijn, of die herinneringen oproepen. Dat is de belangrijkste focus voor mij. Dus ik ben gewoon aan het stylen vanuit een gevoel en ik concentreer me op dat gevoel om een bepaald verhaal te vertellen.

What backdrops are you using?

I love wood very much. And even if most of my backdrops are made out of pallets or plywood (I usually make them myself) I invested in an oak table top from an antiquities shop. I fell for it´s rustic look and all the scratches and marks it was carrying. I am using this table top the most and now and then I replace it with my bathroom floor or linen tablecloths or the marble coffee table. My last addition to the backdrops collection was a rusty metal sheet I found in the attic.
I also have the classic black canvas and a couple of vinyl colourful backdrops but since I love dark and moody photography I always go for the black canvas.

What props do you often use?

I love ceramics, fabrics, old clothes, vintage objects and cutlery and natural elements like flowers and branches. Mostly everything that puts nature on my table. But the most important of all is the human element. I have a fascination for hands. If I had to choose between a certain bowl or a pair of hands I would go for the hands.  

Welke studio backdrops gebruik je?

Ik hou erg veel van hout. En ook al zijn de meeste van mijn achtergronden gemaakt van pallets of multiplex (ik maak ze meestal zelf), ik heb geïnvesteerd in een eikenhouten tafelblad uit een antiekwinkel. Ik viel voor het rustieke uiterlijk en alle krassen en vlekken die het droeg. Dit tafelblad gebruik ik het meest en af en toe vervang ik het door mijn badkamervloer of linnen tafelkleden of de marmeren salontafel. Mijn laatste toevoeging aan de achtergrondcollectie was een roestige metalen plaat die ik op zolder vond. Ik heb ook het klassieke zwarte canvas en een paar vinylkleurige backdrops, maar omdat ik van donkere en humeurige fotografie hou, ga ik altijd voor het zwarte canvas.

Welke props gebruik je vaak?

Ik hou van keramiek, stoffen, oude kleren, vintage voorwerpen en bestek en natuurlijke elementen zoals bloemen en takken. Meestal alles wat de natuur op mijn tafel legt. Maar het belangrijkste van alles is het menselijke element. Ik heb een fascinatie voor handen. Als ik moest kiezen tussen een bepaalde kom of een paar handen zou ik voor de handen gaan.

Which light do you work with: daylight/artifical light?

I mostly use natural light in my photography. Diffused most of the time and rarely hard light. Over an year I started paying more attention to artificial light, too. I  began shooting using a softbox with a continuous light and later on I discovered the power of monolights. I also have a speedlite but I prefer the monolights.

Met wat voor een licht fotografeer je?

Ik gebruik vooral natuurlijk licht in mijn fotografie. Meestal diffuus en zelden hard licht. In een jaar tijd ben ik ook meer aandacht gaan besteden aan kunstlicht. Ik begon te fotograferen met een softbox met continu licht en later ontdekte ik de kracht van monolights. Ik heb ook een speedlite, maar ik geef de voorkeur aan de monolights.

How do you do action shots and what are your settings?

Action shots are my favourite. It took me a while to understand that I need a lot of light to capture a good action shot, but I got there in the end and If I have to choose between a still life and an action shot I would always go for the action shot.
The settings vary all the time because they depend on the light and the type of action I want to capture. But for a good action shot you need light, a high ISO, a very fast shutter speed and an increased aperture.
I try to balance everything in a way that doesn’t really affect the image and here I am referring to the noise.
I usually do everything myself, I shoot tethered, using the timer and I have a wireless mouse close to me all the time so that I don’t need to run between my camera and the scene. I connect my camera with my desktop and use the live mode, this way I can see the whole scene all the time. Then comes the fun part when I press the shutter and I start to count. But my fiancé is also helping me sometimes if what I want to do is too complicated and I need my both hands. Regarding the settings, I always share them for almost every picture I upload on my account, hoping that it may help someone, someday.

Wat zijn je instellingen bij actie fotografie?

Actie fotografie zijn mijn favoriet. Het kostte me een tijdje om te begrijpen dat ik veel licht nodig heb om een goede action shot te maken, maar uiteindelijk ben ik er toch gekomen en als ik moet kiezen tussen een stilleven en een action shot zou ik altijd voor de action shot gaan.
De instellingen variëren de hele tijd omdat ze afhankelijk zijn van het licht en het type actie dat ik wil vastleggen. Maar voor een goede actiefoto heb je licht nodig, een hoge ISO, een zeer snelle sluitertijd en een groter diafragma.
Ik probeer alles in balans te brengen op een manier die niet echt van invloed is op het beeld en dan heb ik het over de ruis. Ik doe meestal alles zelf, ik fotografeer vastgebonden, met behulp van de timer en ik heb de hele tijd een draadloze muis in mijn buurt zodat ik niet tussen mijn camera en de scène hoef te rennen.
Ik sluit mijn camera aan op mijn bureaublad en gebruik de live mode, zo kan ik de hele scène de hele tijd zien. Dan komt het leuke gedeelte als ik op de sluiter druk en ik begin te tellen.
Maar mijn verloofde helpt me ook wel eens als wat ik wil doen te ingewikkeld is en ik mijn beide handen nodig heb. Wat betreft de instellingen, ik deel ze altijd voor bijna elke foto die ik op mijn account upload, in de hoop dat het iemand kan helpen, op een dag.

