Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @healthygoodiesbylucia

My name is Lucia Marecak, I am slovak but currently I am based in Italy. I am a Food Photographer and a blogger behind the Healthy Goodies by Lucia. Originally it started as a food blog, but since March this year (2020), I create educational content for my subscribers and help them learn and progress in food photography. I do it via monthly instagram food photography challenges and my weekly newsletters. 

Kun je je aan ons voorstellen?

Mijn naam is Lucia Marecak, ik ben Slowaaks en momenteel woon ik in Italië. Ik ben food-fotograaf en de blogger achter de Healthy Goodies van Lucia. Oorspronkelijk begon het als een food-blog, maar sinds maart dit jaar (2020) maak ik ook educatieve content voor mijn abonnees en help ik hen te leren en vooruitgang te boeken in food-fotografie. Ik doe dit via maandelijkse instagram food-fotografie uitdagingen en mijn wekelijkse nieuwsbrieven.

How did you start and how did you learn? Do you have any tips for courses?

I’ve been working for about 8 years in Human Resources, creating and managing different projects and processes for start-ups and a multinational corporation. Working in a corporate environment has its limits in many areas. I loved my job but I always enjoyed cooking and I was playing with an idea of having a blog at that time. Blogging was the way to express my creativity freely.

So, in 2018 I started my food blog. At first, I took images with my phone and in September I bought a DSLR. In spring 2019, I decided to take the basic course with Foodtography school. I got very passionate about food photography and I fell in love with learning new things and joining courses. I also did 6 months of Lifestyle Photography Academy with Christina Greve, Lauren Carris – Food Composed, and with Two Loves Studio as well.  I have watched a lot of videos on youtube and read a lot about other photography genres too. My images were improving a lot and people started asking me to share the behind the scenes with them. This is how I transformed my blog from recipes into photography content. When I look at it, it was the best decision I have made so far. Thanks to my corporate experience, what I do at Healthy Goodies by Lucia now, is combining my passions for coaching, creating learning programs and food photography. 

Regarding tips for online courses, I would suggest Two Loves Studio. I really loved the content, Rachel covers a lot of topics.  However, for those who want to focus on lifestyle photography, Christina Greve has an amazing course – Lifestyle Photography Academy. I found both courses amazing, yet different – Rachel helped me think more technically, while Christina helped me be more creative with storytelling when composing the scene.

Hoe ben je begonnen en hoe heb je geleerd? Heb je tips voor een goed online cursus?

Ik werkte al ongeveer 8 jaar in Human Resources, waar ik verschillende projecten en processen voor start-ups en een multinational creëerde en beheerde. Werken in een bedrijfsomgeving heeft zijn grenzen op vele gebieden. Ik hield van mijn werk, maar ik vond het altijd leuk om te koken en ik speelde met het idee om een blog te beginnen op dat moment. Bloggen was de manier om mijn creativiteit te kunnen uiten.

Dus, in 2018 ben ik begonnen met mijn food-blog. Eerst nam ik foto’s met mijn telefoon en in september kocht ik een DSLR. In het voorjaar van 2019 besloot ik de basiscursus aan de Foodtography school te volgen. Ik raakte erg gepassioneerd van food-fotografie en werd verliefd op het leren van nieuwe dingen en het volgen van cursussen. Ik heb ook 6 maanden Lifestyle Photography Academy gedaan met Christina Greve, Lauren Carris – Food Composed, en ook met Two Loves Studio. Ik heb veel video’s op youtube bekeken en heb ook veel gelezen over andere fotografie genres. Mijn foto’s werden veel beter en mensen begonnen me te vragen om de ‘achter de schermen’ met hen te delen. Zo heb ik mijn blog getransformeerd van recepten naar fotografie-inhoud. Als ik er op terug kijk, was het de beste beslissing die ik tot nu toe heb genomen. Dankzij mijn bedrijfservaring, wat ik nu doe bij Healthy Goodies by Lucia, is het het combineren van mijn passies voor coaching, het maken van leerprogramma’s en food-fotografie.

