Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @zonderzooi

My name is Dalí, I am 27 years old and I love to cook, travel and yoga. Seven years ago I started my blog ‘Zonderzooi’, to inspire others to eat less ‘crap’. At first this was mainly a hobby for me, but over the years it has become my full-time job. Cooking is a great passion of mine, I love to spend hours in the kitchen trying out new things. Of course this also includes food photography, which I really enjoy.
My photography style has changed over the years, in the past it was more into very fresh looking photography, but now I also like to play with dark moody photos. I have learned everything myself, purely by doing it and experimenting. And also with a little help from Lucie Beck, through her fine photography & styling course.

Kun je een kleine introductie geven over jezelf? Hoe ben je begonnen en hoe heb je het geleerd over fotografie en bloggen?

Mijn naam is Dalí, ik ben 27 jaar en gek op kokerellen, reizen en yoga. Zeven jaar geleden ben ik begonnen met mijn blog Zonderzooi, om anderen te inspireren wat minder ‘zooi’ te eten. Dit was voor mij eerst voornamelijk een hobby, maar in de loop der jaren is het mijn fulltime job geworden. Koken is een grote passie van mij, ik vind het heerlijk om uren in de keuken te staan om nieuwe dingen uit te proberen. Daar komt natuurlijk ook food fotografie bij kijken, waar ik erg van kan genieten. Mijn fotografie stijl is door de jaren heen wel veranderd, voorheen was het vooral erg fris qua fotografie, maar nu vind ik het ook tof om te spelen met donkere foto’s. Ik heb alles mijzelf aangeleerd, puur door het te doen en zelf te experimenteren. En ook met een beetje hulp van Lucie Beck, door haar fijne fotografie & styling cursus.

Which photographers inspire you and where do you get your inspiration from?

I find @Georgeats a great source of inspiration, I believe I have been following her from the very beginning through Instagram. Her photos always pop out and I spontaneously get hungry when I see them. I also always love the images of Green Kitchen Stories. Sometimes I also get my inspiration from Pinterest, where I see things that I would like to try out in terms of recipes or photography. But I can also be inspired by a beautiful handmade plate or a ceramic mug, which I would like to take a picture of.

Welke fotografen inspireren je of waar haal je je inspiratie vandaan?

Ik vind @Georgeats een grote inspiratiebron, ik geloof dat ik haar ook al vanaf het begin volg via Instagram. Haar foto’s knallen er altijd uit en ik krijg spontaan trek bij het zien van haar foto’s. Verder vind ik de beelden van Green Kitchen Stories ook altijd prachtig. Mijn inspiratie haal ik soms ook uit Pinterest, dan zie ik daar dingen voorbij komen die ik ook eens wil proberen qua recepten of fotografie. Maar ik kan bijvoorbeeld ook geïnspireerd raken door een mooi handgemaakt bord of een keramieken mok, die ik dan graag op de foto wil zetten.

What’s your blog about and how many times do you post a blog?

I mainly write about a healthy and sustainable lifestyle. That ranges from vegan recipes to articles about sustainable clothing. On average I post a blog three times a week.

Waar blog je over en hoe vaak post je een blog?

Ik schrijf voornamelijk over een gezonde en duurzame lifestyle. Dat varieert van vegan recepten tot artikelen over duurzame kleding. Gemiddeld post ik drie keer per week een blog.

What are the best tips and tricks for blogging?

I think it is important that I write in a personal way, because nobody is waiting for a story with only facts about health. So if I bake a cake that fails four times, I just tell it in my blog.
It is also important to write SEO-proof, especially for recipes. By using the right search terms you make sure that people get to your blog faster when they are looking for certain recipes.
It’s also smart to put terms like ‘healthy’ and ‘vegetarian’ in the title, these are things people look for a lot. Even though almost all of my recipes are vegan, the word vegetarian scores better in terms of searches. I can tell from my statistics, so I always keep a close eye on them.

Wat zijn de beste tips en trucs voor het bloggen?

