Privacy verklaring

Lucie de Bock- Beck- food fotograaf en stylist

Willink van Collenstraat 27
3621 CK Breukelen
Holland
KvK nr: 71122559
BTW nr: NL172962146B03

Mylucie verzamelt e-mail adressen. Dit op basis dat mensen zich zelf hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Ik gebruik deze e-mail adressen om de nieuwsbrieven te versturen en niet voor andere doeleinden.
De nieuwsbrief gebruik ik om informatie te delen over fotografie tips, events en marketing doel einden.
In de nieuwsbrief staat onderin altijd een optie om je uit te kunnen schrijven. Of je kunt een mail sturen naar lucie@meinit.nl
Je naam en e-mailadres sla ik op zolang je op mijn nieuwsbrief bent ingeschreven.
Het verstrekken van andere persoonsgegevens is niet verplicht als je je opgeeft voor de nieuwsbrief. Wel is je mail adres handig.
Ik verstuur mijn nieuwsbrieven met Mailblue, deze komen terecht op de mailserver maar Mailblue maakt verder geen gebruik van de mail adressen.
Google Analytics verzamelt bezoekers info van dit blog. Dit gebeurt anoniem.

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Je communiceert via een beveiligde server SSl verbinding via de server.

De persoonsgegevens van een persoon kunnen worden opgestuurd of gedeeld als dat wordt gevraagd.
Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of fout verwerkt? Deze kunnen worden aangepast.
Als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je over stappen naar een andere partij dan heb je dat recht. De gegevens worden dan overgedragen.

Privacy statement

Lucie de Bock-Beck
Food photographer and stylist

Walker of Collenstraat 27
3621 CK Breukelen
Holland
Commercial register no: 71122559
VAT no: NL172962146B03

Mylucie collects e-mail addresses. This on the basis that people themselves have registered for the newsletter. I use those email addresses to send the newsletters and for no other purposes.
The newsletter I use to share information about photography tips, events and marketing purposes.
In the bottom of the newsletter is always an option to get out to be able to write. Or you can send a mail to lucie@meinit.nl
Your name and email address we store on our newsletter as long as you are registered.
Providing other personal data is not mandatory when you sign up for the newsletter. Your email address is handy.
I send my newsletters with Mailblue, this end up on the mail server but Mailblue makes no further use of the mail addresses.
Google Analytics collects visitors info from this blog.

Through my website a cookie placed by the American company Google, as part of the “Analytics” service. I use this service to keep track and to get reports on how visitors use the website. Google can this information to third parties if legally obliged to do so, or where such third parties process the information on Google’s behalf. We have no influence on here. The information collected by Google is, as much as possible collated. Your IP address is not given. The information will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

You communicate through a secure server SSl connection via the server.

The personal data of a person can be sent or shared as prompted.
Are data error, changed or error processed? This can be customized.
If someone wishes to make a complaint, then that personal data via Autoriteit Persoonsgegevens. Would you like to cross over steps to a party other than you got that right. The data is then transferred.