Wat betreft tips voor online cursussen, zou ik Two Loves Studio willen voorstellen. Ik hield echt van de inhoud, Rachel behandelt veel onderwerpen. Echter, voor degenen die zich willen focussen op lifestyle fotografie heeft Christina Greve een geweldige cursus – Lifestyle Photography Academy. Ik vond beide cursussen geweldig, maar toch anders – Rachel hielp me meer technisch te denken, terwijl Christina me hielp creatiever te zijn met het vertellen van verhalen bij het samenstellen van de scène.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration?

My biggest source of inspiration are my challenges. It’s very inspiring for me to see people interpreting the task of the challenge in their unique way. When I prepare for the photoshoot, the challenge hashtag is my first choice for creating a moodboard. There are so many people that keep inspiring me everyday. 

When I started my photography journey, Christina Greve had a huge positive impact on defining my photography style. I love creating dark and moody images, but I keep constantly inspired by photographers in various styles. To mention some of them, I admire Viola Minerva, Anja from Use Your Noodles, Rachel Korinek from Two Loves Studio, Bea Lubas, Aimee from Twiggstudios, Christal Lowe, TheKitchenmccabe or Eva Kosmas Flores, to be continued 🙂

Welke fotografen inspireren je en waar haal je verder je inspiratie vandaan?

Mijn grootste inspiratiebron zijn mijn uitdagingen. Het is voor mij heel inspirerend om te zien hoe mensen de taak van de uitdaging op een unieke manier interpreteren. Als ik me voorbereid op de fotoshoot, is de challenge hashtag mijn eerste keuze voor het creëren van een moodboard. Er zijn zoveel mensen die me elke dag blijven inspireren.

Toen ik aan mijn fotoreis begon, had Christina Greve een enorme positieve invloed op het bepalen van mijn fotostijl. Ik hou ervan om donkere en moody beelden te creëren, maar ik laat me voortdurend inspireren door fotografen in verschillende stijlen. Om er enkele te noemen, ik bewonder Viola Minerva, Anja van Use Your Noodles, Rachel Korinek van Two Loves Studio, Bea Lubas, Aimee van Twiggstudios, Christal Lowe, TheKitchenmccabe of Eva Kosmas Flores, wordt vervolgd 🙂

How often do you blog?

The way of blogging is a bit different in my case. I don’t publish many blog posts, but my content is based on weekly educational newsletters. There, I share food photography insights & theory that help people create entries for my challenges, behind the scenes of my images and news from the blog. I send the newsletters every Monday.

Hoe vaak blog je?

De manier van bloggen is in mijn geval een beetje anders. Ik publiceer niet veel blogberichten, maar mijn inhoud is gebaseerd op wekelijkse educatieve nieuwsbrieven. Daar deel ik inzichten en theorie op het gebied van food-fotografie die mensen helpen om inzendingen te maken voor mijn uitdagingen, achter de schermen beelden van mijn foto’s en het nieuws van de blog. Ik verstuur de nieuwsbrieven elke maandag.

What are the best tips and tricks for blogging?

Very important is to create quality content. For this, it’s necessary to know your audience and understand what they want. Ask them questions, listen to them and implement it in your work. For example, I run surveys with my audience to know their feedback on what I do and what content they would love to receive in the future. 

Another very important thing is to be consistent at what you do. For example, I send out my newsletters every Monday. If your content is about recipes, find a specific day in which you will post a new recipe and keep posting always on the same day. 

The third tip I would say is the engagement with your audience. Be kind, present and be there for them. Connect with them on social media, support and engage with them regularly.

Wat zijn de beste tips en trucs voor bloggen?

Heel belangrijk is het creëren van kwalitatieve inhoud. Hiervoor is het noodzakelijk om je publiek te kennen en te begrijpen wat ze willen. Stel ze vragen, luister naar ze en implementeer het in je werk. Ik voer bijvoorbeeld enquêtes uit met mijn publiek om hun feedback te krijgen over wat ik doe en welke inhoud ze in de toekomst graag zouden willen ontvangen.

