Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @anna_wierzbinska

Hey, my name is Anna Wierzbinska, I’m a Polish born, UK based food and drink photographer and content creator.

Who are you and what do you do?

Hey, mijn naam is Anna Wierzbinska, ik ben een in Polen geboren, in de UK gevestigde food- en drankenfotograaf en content creator.

How did you start and how did you learn?

I started back in 2016. I’ve been using my mobile phone at the very beginning, for my IG account, but I also had very old Nikon D30. I started playing with it, and learning how to shoot in manual mode.
When I started my blog, and started to take my photography a bit more seriously, I quickly realised that I will have to step up my photography game. I used internet and You Tube videos at the very beginning to learn the basics. Food Blogger Pro and Lightroom Magic from Two Loves Studio were my first online courses, and I still think they are some of the best ones out there.

Hoe ben je begonnen en hoe heb je geleerd?

Ik ben in 2016 begonnen. Ik heb mijn mobiele telefoon in het begin gebruikt, voor mijn IG-account, maar ik had ook heel oude Nikon D30. Ik begon ermee te spelen, en leerde hoe ik in de manuele modus moest schieten.
Toen ik met mijn blog begon, en mijn fotografie wat serieuzer begon te nemen, besefte ik al snel dat ik mijn fotografie zal moeten professionaliseren. Ik gebruikte internet en You Tube video’s in het begin om de basis te leren. Food Blogger Pro en Lightroom Magic van Two Loves Studio waren mijn eerste online cursussen, en ik denk nog steeds dat ze tot de beste behoren die er zijn.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration from?

I get inspiration from all around really. Food and travel magazines and TV programmes, cookbooks, family and friends, nature, other bloggers and photographers.  I adore work of Maja Smend, I think her photos are stunning and I just love how she captures food and people. There are so many other super talented photographers that inspire me daily: Laura Edwards, Matt Armendariz, Anastasia Zourabova and Andrey Tulsky just to name the few…

Welke fotografen inspireren je en waar haal je nog meer inspiratie vandaan?

Ik krijg echt inspiratie van overal. Etens- en reistijdschriften en tv-programma’s, kookboeken, familie en vrienden, de natuur, andere bloggers en fotografen. Ik ben dol op het werk van Maja Smend, ik vind haar foto’s prachtig en ik vind het geweldig hoe ze eten en mensen vastlegt. Er zijn zoveel andere supertalente fotografen die me dagelijks inspireren: Laura Edwards, Matt Armendariz, Anastasia Zourabova en Andrey Tulsky om er maar een paar te noemen…

Meer leren over fotografie?

How often do you blog?

I blog at least once a week at my blog Anna Banana, where I publish my recipes.

Hoe vaak blog je?

Ik probeer minimaal 1 keer per week op mijn blog Anna Banana iets te plaatsen, hierop publiceer ik mijn recepten.

What are the best tips and tricks for blogging?

There are no tricks here. Patience, consistency and determination. Willingness to learn new things and an open mind. I always say that slow and steady wins the race, blogging is not a sprint, it’s a marathon. Watch your competition, see what others are doing to stay on top of your game. Invest in yourself and your education, it will pay off in time!

Wat zijn de beste tips & tricks voor bloggen?

Ik heb geen trucjes. Geduld, consistentie en vastberadenheid. Bereidheid om nieuwe dingen te leren en een open geest. Ik zeg altijd dat langzaam en gestaag de race wint, bloggen is geen sprint, het is een marathon. Kijk naar je concurrentie, kijk wat anderen doen om op de hoogte te blijven van je spel. Investeer in jezelf en je opleiding, het zal zich op tijd terugbetalen!

Do you work with brands?

I work with brands, as well as individual clients and restaurants/ bars.

Werk je samen met merken?

Ik werk samen met merken, maar ook met individuele klanten en restaurants/ bars.

How much time do you spend on social media and which channels do you use?

Probably too much! But on a serious note, social media are such a time leech, and I try really hard to keep a good balance. I spend about 1-2 hours on Instagram daily, it is my favourite platform, I love the community there and it’s where I hang out the most. I also think it is really important to engage with your audience, and that means dedicating some time every day to reply to their comments and engage with their content too.

Hoeveel tijd ben je kwijt aan social media en welke kanalen gebruik je?

Waarschijnlijk te veel! Maar serieus, sociale media zijn zo tijdrovend, ik doe mijn best om een goed evenwicht te bewaren. Ik breng ongeveer 1-2 uur per dag door op Instagram, het is mijn favoriete platform, ik hou van de gemeenschap daar en het is waar ik het meeste uithang. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om met je publiek in contact te komen, en dat betekent dat je elke dag wat tijd moet besteden aan het beantwoorden van hun opmerkingen en ook aan de inhoud ervan.

Do you have 1 good tip for Instagram and 1 good tip for Pinterest?

It is hard to keep up with ever changing algorithms on all social media nowadays! But I would say my number 1 tip for Instagram, especially if you just starting up is consistency. Post regularly and do not obsess about how many likes your post gets. It does not determine your value as a person.

For Pinterest, create fresh, bright, and eye-catching pins. There are lots of changes happening on this platform at the moment and new content is currently a king!   