Ik vind het belangrijk dat ik op een persoonlijke manier schrijf, want niemand zit te wachten op een verhaal met alleen maar feiten over gezondheid. Dus als ik een taart bak die vier keer mislukt, dan vertel ik dat ook gewoon in mijn blog.
Verder is het belangrijk om SEO-proof te schrijven, zeker voor recepten. Door de juiste zoektermen te gebruiken zorg je ervoor dat mensen sneller bij jouw blog uitkomen als ze zoeken naar bepaalde recepten. Daarbij is het slim om termen zoals ‘gezond’ en ‘vegetarisch’ in de titel te zetten, dat zijn dingen waar mensen veel naar zoeken. Ook al zijn bijna al mijn recepten vegan, het woord vegetarisch scoort toch beter qua zoekopdrachten. Dat merk ik aan mijn statistieken, dus die houd ik ook altijd goed in de gaten. 

Do you work together with brands?

Yes, it is! I think it is very important to work with brands that fit in well with Zonderzooi. First I always look at the list of ingredients of a product, if the product contains ‘junk’ such as sugar, sweeteners or unpronounceable ingredients then I don’t want to work with them.
I also think it’s important that the product is healthy and has a look and feel that suits Zonderzooi. In the last couple of years I have worked with a lot of great brands, for which I am very grateful.

Werk je met merken?

Jazeker! Ik vind het wel erg belangrijk om met merken te werken die goed bij Zonderzooi passen. Als eerste kijk ik altijd naar de ingrediëntenlijst van een product, als het product ‘zooi’ bevat zoals suiker, zoetstoffen of onuitspreekbare ingrediënten dan wil ik er niet mee samenwerken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het product gezond is en het ook een look en feel heeft die bij Zonderzooi past. Ik heb de afgelopen jaren met ontzettend veel leuke merken morgen samenwerken, waar ik heel erg dankbaar voor ben. 

I see you also make e-books, how do you like that?

Yes, that is right, I have made four different e-books in recent years and will soon be starting my fifth. Making an e-book is a fun process, from making up the recipes to photographing the dishes. In addition, all of my e-books also contain nutritional schedules, so that I can help people eat healthy and in a varied way. Besides being able to help people with it, it’s also a nice extra source of income.

Ik zie dat je ook e-books maakt, hoe bevalt je dat?

Ja dat klopt, ik heb de afgelopen jaren vier verschillende e-books gemaakt en start binnenkort aan mijn vijfde. Een e-book maken is een leuk proces, van de recepten verzinnen tot het fotograferen van de gerechten. Daarnaast bevatten al mijn e-books ook voedingsschema’s, zodat ik mensen kan helpen om gezond en gevarieerd te eten. Naast dat ik er mensen mee kan helpen is het ook een fijne extra inkomstenbron.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most?

An awful lot! I use Instagram the most, every day I share different stories and about 3-4 times a week I post. I also spend a lot of time responding to comments and personal messages.
I also like Pinterest a lot, which is also a nice medium to get more visitors to your blog. Not only do I share my own images there, but I can also lose myself in storing beautiful food photos. Especially my ‘baking’ board is filled almost every day with delicious cakes, cinnamon buns and fresh breads.

Hoeveel tijd besteed je aan social media en welke kanalen gebruik je het meest? 

Pfoe, ontzettend veel haha! Instagram gebruik ik het meeste, elke dag deel ik wel verschillende stories en zo’n 3-4 keer per week plaats ik een post. Daarnaast ben ik veel tijd kwijt met het reageren op comments en op persoonlijke berichtjes.
Ook vind ik Pinterest heel erg leuk, wat ook een fijn medium is wat zorgt voor meer bezoekers op je blog. Ik deel daar niet alleen mijn eigen beelden, maar kan me ook helemaal verliezen in het opslaan van prachtige food foto’s. Vooral mijn bord ‘bakken’ wordt bijna elke dag aangevuld met heerlijke taarten, cinnamon buns en verse broden. 