Een ander zeer belangrijk ding is om consistent te zijn in wat je doet. Ik stuur bijvoorbeeld elke maandag mijn nieuwsbrieven. Als je inhoud over recepten gaat, zoek dan een specifieke dag op waarop je een nieuw recept plaatst en blijf het altijd op dezelfde dag plaatsen.

De derde tip die ik zou willen geven is het engagement met je publiek. Wees aardig, wees aanwezig en wees er voor hen. Maak contact met hen op sociale media, steun hen en ga regelmatig met hen in gesprek.

How do you collect subscriptions for your newsletter?

I talk a lot about my newsletters on instagram. I always share what my next newsletter is about in the post or in my story, so people who aren’t subscribed yet, have a possibility to join as well. So far, I have promoted the newsletter only via Instagram and it worked very well. However, I am still trying to figure out how to diversify collecting the subscriptions and finding more effective ways of doing it. I’ve tried the facebook ads, but would love to focus more on Pinterest too in the next period.

Hoe verzamel je inschrijvingen voor je nieuwsbrief?

Ik praat veel over mijn nieuwsbrieven op instagram. Ik deel altijd waar mijn volgende nieuwsbrief over gaat in de post of in mijn verhaal, zodat mensen die nog niet geabonneerd zijn, ook de mogelijkheid hebben om mee te doen. Tot nu toe heb ik de nieuwsbrief alleen via Instagram gepromoot en het werkt heel goed. Ik probeer echter nog steeds uit te zoeken hoe ik het verzamelen van de abonnementen kan diversifiëren en hoe ik het effectiever kan doen. Ik heb de Facebook advertenties geprobeerd, maar wil me in de volgende periode ook graag meer gaan richten op Pinterest.

Where do you pay attention to when writing a newsletter?

The newsletter topics are defined at the beginning of the year, when I also define the topics for the monthly challenges. Then, what I focus on when I write my newsletter, is that the content is aligned with the theme of the challenge. It has to provide value to my audience, the information must be easily understandable for beginners and intermediate skill level and applicable immediately into practice.

Waar besteed je aandacht aan bij het schrijven van een nieuwsbrief?

De nieuwsbrief-onderwerpen worden aan het begin van het jaar gedefinieerd, wanneer ik ook de onderwerpen voor de maandelijkse uitdagingen definieer. Waar ik me vervolgens op richt bij het schrijven van mijn nieuwsbrief, is dat de inhoud is afgestemd op het thema van de uitdaging. Het moet waarde bieden aan mijn publiek, de informatie moet gemakkelijk te begrijpen zijn voor beginners en gevorderden en direct toepasbaar zijn in de praktijk.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most?

I spend a lot of time on social media daily and my main focus is Instagram. There are days when I am online for 4 hours/day, sometimes it’s 1 hour/day. Really depends on other projects I have to focus on. I have to say, I don’t post as often as I used in the past. Before, I made a new post every second day, right now I think it’s about twice a week. Currently, I am running a couple of other projects, therefore I am not able to be as present as before. But, even if I post less, I engage a lot with my audience. I like to connect with the participants of my challenges and I try my best to like and comment on each entry. There are approx. 1000 entries in one month, so all my focus and time goes into the challenge hashtag. 

Hoeveel tijd spendeer je aan social media en welke kanalen gebruik je het meeste?

Ik besteed dagelijks veel tijd aan social media en mijn belangrijkste focus is Instagram. Er zijn dagen dat ik 4 uur per dag online ben, soms is het 1 uur per dag. Dat hangt echt af van andere projecten waar ik me op moet richten op dat moment. Ik moet zeggen dat ik niet zo vaak post als in het verleden. Vroeger maakte ik elke tweede dag een nieuwe post, nu denk ik dat het ongeveer twee keer per week is. Op dit moment ben ik bezig met een aantal andere projecten, waardoor ik niet meer zo aanwezig kan zijn als voorheen. Maar, zelfs als ik minder post, ga ik veel met mijn publiek om. Ik maak graag contact met de deelnemers van mijn uitdagingen en ik doe mijn best om elke inzending leuk te vinden en te becommentariëren. Er zijn ongeveer 1000 inzendingen in een maand, dus al mijn aandacht en tijd gaat vaak naar de hashtag van de uitdaging.