What camera and lenses do you use and/or tripod?

I use a Canon 6D Mark II with a 100mm lens, a 50 mm lens and a 24-105mm lens. Now and then I use my Nikon D5100 with a 50mm lens, too. I rarely shoot without a tripod. I love the stability a tripod gives me, but I totally love the C-stand. It is heavier than a tripod, it requires a bit more space and it’s slightly difficult to move it around but it’s very useful and it gives me more space and even more stability.

Which program do you use to edit your photos?
Lightroom is the best editing program out there, isn’t it? I also adjust/correct little details in Photoshop, when needed.

Tips and tricks?

PRACTICE IS THE KEY along with understanding the light, studying colours, learning composition, and experimenting with angles. One should challenge her/himself. One should look at food differently and try to think outside the box. Why not going for the extraordinary instead of the ordinary? 🙂

Welke camera en lenzen gebruikt je en/of statief?

Ik gebruik een Canon 6D Mark II met een 100mm lens, een 50mm lens en een 24-105mm lens. Af en toe gebruik ik ook mijn Nikon D5100 met een 50mm lens. Ik fotografeer zelden zonder statief. Ik hou van de stabiliteit die een statief me geeft, maar ik ben helemaal gek op de C-standaard. Het is zwaarder dan een statief, het heeft iets meer ruimte nodig en het is iets moeilijker om het te verplaatsen, maar het is erg handig en het geeft me meer ruimte en zelfs meer stabiliteit.

Welk programma gebruik je om je foto’s te bewerken?
Lightroom is het beste bewerkingsprogramma dat er is, nietwaar? Ik pas ook kleine details aan/corrigeer ze in Photoshop, wanneer dat nodig is.

Tips and tricks?

PRACTICE IS THE KEY along with understanding the light, studying colours, learning composition, and experimenting with angles. One should challenge her/himself. One should look at food differently and try to think outside the box. Why not going for the extraordinary instead of the ordinary? 🙂

Follow @bakingmydays

Instagram: @bakingmydays

Other “Behind the scenes with…”

Behind the scenes…with CookedbyRenske

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Renske, momenteel werk ik twee dagen bij Lunchroom Lot en ben ik presentatrice voor de inboxing video’s van de Foodybox van de Kroon op het werk. Mijn samenwerking met Panasonic is helaas ten einde gekomen, nu heb ik het even wat rustiger en even goed nadenken wat ik wil. In ieder geval komen er nog wel regelmatig recepten op mijn blog.

Who are you and what do you do?

I’m Renske, I’m currently working at Lunchroom Lot for two days and I’m presenter for the inboxing videos of the Crown Foodybox at work. My collaboration with Panasonic has unfortunately come to an end, now I have it a little quieter and just think carefully what I want. In any case, there are still regular recipes on my blog.

Quiche

Hoe begin je met stylen?

Dat verschilt per keer. Soms denk ik de compositie van te voren helemaal uit, maar meestal ontstaat het spontaan. Ik bedenk wel meestal welke sfeer ik in een foto wil. Wat past bij het gerecht? Welk servies en welke kleuren wil ik gebruiken? Houd ik het clean of ik ga voor een vol beeld? Allemaal vragen die ik mezelf stel voordat ik begin, verder gaat het stylen zelf veel op gevoel.

How to start styling?

That varies per time. Sometimes I think the composition out completely in advance, but usually it arises spontaneously. I usually think about what atmosphere I want in a photo. What fits the dish? Which dishes and colours do I want to use? Do I keep it clean or am I going for a full image? All questions I ask myself before I start, the styling itself goes on feeling a lot.

Welke backdrops gebruik je?

