Gathering & Styling event

Β 

Wil je dit ook zo graag?

 • Je laten inspireren door anderen.
 • Kijken hoe andere mensen hun settings maken met fotograferen.
 • Kennis en ervaring uitwisselen over fotografie, styling en een onderneming voeren.
 • Een specifiek netwerk om contacten op te doen.
 • Foto’s maken voor je eigen collectie, social media of portfolio?

Wat is Gathering & Styling?

Dit een een bijeenkomst waar iedereen mag komen die graag foto’s wilt maken. Of het nu met je camera is of met je telefoon.
De Gathering & Styling events worden met regelmaat gehouden en elke keer probeer ik een andere inspirerende locatie te vinden.

En het maakt niet uit wat je wilt fotograferen, mag eten zijn maar ook mensen of sfeerhoekjes.
Je gaat zelf settings maken maar je kunt ook samenwerken met iemand anders als je niet zo goed weet hoe dat moet.
Je mag ook je eigen props meenemen maar ik neem ook props mee die je mag gebruiken.

Notitie: Ik geef zelf geen les op deze ochtend. Ik doe ook lekker mee met fotograferen πŸ˜‰

Wanneer?

Donderdag 17 juni 2021
Tijd: 10.30-13.30 uur. – SOLD OUT!

Β 
Β 
Vrijdag 18 juni 2021
Tijd: 10.30-13.30 uur.

Yes ik wil een plekje op 18 juni!

Waar?

Deze keer kun je terecht op de prachtige locatie “Object 43 barnhouse” in Raamsdonk.
Hier kunnen we gebruik maken van de prachtige hoge ruimte met unieke elementen. Er is een sfeervolle buiten ruimte en we kunnen ook nog gebruik maken van een oude schuur met originele elementen.

Object 43
Schansstraat 43
4944 AG Raamsdonk

Parkeren: als je aankomt rijden; links door het hek, bochtje om de schuur en daar kun je parkeren.

Informatie:

 • Prijs: EUR 50,- excl btw.
 • Inclusief, koffie, thee en een koekje.
 • Neem je eigen lunch gerust mee.
 • Notitie; deze beelden kun je gebruiken voor je portfolio, sociale media of blog. maar niet voor commercieel gebruik dus niet voor een tijdschrift of een boek. Dit omdat ik de ruimtes afhuur voor “niet commerciele shoots’ waardoor het haalbaar blijft om de locatie af te huren.
 • Neem vooral je eigen props mee! Heb je deze niet? Geen probleem. Ik neem ook props mee.
 • Er komen veel mensen alleen. Juist omdat iedereen steeds terugkomt leer je elkaar kennen. Iedereen is welkom.
 • Parkeren kan gratis op het terrein. Als je aan komt rijden kun je het plein oprijden links naast nr 43. Dan door het hek heen aan de rechterkant, bochtje om naar rechts. Daar kun je je auto parkeren.

Wat neem je zelf mee?
– camera of telefoon
– batterijen voor je camera of oplader (ook voor je telefoon)
– eventueel statief
– visitekaartjes.

Algemene voorwaarden:

– Het reserveren van een workshop houdt in dat je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt
– De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s.
– Betaling dient vooraf betaald te zijn via Eventbrite.
– Er vinden geen refunds plaats.
– Voorbehouden vanwege ziekte of te weinig deelnemers.

Corona maatregelen:
– Als je ziek en/of verkouden ben je helaas genoodzaakt om thuis te blijven.
– De ruimte is groot genoeg om voldoende afstand van elkaar te houden.
– Ik verwacht van de deelnemers dat ze op de workshop dag ook voldoende afstand van elkaar houden tijdens het fotograferen.
– Er zijn voldoende desinfecteer gels aanwezig.
– Het dragen van een mondkapje is verplicht.
– Als deze ochtend niet mocht doorgaan vanwege Corona wordt deze opgeschoven naar andere data. Door het kopen van het ticket ga je akkoord dat de ochtend verschoven wordt (uiteraard naar een passende data).

Do you also want this?

Let yourself be inspired by others.
See how other people make their settings with photography.
Exchanging knowledge and experience about photography, styling and running a business.
A specific network to make contacts.
Taking photos for your own collection, social media or portfolio?

What is Gathering & Styling?

This is a meeting where anyone who would like to take pictures can come. Whether with your camera or with your phone.
The Gathering & Styling events are held regularly and every time I try to find a different inspiring location.

And it doesn’t matter what you want to photograph, may be food but also people or atmospheres.
You are going to make your own settings but you can also collaborate with someone else if you don’t know how to do it.
You can also bring your own props but I also bring props that you can use.

Note: I do not teach this morning. I also participate in photography πŸ˜‰

When?

Thursday June 17 2021
Time: 10:30-13:30.-SOLD OUT!

Β 

Friday June 18 2021
Time: 10:30-13:30.
Yes I’m in at 18 June!
Β 

Where?

This time you can visit the beautiful location “Object 43 barnhouse” in Raamsdonk.
Here we can use the beautiful high room with unique elements. There is a cozy outdoor space and we can also use an old barn with original elements.

Object 43
Schansstraat 43
4944 AG Raamsdonk

Information

 • Price: EUR 50,- excl VAT.
  Includes coffee, tea and a cookie.
 • Bring your own lunch.
 • Note: you can use these images for your portfolio, social media or blog, but not for commercial use, so a magazine or a book. This is because I rent the spaces for “non-commercial shoots” so it remains feasible to rent the location.
 • Bring your own props! Don’t you have them? No problem.
 • Many people come alone. Just because everyone keeps coming back, you get to know each other. Everyone is welcome.
 • Parking is free on the premises. When you arrive you can drive into the square on the left next to no. 43. Then through the fence on the right side, bend to the right. There you can park your car.

What do you bring yourself?

 • camera or phone
 • batteries for your camera or charger (also for your phone)
 • possibly tripod
 • business cards.

General terms and conditions

Booking a workshop means that you accept the applicability of the general terms and conditions.

 • The prices listed for the services offered are in euros.
 • Payment must be made in advance via Eventbrite.
 • There are no refunds.
 • Reserved due to illness or too few participants.

Corona measures:

 • If you are ill and/or have a cold, you are unfortunately forced to stay at home.
 • The space is big enough to keep enough distance from each other.
 • I expect the participants to keep enough distance from each other during the workshop day.
 • There are enough disinfected gels present.
 • Wearing a mouth cap is mandatory.
 • If this morning was not allowed to continue because of Corona, it will be moved to other dates. By buying the ticket you agree that the morning will be rescheduled (of course to a suitable date).

Thursday June 17 2021
Time: 10:30-13:30.- SOLD OUT!

Β 

Friday June 18 2021
Time: 10:30-13:30.
Yes I’m in at 18 June!

Β