Do you have 1 tip for Instagram and 1 tip for Pinterest?

On Instagram it is important to create a connection with your followers. So don’t just share photos, ask questions and tell something personal. For example, use the mark for ‘questions’ to ask your followers questions in your stories.

For Pinterest, the tip is to use texts about your photos, no matter how ugly that might be. I don’t really store photos that are covered with text, but it seems to work very well for others. Since I use texts about my photos, my reach on Pinterest has grown a lot.

Heb je 1 goede tip voor Instagram en 1 goede tip voor Pinterest?

Op Instagram is het belangrijk om een connectie te creëren met je volgers. Deel dus niet alleen maar foto’s, maar stel ook vragen en vertel eens iets persoonlijks. Gebruik bijvoorbeeld het gifje met ‘vragen’ om vragen te stellen aan je volgers. 

Voor Pinterest is dé tip om gebruik te maken van teksten over je foto’s, hoe lelijk dat misschien ook kan zijn. Zelf sla ik eigenlijk nooit foto’s op waar een tekst overheen zit, maar het schijnt dus wel erg goed te werken voor anderen. Sinds ik teksten over mijn foto’s gebruik is mijn bereik op Pinterest erg gegroeid.

How do you find the right balance between work and home/ leisure?

I find that very difficult as an independent entrepreneur. What I always do is take a moment for myself every morning before I start working. One morning I do yoga, the other morning I go for a little run through nature. Then I quietly eat my breakfast, write what I am grateful for and only then do I start working. By starting your day to work on your personal growth, you also notice that you are much more productive during the day.
Besides that I try to turn off my phone and laptop around 8 o’clock in the evening, so I don’t get stimulated by social media anymore.

Hoe zorgt je ervoor dat je een balans vindt tussen vrijetijdsbesteding / thuis en werk?

Dat vind ik erg lastig als zelfstandig ondernemer. Wat ik wel altijd doe is elke ochtend even een momentje voor mijzelf nemen voor ik begin met werken. De ene ochtend doe ik yoga, de andere ochtend ga ik een stukje hardlopen door de natuur. Daarna eet ik rustig mijn ontbijt op, schrijf ik waar ik dankbaar voor ben en pas daarna begin ik met werken.
Door je dag te starten met werken aan je persoonlijke groei, merk je ook dat je gedurende de dag veel productiever bent. Daarnaast probeer ik ’s avonds rond 8 uur echt mijn telefoon en laptop uit te zetten, om zo ook geen prikkels van social media meer binnen te krijgen. 

What would you have done differently if you would have known it at the start of you career?

Difficult question. Actually, I’m very grateful about how everything turned out, that I do what makes me happy and can inspire a lot of people. Also, from the very beginning I have always been very strict in the brands I work with, so that I never go into business with brands that I don’t support 100%. I don’t really know what else I should have done.

Wat had je anders gedaan als je dit aan het begin van je carrière had geweten?

Lastige vraag. Eigenlijk ben ik heel erg dankbaar over hoe alles is gelopen, dat ik doe waar ik gelukkig van word en daar ook nog veel mensen mee kan inspireren. Ook ben ik vanaf het allereerste begin altijd heel strikt geweest in de merken waarmee ik samenwerk, zodat ik nooit in zee ga met merken waar ik niet voor 100% achter sta. Ik zou eigenlijk niet weten wat ik anders had moeten doen.

Where do you make you photo’s? At home or in a studio?

I always take my photos at home, with daylight. Usually I stand in the kitchen near a large window.

Waar maak je je foto’s, thuis of in een studio?

Ik maak mijn foto’s altijd thuis, met daglicht. Meestal sta ik in de keuken bij een groot raam. 

How do you start with ar food styling set?

First I choose which surface I go for. I currently have five different backdrops, from a bit more robust backgrounds to light-coloured wood. Then I look at which props I use, which color of linen napkins match the dish and with which ingredients I want to decorate the photo. Afterwards I often cook the dish and play with the styling while the dish is on the table.