Ik heb inmiddels aardig wat verschillende backdrops verzameld het afgelopen jaar. Ik zal ze eens even opsommen voor jullie ;)-

 • Witte plankjes (DIY; houten plankjes aan elkaar geschroefd en wit geverfd)
 • – Marmerlook (DIY; plakfolie op een houten plank)
 • – Wit met structuur (DIY; houten plaat met muurvuller en witte latex)
 • – Zwart (DIY; houten plaat met zwarte matte latex)
 • – Houten planken (deksel van een kist, onze salontafel)
 • – Beton (ons aanrecht)
 • – Grijs gemêleerd (DIY; Ikea stof geverfd met primer en acrylverf
 • – Zwart gemêleerd (DIY; Ikea stof geverfd met primer en acrylverf)
 • – 2 zinken platen (1 oude en 1 nieuwe, de nieuwe heb ik met azijn behandeld en buiten gelegd om te ‘verweren’)
 • – Donkere buitenrand, lichte binnenkant, gewolkt (DIY; geverfd met bruin, zwart en witte acrylverf)
 • – Verweerde betonlook (Vinyl van Lucie overgenomen)
 • – Verweerde houten planken (gevonden langs de weg)
 • Ik zie nu pas hoeveel ik er eigenlijk al heb! Ik vind het fijn om elke keer weer een ander soort ‘mood’ voor een foto te kunnen kiezen. Ook is het zo dat bijvoorbeeld niet alle kleuren grijs overal mooi bij staan, vandaar dat ik verschillende soorten kleuren grijs heb.Zoals je in de foto’s van de rode koolsoep ziet bepaald je backdrop echt de sfeer van de foto.
Samen met Lucie foto’s maken bij mij thuis

Which backdrops do you use?

I have collected quite a few backdrops in the past year. I’ll list them for you:

 • White planks (DIY; wooden planks screwed together and painted white)
 • Marble look (DIY; adhesive film on a wooden board)
 • White with structure (DIY; wooden plate with wall filler and white latex)
 • Black (DIY; wooden plate with black matte latex)
 • Wooden shelves (lid of a box, our coffee table)
 • Concrete (our countertop)
 • Grey mixed (DIY; Ikea fabric dyed with primer and acrylic paint)
 • Black melange (DIY; Ikea fabric dyed with primer and acrylic paint)
 • 2 zinc plates (1 old and 1 new, the new ones I treated with vinegar and put outside to ‘defend’)
 • Dark outside edge, light inside, cloudy (DIY; painted with brown, black and white acrylic paint)
 • Weathered concrete look (Vinyl taken over from Lucie)
 • Weathered wooden planks (found along the road)

I only now see how much I actually already have! I like to be able to choose a different kind of mood for a photo every time.
It’s also the case that not all colors gray are beautiful everywhere, that’s why I have different kinds of colors gray.
As you can see in the pictures of the red cabbage soup your backdrop really determines the atmosphere of the picture.

Waar let je op met styling?

Dat het er niet te gestyled uitziet, maar dat het natuurlijk voelt. Ik denk dat dat ook gelijk de grootste uitdaging van foodstyling is.

What do you pay attention to with styling?

That it doesn’t look too styled, but that it feels natural. I think that’s also the biggest challenge of food styling.

Styling at the floor

Welke props gebruik je vaak?

Ik ga vooral voor de neutrale tinten in het servies. Daarnaast pak ik ook vaak een houten plank erbij en oud bestek.

Which props do you often use?

I mainly go for the neutral tones in the crockery. I also often take a wooden plank and old cutlery.

Met wat voor een licht werk je (daglicht/kunstlicht)?

Altijd daglicht, maar ik heb nu ook daglichtlampen waar ik nog mee moet oefenen.

With what kind of light do you work (daylight/artificial light)?

Always daylight, but now I also have daylight lamps that I still have to practice with.

Tip: gebruik aluminiumfolie om garnering in je soep op te maken

Tips & tricks?

Wat ik hierboven al zei, probeer het niet te gestyled eruit te laten zien en bedenk van te voren goed welke kant je op wilt. Als je niet goed weet welke kant je op wilt of je even geen inspiratie hebt, zoek dan op instagram of pinterest naar gerechten die lijken op wat jij gaat fotograferen.

Dat inspireert mij vaak om weer wat nieuws te creëren. Als je net begint met foodfotografie is het zeker een aanrader veel naar anderen te kijken en zelfs een hele setting na te maken. Gewoon om het gevoel in de vingers te krijgen!

Ow en nog een tip! Als je bijvoorbeeld soep gaat fotograferen en er garnering op wil serveren, plaats dan eerst een prop aluminiumfolie in de kom en giet daar de soep overheen. Leg vervolgens de garnering op de aluminiumfolie. Let wel op dat de folie goed bedekt is 😉 anders is het hele effect weg! Ik gebruikte eerst altijd keukenrol, maar dat wordt zompig waardoor je je soep erna niet meer kan eten en dat vind ik echt zonde! 

