Behind the scenes with @tamsynmorgans

My name is Tamsyn Morgans, and I am a photographer and stylist. I have worked in the commercial photography industry for over 20 years in many different roles, but my passion really started when I got my first DLSR camera and started blogging 7 years ago.  I have spent the last 3 years assisting a brilliant commercial photographer, who has taught me a lot of the technical side of what I know, plus I practice all the time to try new techniques.

Wie ben je en hoe ben je met fotografie begonnen?

Mijn naam is Tamsyn Morgans en ik ben fotograaf en stylist. Meer dan 20 jaar heb ik in de commerciële fotografie sector gewerkt in veel verschillende rollen, maar mijn passie begon echt toen ik mijn eerste DLSR-camera kreeg en 7 jaar geleden begon te bloggen. Ik heb de laatste 3 jaar een briljante commerciële fotograaf geassisteerd, die me veel van de technische kant van wat ik weet heeft geleerd, ook oefen ik de hele tijd om nieuwe technieken uit te proberen.

Who are your clients and how do they find you?

My clients tend to be small independent businesses, usually with a vintage or handmade element.  I also shoot for various magazines and occasionally, create content for larger brands.  They find me through Instagram and increasingly word of mouth.

Wie zijn je opdrachtgevers en hoe komen ze bij je?

Mijn klanten zijn meestal kleine zelfstandige bedrijven, meestal met een vintage of handgemaakt element. Ik fotografeer ook voor verschillende tijdschriften en maak af en toe content voor grotere merken. Ze vinden me via Instagram en steeds vaker via mond-tot-mondreclame.

How do you start with styling?

It really depends on the mood and atmosphere that I want for a photo.  I might pull together items and flowers in a similar colour way for example, then I will gradually build up a vignette until I’m happy with it.

Waar begint styling voor jou?

Het hangt echt af van de stemming en sfeer die ik wil hebben voor een foto. Ik zou bijvoorbeeld voorwerpen en bloemen in gelijke kleuren op een manier kunnen samenbrengen, dan bouw ik geleidelijk een beeld op tot ik er blij mee ben.

What is your focus with styling ?

If I’m shooting for a client, then usually they will give me a brief, and I will ask for some visual references to make sure I’m shooting exactly what they want.  The styling can really make the mood of a photo, and that all happens through the light, texture, background, and props I layer up for a photo.

Waar ligt je focus in styling?

Als ik voor een klant fotografeer, dan geven ze me meestal een briefje, en ik zal vragen om wat beeldmateriaal om er zeker van te zijn dat ik precies dat schiet wat ze willen. De styling kan echt de sfeer van een foto maken, en dat gebeurt allemaal door het licht, de textuur, de achtergrond en de props die ik op de foto leg.

What backdrops are you using?

I have a large collection of vintage linens and fabrics, as well as backdrops I have painted myself.  I also have a small studio with a large wall which is great for setting up scenes.

Welke backdrops gebruik je?

Ik heb een grote collectie vintage linnen en stoffen, evenals achtergronden die ik zelf heb geschilderd. Ik heb ook een klein atelier met een grote muur die geweldig is voor het opzetten van scènes.

Which props do you often use?

Old books are my favourite prop, and they often make their way into my photographs.  They add colour and structure to a vignette, or add a touch of cosines to an interior shot.  Flowers are also a huge part of my photographs.

Welke props gebruik je graag?

Oude boeken zijn mijn favoriete props. Ze komen vaak in mijn foto’s terecht. Ze voegen kleur en structuur toe aan een beeld, of voegen een vleugje gezelligheid toe aan een interieurfoto. Bloemen zijn ook een groot onderdeel van mijn foto’s.

Witch light do you work  (daylight/artificial) ?

I use natural light, always.  I have a couple of LED lights which I am having fun experimenting with though.

Welk licht gebruik je, daglicht of kunstlicht?

Ik gebruik altijd daglicht. Ik heb een paar LED lampen waar ik voor mijn plezier ook wel eens mee experimenteer.

How do you do action shots and what are you’re settings?

Most of my work is very still, whether it’s interior shots or vignettes, and for that I always use a tripod, and slow shutter speeds if the light isn’t great.  I would love to do more portrait photography, maybe in 2020!

Hoe maak je actie foto’s en welke instellingen gebruik je hiervoor?

Het meeste van mijn werk staat stil, of het nu gaat om interieurfoto’s of andere composities, en daarvoor gebruik ik altijd een statief, en lange sluitertijden als het licht niet goed is. Ik zou graag meer portretfotografie doen, misschien in 2020!

Do you work with a speedlite/flash?

No I don’t, the ambience, light and shadow of natural daylight suit my style much more.

Werk je met speedlite/ flitser?

Nee, dat doe ik niet. De sfeer, het licht en de schaduw van natuurlijk daglicht past zoveel beter bij mijn stijl.

