Algemene voorwaarden fotostudio

 • Bij het online boeken via Calendly ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De factuur wordt hier na per Moneybird naar je toe gestuurd. 
 • Bij annulering 1 week voor de reservering bereken ik 50% van het reserveringen bedrag in rekening.
 • Bij annulering 3 dagen voor de shoot bereken ik 75% van het reseveringsbedrag.
 • Bij 24 uur tot aan de tijd van de boeking breng ik het gehele bedrag in rekening waar oor geboekt is.
 • Hiermee ga je ook akkoord dat de eigenaar en haar team aanwezig kan zijn in het kantoor gedeelte of in de andere studio. Wil je de studio voor jezelf stuur mij dan een bericht.

  Aansprakelijkheid

  Mylucie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek tenzij dit gebrek een gevolg is van een toerekenbare ernstige tekortkoming van de in gebruik gever.

  Mylucie studio is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade (daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en claims van derden) die opdrachtgever zou lijden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Mylucie in de nakoming van haar verplichtingen.

  Mylucie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het niet of niet goed functioneren van internet, data, communicatie, beeld en geluid verbindingen, dan wel door de kwaliteit daarvan, ongeacht of deze door haar of door derden gerealiseerd worden.

  Mylucie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en continuïteit van wifi, gas, water en elektra voorzieningen en of leveringen.

  Mylucie is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging door derden aan goederen van gebruiker(s).

  De gebruiker verklaart dmv akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door gebruiker onmiddellijk aan de eigenaar van Mylucie gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de gebruiker vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.

  De gebruiker van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De gebruiker erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn gebruiksperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van de in gebruik gegeven ruimte en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het in gebruik gegevende correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden. De gebruiker dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden aan zijn contactpersoon van Mylucie. Indien er vooraf geen gebreken te kennen zijn gegeven zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die gebruiker, voor rekening van die gebruiker komen. Zonder schriftelijke toestemming van de Mylucie mag niets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

  De gebruiker dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben en dient zijn goederen zelf te verzekeren tegen inbraak/diefstal/brand voor de gebruiksperiode inclusief eventuele voorbereidingstijd.

  De gebruiker is aansprakelijk jegens Mylucie voor alle schade aan het de in gebruik gegeven ruimte tenzij gebruiker bewijst dat de schade hem en de personen (in en om de in gebruik gegeven ruimte) waarvoor gebruiker verantwoordelijk is, niet is toe te rekenen.

  Grote props zoals tafels, stoelen en de bank zijn vrij te gebruiken.

  Er dient met zorg met de geleende spullen om te gaan.

  Graag zelf je afval meenemen en binnen mag er niet gerookt worden.

  Binnen is er gebruik te maken van stromend koud water en het toilet. Bij de kas is het toilet buiten om de hoek.

  Gebruiker zal geen (geluids)overlast veroorzaken en zich houden aan alle toepasselijke wet – en regelgeving (o.a. op het gebied van milieu, veiligheid, reclameregelgeving).

  Gebruiker is verplicht om bij de online boeking duidelijk aan te geven waarvoor hij/zij de ruimte wil gebruiken.