Als je niet goed weet welke kant je op wilt of je even geen inspiratie hebt, zoek dan op instagram of pinterest naar gerechten die lijken op wat jij gaat fotograferen.Dat inspireert mij vaak om weer wat nieuws te creëren. Als je net begint met foodfotografie is het zeker een aanrader veel naar anderen te kijken en zelfs een hele setting na te maken.Gewoon om het gevoel in de vingers te krijgen!Ow en nog een tip! Als je bijvoorbeeld soep gaat fotograferen en er garnering op wil serveren, plaats dan eerst een prop aluminiumfolie in de kom en giet daar de soep overheen. Leg vervolgens de garnering op de aluminiumfolie. (voorbeeld foto)Let wel op dat de folie goed bedekt is 😉 anders is het hele effect weg!Ik gebruikte eerst altijd keukenrol, maar dat wordt zompig waardoor je je soep erna niet meer kan eten en dat vind ik echt zonde! 

Welke camera en lenzen gebruik je en/of statief?

Ik heb de Panasonic Lumix G7 met 25mm f/1.7 en 14-140mm f/3,5-5.6 lenzen. Meestal gebruik ik de 25mm lens voor mijn foodfotografie. Het statief dat ik gebruik is een Manfrotto 190. Ook gebruik ik mijn diffuser veel.

Which camera and lenses do you use and/or tripod?

I have the Panasonic Lumix G7 with 25mm f/1.7 and 14-140mm f/3.5-5.6 lenses. Usually I use the 25mm lens for my food photography. The tripod I use is a Manfrotto 190. I also use my diffuser a lot.

In welk programma bewerk je je foto’s?

Voorheen deed ik dat in Photoshop Elements maar tegenwoordig is het programma Foto’s, dat standaard op de iMac zit ook echt heel uitgebreid, dus die gebruik ik nu. Lightroom staat zeker nog op mijn verlanglijstje!

In which program do you edit your photos?

Before I did that in Photoshop Elements but nowadays the program Photos, which is standard on the iMac, is really very extensive, so I use it now.Lightroom is definitely still on my wishlist!

Follow Renske?

Blog: Cookedbyrenske.com

Instagram: @cookedbyrenske

More “Behind the scenes?”


Backdrop bestellen voor fotografie

backdrop grey

Foto achtergrond voor fotografie

Eindelijk, eindelijk heb ik het een “go” gegeven. Het kriebelde al zo lang…..
Ik heb nu mijn eigen shop geopend met foto’s van verschillende backdrops EN uniek handgemaakte fotoachtergronden!
Je kunt foto’s van een betonlook muur, een witte muur of een prachtige oude muur met texturen downlanden (je word door gestuurd naar mijn Etsy shop).

Deze kun je weer opladen bij een print shop zoals Fotoachtergronden en de foto af laten drukken. Ga naar “achtergronden”, scroll naar beneden en kies “eigen ontwerp”. Verstuur je foto en kies je maat. Dan krijg je je eigen “vinyl backdrop”.
Op deze manier scheelt het veel verzendkosten en kun je op een snelle en makkelijke manier backdrops bij je thuis laten bezorgen.


Photo background for photography

Finally, finally I have a “go”…!
I now opened my own SHOP with pictures of different backdrops and unique handmade  backgrounds!
You can find pictures from a concrete look wall, a white wall or a beautiful old wall with textures (if you click o the link you will be directed to my Etsy shop.

You can upload the photo at a print shop such as Fotoachtergronden  and print them on vinyl banners. Go to “backgrounds”, scroll down and choose “custom design”. Send your photo and choose your size. Then you get your own “vinyl backdrop”.
In this way, it saves a lot of shipping costs and you can get a quick and easy way backdrops at home.

foodsurfaces

Wat is een vinyl backdrop?

Dit is een soort van plastic banner met een foto afgedrukt. Het lijkt net of je een houten tafel hebt.
Het glimt niet, je kunt het oprollen en je kunt het dus ook afnemen met een vochtig doekje (erg handig met food fotografie).
Voor gebruik even uitrollen.
En maak eerst een foto met iets erop. Dit ziet er heel anders uit dan dat je de vinyl backdrop met je blote oog ziet.
Ook kun je deze vinyl backdrops klemmen aan een houten plaat om zo een setting op te bouwen. Deze kun je als achtergrond gebruiken bij een taart bijvoorbeeld.
En makkelijk met vervoeren en op locatie mee te nemen.


What is a vinyl back drop?

This is a kind of plastic banner with a printed photo. It seems like if you have a wooden table.
It does not shine, you can roll it up and you can wipe it with a damp cloth(very convenient with food photography).
For use rolling out before photographyt.
And first, make a picture with something on it. This looks very different from the vinyl back drop with your naked eye.
It also allows you to attach the vinyl backdrops to a wooden plate with clipss, to build a setting. You can use this as a background in a cake for example.
And easy with transport and on location.

Restaurant Maan gebruikte vinyl backdrops tijdens hun masterclass food fotografie.

Restaurant Moon used vinyl backdrops during their master class food photography.