What camera and lenses do you use and/or tripod? 

I always, without fail, use a tripod.  Its a real necessity when shooting interiors.  I shoot on a Canon 5D Mark iii, my favourite lenses are the 35mm, Macro 100mm and 50mm.  I also have a little Olympus Pen which I absolutely love if I’m out and about, the 45mm lens is amazing, some of my favourite photos have been taken with that.

Welke camera, lenzen en/of statief gebruik je

Ik gebruik altijd, om fouten te voorkomen, een statief. Het is een echte noodzaak bij het fotograferen van interieurs. Ik fotografeer op een Canon 5D Mark iii, mijn favoriete objectieven zijn de 35mm, Macro 100mm en 50mm. Ik heb ook een kleine Olympus Pen welke echt te gek is als ik op pad ben, het 45mm objectief is geweldig, sommige van mijn favoriete foto’s zijn daarmee gemaakt.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.

Which program to edit your photos?

I use Lightroom, and Photoshop.

Welke programma’s gebruik je om je foto’s na te bewerken?

Ik maak gebruik van Lightroom en Photoshop.

Tips & tricks?

You can’t beat the light from a window, but I always have a large diffuser on hand just to soften the light if it’s a bit harsh.  You can’t go wrong with a few reflectors of varying sizes in your kit, but choose the ones that are multi way, and can be unzipped to turn into a diffuser.

Tips & tricks?

Je kunt het licht van een raam niet verslaan, maar ik heb altijd een grote diffuser bij de hand om het licht te verzachten als het een beetje te hard is. Je kunt het niet fout doen wanneer je altijs een een paar reflectoren van verschillende grootte in je tas hebt, maar kies degene die zijn op meerdere manieren te gebruiken zijn enge kan uitpakken om om te zetten in een diffuser.

Want to follow @tamsynmorgans

You can follow Tamsyn at Instagram: @tamsynmorgans
And you can have a look at her blog: https://tamsynmorgans.com

Want to learn more about photography and styling?

DIY: how to make a floating installation

Flower cloud from dried flowers

Together with my girlfriend and stylist @suzannepardijs we made this “Cloudy of dried flowers” in my studio.
It is very nice to make these and not so difficult. Read below how to do it.

Bloemen wolk van gedroogde takken

Samen met mijn vriendin en styliste @suzannepardijs hebben wij deze “Bloemenwolk van gedroogde bloemen” gemaakt in mijn studio.
Het is erg fijn om deze te maken en helemaal niet zo moeilijk. Lees hieronder hoe je te werk gaat.

What do you need?

 • a hammer
 • 2 screw eyes / hooks
 • string
 • a long branch preferably with some green on it
 • branches with different greens
 • dried flowers
 • feathers like pampas grass
 • other flowers or branches that you’d like to put in.
 • wire netting
 • pliers to cut chicken wire with
 • muss

Wat heb je nodig?

 • 2 schroef ogen / haken
 • hamer
 • touw
 • een lange tak liefst met nog wat groen eraan
 • takken met verschillend groen
 • gedroogde bloemen
 • pluimen zoals pampas gras
 • andere bloemen of takken die je graag erin wilt doen
 • kippengaas
 • tang om kippengaas mee te knippen
 • mos

Step 1

Turn the two screw eyes in the ceiling. Note: you have different ones for a wooden ceiling or a concrete ceiling.

Stap 1

Draai de twee schroef ogen in het plafond. Let op; je hebt verschillende voor een houten plafond of een betonnen plafond.

Step 2

Cut a piece of chicken wire with a good pair of pliers for this. Watch out for your hands, the cut pieces can be sharp. Take about 1 meter.

Stap 2

Knip een stuk kippengaas met een goede kniptang hiervoor. Pas op voor je handen, de geknipte stukken kunnen scherp zijn. Neem ongeveer 1 meter.

Step 3

Hang the branch with ropes on the screw-eyes in the ceiling. Make sure it hangs straight.

Stap 3

Hang de tak met touwen vast aan de schroefogen in het plafond. Let erop dat deze recht hangt.

Step 4

Wrap the chicken wire around the branch. It doesn’t have to be symmetrical, just a convex shape is nice.

Stap 4

Wikkel het kippengaas om de tak. Het hoeft niet symmetrisch, juist een bolle vorm is mooi.

Step 5

Now put several branches of green in the chicken wire. It can be positioned in any direction for a dynamic effect.

Stap 5

Steek nu verschillende takken groen in het kippengaas. Het mag alle kanten op staan voor een dynamische effect.

Tip: Je kunt “lege” stukken opvullen met mos.

Tip: You can fill “empty” pieces with moss.

Tip: Use a color palette. We have opted for green and white, which also makes it look a little calmer.

Tip: Gebruik een kleurenpalet. Wij hebben hier gekozen voor groen en wit. daardoor oogt het ook wat rustiger.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.