Do you have 1 good tip for Instagram and 1 good tip for Pinterest?

1 good tip for Instagram – Create quality content and engage with your audience. I think the content can’t go without engaging. You can have great content, but if you don’t engage, you won’t grow because of the algorithm. And on the other side, you can engage with your audience, but it will be difficult to grow if you don’t provide quality content your audience wants. 

Pinterest – Find a system how to pin daily. Pin your own images often and use the right keywords. I often forget about pinterest and it’s a mistake I make. Pinterest is my priority focus for the next period. 

Heb je 1 goede tip voor Instagram en 1 goede tip voor Pinterest?

1 goede tip voor Instagram – Creëer inhoud van hoge kwaliteit en ga het gesprek aan met je publiek. Ik denk dat de inhoud niet zonder interactie kan. Je kunt geweldige content hebben, maar als je geen interactie hebt met je volgers, zul je niet groeien vanwege het algoritme. En aan de andere kant kun je je engageren met je publiek, maar het zal moeilijk zijn om te groeien als je geen kwaliteitscontent levert die je publiek wil.

Pinterest – Zoek een systeem om dagelijks te bepalen hoe je het moet vastpinnen. Pin je eigen beelden vaak vast en gebruik de juiste zoekwoorden. Ik vergeet Pinterest vaak en dat is een fout die ik maak. Pinterest is mijn prioriteit voor de volgende periode.

How do you make sure you find the balance between leisure/ home and work?

It’s hard to find a balance because we have to cover multiple roles in blogging. I also often do not differentiate working and personal time. It’s easy for me, as I don’t have any children. I believe, if you want to succeed, you have to work hard. But there is nothing more important than yourself. You can’t use your energy and creativity unlimitedly, otherwise you will come to a burnout. So, I block my agenda for having an afternoon off, for fitness or a walk and I stopped working on weekends. I use my free time to recharge my creativity and energy. There are days sometimes when I need to take a break from social media too. Switching my mind off helps me a lot and it’s amazing as always during those breaks, I get so many new ideas for my next projects. 

Hoe verzeker je jezelf van de juiste balans tussen vrije tijd/ thuis en werk?

Het is moeilijk om een balans te vinden omdat we meerdere rollen in het bloggen moeten vervullen. Ik maak ook vaak geen onderscheid tussen werk en vrije tijd. Het is gemakkelijk voor mij, want ik heb geen kinderen. Ik denk dat, als je wilt slagen, je hard moet werken. Maar er is niets belangrijker dan jezelf. Je kunt je energie en creativiteit niet onbeperkt gebruiken, anders kom je tot een burn-out. Dus, ik blokkeer mijn agenda voor een vrije middag, voor fitness of een wandeling en ik ben in het weekend gestopt met werken. Ik gebruik mijn vrije tijd om mijn creativiteit en energie op te laden. Er zijn ook dagen dat ik een pauze moet nemen van social media. Het uitschakelen van mijn geest helpt me veel en het is verbazingwekkend zoals altijd tijdens die pauzes, ik krijg dan weer zoveel nieuwe ideeën voor mijn volgende projecten.

Where do you make your photos, at home or in a studio?

I make my images at home. We have many windows oriented on the north and south, so I have a great variety of light during the whole day. When I shoot dark and moody, I use the north window, which is in the bedroom. If I want to create images with hard light, I shoot in the kitchen. There is direct sunlight during the whole afternoon. I like the idea of working at home, but having a studio is my dream. 

Waar maak je je foto’s? Thuis of in een studio?

Ik maak mijn beelden thuis. We hebben veel ramen die op het noorden en het zuiden georiënteerd zijn, dus ik heb een grote verscheidenheid aan licht gedurende de hele dag. Als ik donker en moody fotografeer, gebruik ik het noordelijke raam, dat zich in de slaapkamer bevindt. Als ik beelden wil maken met hard licht, dan fotografeer ik in de keuken. Er is de hele middag direct zonlicht. Ik hou van het idee om thuis te werken, maar het hebben van een studio is mijn droom.