Handgemaakte foto achtergronden

Ook zal ik regelmatig handgemaakte backdrops plaatsen. Deze zijn gemaakt op hout of op canvas. Deze zijn uniek en verschillen allemaal van elkaar.
Uiteraard kun je een op maat bestellen zoals “cement look” of “white scratches”.


Unique handmade photo backgrounds

Also I will regularly make hand-made backdrops. These are made on wood or on canvas. These are all unique and different from each other.
Of course, you can order a custom as “cement look” or “white scratches”.

backdrops

 

Wil je zelf graag een achtergrond maken voor fotografie? Kijk dan eens bij mijn DIY’s.

Would you like to create a background for photography? Visit my DIY’s.

5 x zelfgemaakte backgrounds voor food styling

Creativiteit delen

Weet je wat nu zo mooi is aan het internet en social media? Dat ik anderen kan inspireren en mijn creativiteit kan delen. Anderen worden aangestoken met mijn zelfmaak ideeën voor backgrounds en dat vind ik zo super om te zien. Background gebruik je namelijk altijd in food fotografie. Zeker als je voor klanten gaat werken is het praktisch om verschillende achtergronden te kunnen laten zien.

Je kunt ze uiteraard ook kant en klaar kopen op vinyl (deze blogpost gaat er ook nog komen) maar dat wordt ook vaak prijzig. De lol en het plezier wat ik eraan beleef, is niet te betalen. Daarnaast ben je ook nog goedkoper uit.

Zo schreef ik al verschillende blogposts over backgrounds maken voor food styling zoals:

 1. Backdrop maken met kalkverf en leem
  Esther van @liefsvanesther maakte deze stoere backdrop. Op een houten paneel smeerde ze kalkverf en leem aangebracht met een vuilniszak. Te grappig, dit had ik niet zelf bedacht. Daardoor krijg je deze mooie effecten. Dit krijg je niet met een kwast of een roller.

tips voor food fotografie

2. Hout gebruiken als achtergrond

Sasha van @Livelybakeryhfx maakt gebruik van deze prachtige ondergronden. Aangespoelde stukken hout van het strand, een goedkoop stuk hout uit de bouwmarkt en bewerkt met verf of beits, gevonden hout gewassen door de storm. Pallets zijn ook heel bruikbaar. Misschien wat lastig om mee te nemen maar wel de moeite waard om hier iets van te maken.

houten ondergronden

Blue backdrop

backdrops

Deze onderstaande sfeervolle foto met de eieren is ook door Sasha genomen op een van haar houten ondergronden.

Driftwood

3. Witte achtergrond voor foodfotografie

Miranda van @health.mi.foodie maakte deze twee backdrops.
Bij de eerste gebruikte ze een houten planken die ze wit schilderde met een verfroller en witte muurverf.

backgrounds

diy backgrounds

Dit is “geperst hout”. Het leuke hiervan is dat de verf niet alles pakt maar dat je het hout er nog door heen ziet. Dit geeft juist een speels effect.

foto achtergronden

4. Coole zwarte backdrop

Renske maakte deze stoere ondergrond. Op haar blog Cookedbyrenske.com kun je een video bekijken hoe ze deze maakte.
Renske kocht bij de Ike een stuk witte stof (tip; ze hebben hier vaak restjes stof over voor weinig geld). Ze bewerkte de stof eerst met een primer van de Action (top winkel voor dit soort DIY’s). Hierna schilderde ze het canvas met zwart en witte acrylverf. Renske maakte gebruik van een kwast, vegen met een harde kaart (je kunt ook een oude creditcard gebruiken) en een spons.
Er is niet 1 manier, ga gewoon je gang en laat je creativiteit zijn werk doen.

coole ondergrond food styling

5. Grijze foodbackdrop

Deze bijna sprookjesachtige backdrop is gemaakt door Jolanda van  @delicious.yo
Op een triplex plaat (een grote kost ongeveer 4,95 in de bouwmarkt) smeerde ze componenten houtvuller met een plamuurmes. Na het drogen schilderde ze met een wollige verfroller witte en zwarte plakkaatverf erover heen. Let op dat je er dus niet 1 geheel probeert van te maken maar juist donkere en lichte stukken overlaat. Hierdoor krijg je meer diepte en de grappige effecten. En onthoudt echt dat het anders op het oog eruit ziet dan op een foto. Op de foto is het namelijk vaak veel mooier.

mooie achtergronden maken voor food fotografie

Ook een backdrop gemaakt?

Bedankt lieve dames voor jullie creativiteit en dat ik jullie prachtige backgrounds mocht delen!
Ook een ondergrond gemaakt? Laat het mij weten dan verzamel ik ze weer voor een inspirerende blogpost. Je kunt een mail sturen naar lucie@meinit.nl

 

5 x diy backdrops

 

BewarenBewarenBewarenBewaren


5 Food styling tips

 

Food styling 

Het is 1 januari lieve mensen, een gelukkig nieuw jaar!
Deze mooie food foto’s maakte ik samen met CookedbyRenske waarmee ik een dag gerechten fotografeerde waaronder kruidige tulband en heerlijke eendenborstfilet. Ook bij deze blogposts zie je een kijkje achter de schermen en styling tips.