Hoe maak je een food styling set klaar?

Eerst kies ik voor welke ondergrond ik ga. Ik heb momenteel vijf verschillende ondergronden, van een beetje meer robuuste ondergronden tot lichtgekleurd hout. Daarna kijk ik welke props ik gebruik, welke kleur linnen servetten bij het gerecht passen en met welke ingrediënten ik de foto wil gaan aankleden. Vaak kook ik daarna het gerecht en speel ik met de styling terwijl het gerecht op tafel staat. 

What props do you use?

I have a very fine collection with light blue bowls, plates and mugs that I use often. Even though I often buy things in a different colour, those fresh shades just suit me very well. In addition, I almost always use linen napkins, which wrinkle very nicely because of the material.

Welke props gebruik je graag?

Ik heb een hele fijne collectie met lichtblauwe bakjes, borden en mokken die ik vaak gebruik. Ook al koop ik vaak dingen in een andere kleur, die frisse tinten passen gewoon erg goed bij mij. Daarnaast gebruik ik bijna altijd linnen servetten, die vanwege het materiaal erg mooi kreuken.

Which backgrounds do you use?

I use the same backgrounds as my backdrops, which I squeeze on a large canvas with a simple DIY store peg. These are mainly the shades of light grey and dark grey.

Welke achtergronden gebruik je?

Ik gebruik dezelfde achtergronden als mijn ondergronden, die ik aan een groot doek knijp met een simpele bouwmarkt knijper. Dit zijn vooral de tinten lichtgrijs en donkergrijs.  

With which light do you prefer to work? Daylight or artificial light?

I always work with daylight. I did learn how to work with artificial light during a styling course by Lucie, but I have never really applied it. The only disadvantage of daylight is that you are very dependent on the weather, if it’s a grey day I can’t take beautiful pictures.

Met welk licht werk je het liefste? Daglicht of kunstlicht?

Ik werk altijd met daglicht. Wel heb ik tijdens een styling cursus van Lucie geleerd hoe ik kan werken met kunstlicht, maar toch heb ik dit nog nooit echt toegepast. Het enige nadeel aan daglicht is wel dat je erg afhankelijk bent van het weer, als het een grauwe dag is kan ik geen mooie foto’s maken.

What camera and lenses do you use? And do you use a tripod?

I use a Canon EOS 200D and especially my 50 mm 1.8 lens. This is very nice for food photography. I never use a tripod, I’m more of a freelance photographer.

Welke camera en lenzen gebruik je? Gebruik je ook een statief?

Ik gebruik een Canon EOS 200D en vooral mijn 50 mm 1.8 lens. Deze is heel erg fijn voor food fotografie. Een statief gebruik ik nooit, ik ben toch meer van alles fotograferen uit de losse hand

Which program do you use to edit your photo’s?

Lightroom, always! You can do so many beautiful things with this programme and it really makes your photos more professional.

Welk programma gebruik je om je foto’s te bewerken?

Lightroom, always! Je kan zo veel mooie dingen met dit programma doen en het maakt je foto’s echt professioneler.

Tips and tricks?

Lately I have been experimenting with dark colours. I am throwing up the black tones in Lightroom and I am also setting the lighting a bit lower. Furthermore I often make the colours a bit more intense, but not too much that it becomes unrealistic. Especially with orange, red and green products I play with the colours.

Tips en tricks?

De laatste tijd ben ik meer aan het experimenteren met donkere kleuren. Daarbij gooi ik de zwart tinten in Lightroom flink omhoog en ook de belichting zet ik wat lager. Verder maak ik de kleuren vaak net wat intenser van kleur, maar niet te veel dat het onrealistisch wordt. Vooral bij eten met oranje, rood en groen speel ik met de kleuren.

Curious about more of Dalí her work?

Check out her blog at https://zonderzooi.com and her Instagram @zonderzooi

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.