How do you prepare a food styling set?

I create a moodboard and plan everything a couple of days in advance and I block the whole day for the photoshoot. On that day, in the morning,I prepare the food and bring all the tools I need for shooting.
Then, I try to find the best position for the scene and the camera. I like looking for the new perspective and angle, I haven’t used in my previous shots yet.  I like including wall corners, a bit of window and curtain in my images, it also depends on a story I want to tell.
After finding the best position for the scene, I place the camera on the tripod and connect it to the laptop. Then, I start styling the scene and taking the first test shots. I don’t sketch my images as I used to in the past, because often I get inspired during the photoshoot.
I also like changing the position of the main subject and other props, practicing new compositions, using different props or capturing different moods. 

Hoe bereid je een food styling set voor?

Ik maak een moodboard en plan alles een paar dagen van tevoren in en ik blokkeer de hele dag voor de fotoshoot.
Op die dag, in de ochtend, maak ik het eten klaar en breng ik al het gereedschap mee dat ik nodig heb voor de fotoshoot.
Dan probeer ik de beste positie te vinden voor de scène en de camera. Ik zoek graag naar het nieuwe perspectief en de nieuwe hoek, die ik in mijn vorige opnames nog niet heb gebruikt.
Ik hou ervan om muurhoeken, een beetje raam en gordijn in mijn foto’s op te nemen, het hangt ook af van een verhaal dat ik wil vertellen. Nadat ik de beste positie voor de scène heb gevonden, plaats ik de camera op het statief en sluit hem aan op de laptop. Dan begin ik met het stylen van de scène en het maken van de eerste testopnames.
Ik schets mijn beelden niet meer zoals vroeger, want vaak raak ik geïnspireerd tijdens de fotoshoot. Ook vind ik het leuk om de positie van het hoofdonderwerp en andere props te veranderen, nieuwe composities uit te proberen, andere props te gebruiken of andere stemmingen vast te leggen.

Do you prefer certain colours or not?

I love working with orange and yellow hue, you can see these colors a lot in my instagram feed. Orange colors symbolise a lot of energy, positivity, and I love using it as my main branding color too. Then I use a lot of black, and green. I love using analogous color schemes.  In the past I worked quite a bit with blue, but I don’t use it a lot nowadays. On the other side, I use contrasting colors, such as blue & orange, red & green, very rarely. 

Heb je een voorkeur voor bepaalde kleuren?

Ik werk graag met oranje en gele tinten, deze kleuren zie je veel in mijn instagramvoer. Oranje kleuren symboliseren veel energie, positiviteit, en ik gebruik het dan ook graag als mijn belangrijkste hoofd kleur. Daarnaast gebruik ik veel zwart, en groen. Ik hou ervan om analoge kleurenschema’s te gebruiken. Vroeger werkte ik veel met blauw, maar tegenwoordig gebruik ik het niet veel meer. Aan de andere kant gebruik ik zelden contrasterende kleuren, zoals blauw & oranje, rood & groen.

Which props do you use the most?

I love working with vintage and rustic props. I do have some modern pieces too, but because they are quite neutral, it’s easy to combine them together with the vintage ones. I prefer props that have a neutral color, a bit of texture but it shouldn’t be too overwhelming. I get most of my props from street flea markets, regularly organised in the town where I live. Then, I often visit some second-hand shops or Ikea & Casa shop. I focus on having a variety of different props than a quantity, because my space at home is very limited

Welke props gebruik je het liefst?

Ik werk graag met vintage en rustieke props. Ik heb ook wat moderne stukken, maar omdat ze vrij neutraal zijn, is het makkelijk om ze te combineren met de vintage stukken. Ik geef de voorkeur aan props die een neutrale kleur hebben, een beetje textuur, maar het moet niet te overweldigend zijn. De meeste van mijn props vind ik op straatrommelmarkten, die regelmatig worden georganiseerd in de stad waar ik woon. Daarnaast bezoek ik vaak enkele tweedehandswinkels of Ikea & Casa. Ik richt me op het hebben van een verscheidenheid aan verschillende props dan een hoeveelheid, omdat mijn ruimte thuis erg beperkt is.