Bij deze fotosessie haalde ik gewoon appelflappen van de bakker. We wilden het thema “Oud & Nieuw” op de foto zetten maar wisten van tevoren nog niet hoe en wat.
Om dus te oefenen hoef je niet altijd zelf iets te maken of te bakken. Als je gewoon wilt oefenen met food fotografie neem dan iets makkelijks. Heb je echt een recept voor je foodblog dan natuurlijk wel zelf maken.

tips food styling

 1. Gebruik handen in je fotografie.

  Om een foto meer een verhaal te geven, gebruik handen in je foto’s. Ik vind het juist mooi als er je wel die ene ring of armband ziet. Het coolst is natuurlijk een prachtige tattoo maar dat moet wel je stijl zijn.
  Heb je geen helper in de buurt? Gebruik dan je statief en zet je camera op “interval time shooting”. Je kunt het zo instellen dat je camera heleboel foto’s achter elkaar maakt. Gebruik verschillende posities van je handen en “freeze”, hou je handen stil. Als het bewogen is, is het vaak niet mooi. Soms kunnen je handen gekke klompjes worden vandaar meerdere foto’s.

5 food photography tips

2. Maak een “messy”.

Ja, je moet ervan houden maar om de foto sprekender te maken: maak een rommel. Ik bouw meestal de setting op en maak continu foto’s. Eerst begin je netjes met stylen maar steeds maak je de foto wat rommeliger. Dit door kruimels neer te leggen, bessen neer te leggen of poedersuiker te strooien. Begin met weinig en bouw het op tot iets meer. Als je teveel doet, kun je weer opnieuw beginnen. Met het bewerken van mijn foto’s begin ik vaak achteraan. Mijn beste foto’s zitten vaak op het eind. Het is realistischer als er kruimels liggen of een lepel met slagroom op het hout ligt. In het echt blijft het ook niet netjes.

3. Maak foto’s uit verschillende hoeken

Als je fotosetting klaar is, maak dan verschillende foto’s. Sta op een stoel voor een flatlay (zodat alles scherp is). Maak een detail foto en schuif dingen daarvoor opzij als dat nodig is. Probeer de foto zo te nemen dat je later niet veel hoeft te “knippen”.
Neem een foto van de zijkant, doe een stapje naar voren of naar achteren. En ga eens op een andere plek staan.

rommelige food foto

4. Zorg voor mooie authentieke props.

In kringloopwinkels en rommelmarkten kun je vaak de mooie fotoprops krijgen. Het geeft niet als er ergens een scherfje vanaf is dat geeft juist meer structuur in de foto.
De tinnen borden haalde ik beide voor 2,- in de kringloop. Het kannetje waar de chocolade in zit komt van de rommelmarkt voor 0,50 cent.  De ronde boomstam schijf haalde ik bij de Blokker voor 3,-. De mooie ronde kanten kleedjes haalde ik uit mijn moeders kast tevoorschijn.
De zinken plaat vond Renske bij de buren bij het grof vuil. De donkerblauwe plaat is een oud keukendeurtje die ik uit de container viste. De ronde plank met touwtje (detail maar ook mooi) kocht ik in een winkel voor 4,-.
Kerstlampjes uit de kerstdoos en champagneglas uit de glazenkast.
Kijk een s in huis wat je allemaal niet kunt gebruiken. En snuffel eens bij vrienden, opa en oma of bij je ouders. Vaak kom je ware schatten tegen.

food fotografie tips

5. Probeer je bord niet in het midden te leggen

Het is een veel mooier effect als je een bord niet in het midden legt. Probeer het maar eens uit. Ik heb ooit geleerd in een cursus van een food stylist dat als ze het gevoel had dat de foto niet klopte, dan stond het bord in het midden.
Schuif af en toe met je borden en props. Soms kost het even tijd voordat je de goede setting hebt gevonden.

 

 

 

BewarenBewaren

DIY: zwarte backdrop van canvas en time lapse video maken

 

“The urge to create”

Sinds kort ben ik besmet met het virus backgrounds maken. Het creatieve beestje in mij moet er toch echt weer uit. Ik noemde het al laatst op instagram “The urge to create”.
Eigenlijk van kinds af aan wil ik creëren, dingen maken en vooral dingen die snel klaar zijn. Met food fotografie ben je vaak op zoek naar originele backgrounds. Ik kan niet meer normaal de Allerhande doorbladeren, ik kijk alleen maar wat voor een achtergrond er is (en wat voor een keramiek ze hebben gebruikt, welke vork, mes, servetje, compositie….)

Zelf je eigen achtergrond maken

Het is te makkelijk om zelf je eigen achtergrond te maken. Je moet het alleen even doen, de tijd nemen en van tevoren de goede spullen inkopen.

Ik liet al eerder zien hoe je op 3 manieren om een achtergrond kunt maken.

Ik ben geïnspireerd geraakt door Kim Klassen waar ik online de workshop make backdrops volgde. Toevallig was ik al bezig met zelf een workshop aan het ontwikkelen die ik op zondag 4 maart ga geven dus dit sloot mooi aan.

Welke materialen heb je nodig?

Bij deze heb ik gebruik gemaakt van:
– geprepareerd canvas . Een tikje prijzig bij de schilders benodigdheden zaak maar als je weinig tijd hebt een uitkomst. Je koopt dit op een rol en je kunt gelijk aan de slag.
– Een goedkopere manier is een oud laken. Schilder het wel eerst met witte acrylverf (Action) of met Gesso. Dan pakt de kleur die je daarna er op wilt hebben beter.
– Een verfroller.
– Verf: ik gebruikte hier zwarte krijtbordverf. Dit kan natuurlijk ook een andere kleur zijn of gewone acrylverf.
– Een oude creditcard/zwempasje.
– Onderlaken/zeil.
Trek zelf ook oude kleren aan want acrylverf gaat niet uit je kleren (als je vlekken maakt met koud water eruit spoelen)

Hoe ga je te werk?

 • Trek oude kleren/schoenen aan.
 • Leg ter bescherming van je vloer er iets onder. Dat kan een zeil zijn of een oud laken.
 • Leg daarop je canvas of laken waar je je background op gaat maken.
 • Ik deed eerst verf netjes in het bakje en dan met de roller op het canvas. Makkelijker is (en gedrukt) om de verf te gieten op je canvas. Hou steeds in gedachten dat het niet netjes hoeft. Het gaat er juist om dat er verschillende lagen op zitten en dat je de onvolkomenheden ziet. Dat maakt  het doek juist sprekender.
 • Met een oude creditcard (ik gebruikte een oud zwempasje) kun je een soort van schrapen met de verf. Je krijgt dan een mooi effect. Doe dit gelijk als de verf nog nat is anders werkt het niet.
 • Probeer juist krassen te maken met de zijkant van het pasje, gebruik je roller met de verkeerde kant, ga los met kleineren. Het is ook wat bij je past en mooi vindt. Vergeet niet dat de achtergrond er MOOIER uitziet op de foto dan in het echt. Serieus, probeer het maar.

kerstmis krans

Een kerst flatlay maken

Hieronder kun je zien hoe ik deze kerstkrans maakte. Een foto van boven heet een “flatlay”. Je kunt alle kanten op met decoreren. Je hoeft hier niks vast te plakken, je legt het gewoon neer op de grond. Je hebt mooie foto’s die je voor je Instagram of blog kunt gebruiken.
Met kerstmis is het mooi om lichtjes te gebruiken. Deze zijn met een batterij erin dan hoef je niet ingewikkeld te doen met het stopcontact.

 

Hoe maak je een “time-lapse” video?

Ik probeer nu steeds van elke fotosetting een “timelapse” video te maken. Hoe doe ik dit?
Ten eerste heb ik een tripod (de Suirui Monopod P-204S) die ik bij mijn fotosetting plaats.
Ik heb een houder van een selfiestick erin gedraaid. Hier kun je je telefoon in doen.
Dan ga je naar je camera op je telefoon en druk je op het knopje “tijdsverloop” (timelapse in Engels).
Let op dat je eerst je camera overeind houdt, dan de camera even aantikt (nog niet filmen maar dat je het beeld ziet) en dan in de houder. Anders krijg je een verticaal beeld en dat kun je niet gebruiken bij je Instagram stories.
Je kunt best lang filmen omdat de video het mega versneld afspeelt. Dan krijg je dus zo’n grappige video.
Laat je het mij weten als het je ook gelukt is?

photo styling tips

 

 

zelf backdrops maken

Workshop backdrops maken

Weet je niet hoe je moet beginnen, heb je de materialen niet in huis en wil je graag tips? Kom dan zondag 4 maart 2018 naar Breukelen. Daar verzorg ik deze dag “backgrounds maken” inclusief lunch. Je krijgt uitleg over hoe je aan achtergronden kunt komen, waar je ze vandaan kunt halen en kopen. EN we gaan zelf aan de slag en maken direct drie verschillende backdrops. Deze kun je gelijk meenemen naar huis.
Je zult merken dat je hierna sneller aan de slag gaat om zelf een ondergrond te maken.