What are your favorite backdrops?

I love working with rustic and wooden texture backdrops. I do have some with a modern look too, which I mostly use when photographing drinks. I don’t have many backdrops as my space is quite limited. I’ve got a few vinyl backdrops from Capture by Lucy, they are very practical and don’t require a lot of space. I was also lucky to find a vintage table too at a flea market, which you can see in most of my images. It has a beautiful vintage rustic look and adds a lot into storytelling

Wat zijn je favoriete backdrops?

Ik hou van het werken met rustieke en houten textuur achtergronden. Ik heb ook een aantal met een moderne uitstraling, die ik vooral gebruik bij het fotograferen van drankjes. Ik heb niet veel backdrops omdat mijn ruimte vrij beperkt is. Ik heb een paar vinyl backdrops van Capture by Lucy, ze zijn erg praktisch en hebben niet veel ruimte nodig. Ik had ook het geluk om een vintage tafel te vinden op een rommelmarkt, die je in de meeste van mijn foto’s kunt zien. Het heeft een mooie vintage rustieke uitstraling en voegt veel toe aan het vertellen van mijn verhalen.

With which light do you work (daylight/artificial)?

I always use natural light in my images. I do have a lot of tools that help me manipulate it and create different moods, such as diffuser, reflector or black cards. Because I mostly shoot dark and moody, I use a lot of black cards to block the extra light with a combination of the external window blinds or curtains.
Weather in Italy is great and there is often enough light available. For this reason, I don’t use artificial light much. However, I would love to explore it more, mainly because the room where I keep all my props doesn’t have much light.
Now, when I shoot, I always have to move props and tools around the house. Having an artificial light would make it much easier for me, and I could use that empty room as my home-made studio. 

Welk licht gebruik je het liefste, dag licht of kunst licht?

Ik gebruik altijd natuurlijk licht in mijn beelden. Ik heb wel veel tools die me helpen het te sturen en verschillende stemmingen te creëren, zoals een diffuser, reflector of zwarte kaarten. Omdat ik meestal donker en moody fotografeer, gebruik ik veel zwarte kaarten om het extra licht te blokkeren met een combinatie van de externe raambekleding of gordijnen.
Het weer in Italië is geweldig en er is vaak genoeg licht beschikbaar. Daarom gebruik ik niet veel kunstlicht. Ik zou het echter graag wat meer verkennen, vooral omdat de kamer waar ik al mijn props bewaar niet veel licht heeft. Nu, als ik schiet, moet ik altijd props en gereedschap door het huis verplaatsen. Dan zou kunstlicht het voor mij veel makkelijker maken, en ik zou die lege kamer kunnen gebruiken als mijn zelfgemaakte studio.

Which program do you edit photos?

I always edit my images in Lightroom. 

I mostly adjust the basic settings, then I use the tone curve to create a better tonal contrast. I work a lot  with the radial filter and the brush tool to edit a specific part of an image, and I love adding a vignette too. Then, I correct colours to create a consistent look in all my images, so my Instagram feed is cohesive. I also add sharpness and noise reduction to the whole image, but texture & clarity mostly on specific areas. Editing is very important in defining my style, I would say, it’s 50% the image I create and 50% the editing. 

From time to time I use Photoshop if an image needs some additional retouching. I do this when I need to clean the dust on the glasses, correcting some spots or areas that are not perfect.  In this case, I edit the image in Lightroom the way I usually do, then I bring the image to photoshop and export it from there.

Welk programma gebruik je om je beelden te bewerken?