 

 

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

DIY: 3 ideeën om achtergronden te maken voor fotografie

achtergrond voor fotografie

Ik ben altijd op zoek naar originele achtergronden voor mijn food fotografie. Hierbij drie ideeën om zelf je backdrop te maken voor je fotografie. Het hoeft helemaal niet zo duur te zijn en het is vrij makkelijk, ook voor iemand die niet zo creatief is.

DIY: Backdrop maken met muurvuller

diy backdrops

Wat heb je nodig:

 • Als ondergrond heb ik plankjes gebruikt die ik (jawel) in een container had gevonden. Het is een soort board. Je kunt ook naar de bouwmarkt gaan en goedkoop triplex hout gebruiken (aangezien je de houtsoort bij deze achtergrond toch niet goed te zien gaat krijgen).
 • Muurvuller
 • Paletmes
 • Witte verf: wellicht heb je nog wat liggen, latex muurverf kan ook, ik heb witte acrylverf gebruikt. Let er wel op dat acrylverf niet uit je kleren gaat. Als je een vlek maakt gelijk uitspoelen met koud water.
 • penseel.

achtergrond voor foto
Hier heeft mijn “lovely little helper” Joep de muurvuller uitgesmeerd op de ondergrond. Smeer er gewoon wat op, het heeft niet netjes te zijn. Juist dat er structuur zit is de bedoeling. Ik heb niet het hele blad gevuld smook nog platte vlakken over te houden. Maar het is jouw creatie dus wat je wilt. Hou er  rekening mee dat het snel droogt.

muurvuller werken

Als de muurvuller is opgedroogd kun je het verven. Ik heb deze keer voor wit gekozen maar je kunt deze ook in een andere kleur schilderen. Of zelfs mengen met een andere kleur op het board zelf.

achtergrond voor fotografie

Ik vind deze achtergrond heel mooi geworden en gebruik hem regelmatig, ook voor klanten. Het is fijn om een neutrale ondergrond te hebben waar wel een beetje levendigheid in zit.

DIY: backdrop maken met kranten en verf

background zelf maken

Dit was een experiment van mij, ik ben gewoon aan het werk gegaan en gekeken wat het ging worden.

Wat heb je nodig:
– kranten
– board/plank
– verf
– kwast
– lijm.

Plak de kranten op de plank. Het heeft niet netjes. Een beetje scheuren en frommelen maakt het juist mooi. Let wel op dat je niet teveel kreukels maakt zodat de borden later scheef kunnen gaan staan. Het moet dus wel plat blijven (ben ik achter gekomen achteraf;-)

diy backdrops

Bij deze achtergrond heb ik op de plank zelf gemengd met de kleuren. Ik heb zwart en wit gebruikt en dan krijg je ook grijs. Je kunt met een kwats te werk gaan maar ook een spons gebruiken. Laat sommige plekken wit en zwart zodat je niet een geheel grijs vlak krijgt. Het is ook een beetje oefenen en uitproberen.

je eigen achtergrond maken

Tijdens het maken hiervan bekroop mij een gevoel van “deze wordt echt niet mooi” maar als je dan de achtergrond gaat uitproberen met eten erop is het best mooi geworden. Op de foto is het echt anders dan als je het met je blote oog ziet.

zelf je achtergrond maken

DIY: backdrop maken met kant

achtergrond maken met stof
Ik val altijd voor de mooie patronen met kant. In de kringloop heb je vaak oude vitrages met hele mooie patronen erop. De Ikea heeft ook witte gordijnen die je kunt gebruiken.

Wat heb je nodig:
– kanten stof
– schaar
– tacker of lijm
– witte verf
– plank.

achtergrond wit verven
Schilder eerst de plank wit. Ik heb deze twee keer geschilderd want bij mij zag je de ondergrond er nog goed doorkomen. Acrylverf droogt vrij snel dus je kunt het wel achter elkaar doen. Je kunt ook altijd even de föhn erop zetten als je verder wilt werken.

kanten stof gebruiken als backgroundBevestig dan het kant op de plank. Je kunt dit aan de achterkant vastplakken met lijm of een tacker gebruiken.
Ik heb aan de andere kant niet teveel kant laten zitten zodat ik ook deze kant nog kan gebruiken als backdrop.

Vinyl backdrops

Deze kanten backdrop kun je ook downloaden en zelf af laten drukken op een vinyl backdrop.
Te ingewikkeld? Je kunt deze vinyl backdrop ook in mij foto achtergronden shop bestellen: Myluciebackdrops
I
k heb verschillende dessins qua foto achtergronden zoals betonlook, wit marmer, houten planken of oude muur afbeeldingen.

backdrop zelf maken
Ik ben benieuwd naar jullie resultaten!
Heb je geen tijd om een backdrop zelf te maken en heb je interesse?Je kunt mij altijd even mailen. Ik heb verschillende achtergronden in mijn fotostudio die ook te koop zijn.