Ik bewerk mijn beelden altijd in Lightroom.
Meestal pas ik de basisinstellingen aan, dan gebruik ik de tooncurve om een beter tooncontrast te creëren. Ik werk veel met de radiaalfilter en het penseelgereedschap om een bepaald deel van een afbeelding te bewerken, en ik hou er ook van om een vignet toe te voegen.
Vervolgens corrigeer ik de kleuren om een consistent beeld te creëren in al mijn afbeeldingen, zodat mijn Instagram-feed samenhangend is. Ik voeg ook scherpte en ruisonderdrukking toe aan het hele beeld, maar textuur & helderheid meestal op specifieke gebieden. Bewerken is erg belangrijk bij het bepalen van mijn stijl, ik zou zeggen, het is 50% van het beeld dat ik maak en 50% van de bewerking.
Van tijd tot tijd gebruik ik Photoshop als een beeld wat extra retouches nodig heeft. Dit doe ik als ik het stof op de bril moet schoonmaken, waarbij ik sommige vlekken of gebieden die niet perfect zijn, corrigeer. In dit geval bewerk ik het beeld in Lightroom zoals ik dat meestal doe, dan breng ik het beeld naar Photoshop en exporteer het van daaruit.

What camera and lenses do you use and do you use a tripod?

I use my DSLR camera that I bought at the beginning, Canon 750D. It has a cropped sensor. It came with a kit lens of 18-55mm, but I bought a new prime lens 50 mm, 1.8f.
Nowadays, I only use these lens for all my images. I haven’t upgraded to a full-frame camera yet, as I am happy with the functionality of 750D.
It makes great images, has a wifi, so I can connect the camera with the mobile and use it as a live view, use all functions from the mobile & shoot remotely. My plan is to upgrade to Canon 6D mark IV soon and get a 100 mm lens too.When it comes to a tripod, I use it every time I shoot. I’ve got a Neewer tripod with an extension arm. I am very happy about this model, it is a good combination of quality and price. 

Welke camera en lenzen gebruik je en maak je gebruik van een statief?

Ik gebruik mijn DSLR-camera die ik heb gekocht toen ik begon, een Canon 750D. Het heeft een cropped sensor. Hij kwam met een kitlens van 18-55mm, maar ik kocht daarnaast een nieuwe prime lens 50mm, 1.8f. Tegenwoordig gebruik ik deze lens alleen nog maar voor al mijn foto’s. Ik heb nog niet geüpgraded naar een full-frame camera, want ik ben blij met de functionaliteit van de 750D. Het maakt geweldige beelden, heeft een wifi, zodat ik de camera kan verbinden met mijn mobiele telefoon en deze kan gebruiken voor een live-weergave, alle functies van de mobiele telefoon kan gebruiken & op afstand kan fotograferen.
Mijn plan is om binnenkort te upgraden naar Canon 6D mark IV en ook een 100 mm lens te krijgen.
Als het gaat om een statief, gebruik ik deze altijd als ik fotografeer. Ik heb een Neewer statief met een verlengde arm. Ik ben hier erg blij met dit model en het is een goede combinatie wat betreft prijs en kwaliteit.

Tips and tricks?

Don’t be afraid to invest in learning, it will definitely pay you back. Then, keep also learning by yourself, there is an incredible source of free information available on the internet. 

Another advice is Take your time. There is no shortcut and it takes years to learn and achieve your dream style. If you push too hard, you can get unmotivated and depressed. Everyone has a different learning curve, someone progresses quicker, someone not. Just listen to yourself. If you feel tired or stuck, do not push, but take a break and relax. It will help you charge the energy back and you will get inspired again. 

Tips and tricks?

Wees niet bang om te investeren in leren, het zal je zeker terugbetalen. Blijf daarnaast ook zelf leren en ontwikkelen, er is een ongelooflijke bron van gratis informatie beschikbaar op het internet.

Een ander advies is: neem de tijd. Er is geen kortere weg en het duurt jaren om te leren en je droomstijl te bereiken. Als je te hard duwt, kun je ongemotiveerd en depressief worden. Iedereen heeft een andere leercurve, iemand gaat sneller vooruit, iemand niet. Luister gewoon naar jezelf. Als je je moe voelt of vastzit, duw dan niet, maar neem een pauze en ontspan. Het zal je helpen je energie weer op te laden en je weer geïnspireerd te voelen.

Want to see more of Lucia’s work?

Check out her foodblog and Instagram for @healthygoodiesbylucia or her personal Instagram @luciamarecak where you can find pictures about her life and behind the scenes of her lifestyle- and Foodphotography.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.