Heb je 1 goede tip for Instagram en 1 goede tip voor Pinterest?

Het is tegenwoordig moeilijk om de steeds veranderende algoritmes op alle sociale media bij te houden! Maar ik zou zeggen dat mijn nummer 1 tip voor Instagram, vooral als je net begint, consistentie is. Post regelmatig en niet geobsedeerd over hoeveel likes je post krijgt. Het bepaalt niet je waarde als persoon.

Maak voor Pinterest frisse, heldere en in het oog springende pins. Er vinden op dit moment veel veranderingen plaats op dit platform en nieuwe inhoud is op dit moment erg belangrijk!

Meer leren over fotografie?

Who are your clients and how do they find you?

I work with a mix of different clients. Some of them are well known brands of products, some of them are big supermarkets. I also work with few local hotels, restaurants, and bars. My work consists of few different elements as I do recipe development, food photography, content creation (mainly for my clients social media channels), and a bit of a lifestyle photography too (mainly for the hotels).
My clients find me mostly through my Instagram and my website, but also through word of mouth. I have reached out to some of my local restaurants and bars, which also resulted in a working relationship.

Wie zijn je opdrachtgevers en hoe vinden ze je?

Ik werk met een mix van verschillende klanten. Sommige van hen zijn bekende merken van producten, andere zijn grote supermarkten. Ik werk ook met weinig lokale hotels, restaurants en bars. Mijn werk bestaat uit weinig verschillende elementen zoals het ontwikkelen van recepten, foodfotografie, het maken van content (voornamelijk voor mijn klanten social media kanalen), en ook een beetje lifestyle fotografie (voornamelijk voor de hotels).
Mijn klanten vinden mij vooral via mijn Instagram en mijn website, maar ook via mond-tot-mondreclame. Ik heb een aantal van mijn lokale restaurants en bars benaderd, wat ook heeft geresulteerd in een werkrelatie.

How do you make sure you find a balance between leisure/ home and work?

It can be tough, especially when you are starting out. But I treat my freelance work same way as I always treated any other job I’ve had. I have a routine which I try to stick to most days. Get up, do my workout, shower, breakfast and then it’s work until about 5-6 PM. Evenings are for winding down and relaxing, but if I have a big project or a deadline, I will often work until late. Biggest perk of being a freelance is the luxury of managing my own time and being flexible with it. If it’s a warm and sunny Monday in the middle of Summer and my workload is not too big, I may take a day off to go to the seaside. But I would then more likely have to do some work over the weekend to catch up. 

Hoe verzeker je jezelf van je de juiste balans tussen vrije tijd/ thuis en werk?

Het kan moeilijk zijn, vooral als je begint. Maar ik behandel mijn freelance werk op dezelfde manier als elke andere baan die ik heb gehad. Ik heb een routine waar ik me de meeste dagen aan probeer te houden. Sta op, doe mijn workout, douche, ontbijt en dan is het werk tot ongeveer 5-6 uur. De avonden zijn omtol rust te komen en te ontspannen, maar als ik een groot project of een deadline heb, zal ik vaak tot laat werken. Het grootste voordeel van freelance werken is de luxe om mijn eigen tijd te beheren en daar flexibel mee om te gaan. Als het een warme en zonnige maandag is in het midden van de zomer en mijn werklast niet te groot is, mag ik een dagje vrij nemen om naar de kust te gaan. Maar dan zou ik waarschijnlijk meer in het weekend moeten werken om de achterstand in te halen.

What else would you have done if you had known this at the beginning of your career?

I would say that it’s OK to take a day off and enjoy life at a slower pace. It’s also OK to take your time while you are learning new skills. We are all different and absorb the knowledge differently. Some things just take time and that’s OK too.

Wat zou je anders gedaan hebben, wanneer je dit had geweten aan het begin van je carrière?

Ik zou zeggen dat het OK is om een dag vrij te nemen en te genieten van het leven in een langzamer tempo. Het is ook OK om de tijd te nemen terwijl je nieuwe vaardigheden leert. We zijn allemaal anders en nemen de kennis anders op. Sommige dingen hebben gewoon tijd nodig en dat is ook goed.

Where do you make your photo’s, at home or in a studio?

I take most of my photos in my home, at my kitchen, which is also my studio.

Waar maak je je foto’s, thuis of in een studio?

Ik maak de meeste van mijn foto’s thuis, in mijn keuken, wat ook direct mijn studio is.

How do you prepare a food styling set?

I start with planning a day or so ahead. I try to think of the colours and props I will be using, and will they match the subject I’m photographing. Sometimes I will do rough drafts on paper of the scenes I would like to capture. On the day, I will always set everything up first (tables, backdrops, props, etc), test my light and all the equipment. Once everything is set up, I will then bring the subject into the scene and shoot. I always photograph the dish/ subject from every possible angle, to see what looks best. 

Hoe bereid je je voor op een food styling set?

Ik begin met het plannen van een dag of zo vooruit. Ik probeer te bedenken welke kleuren en props ik ga gebruiken en of ze passen bij het onderwerp dat ik fotografeer. Soms doe ik ruwe schetsen op papier van de scènes die ik wil vastleggen. Op de dag zelf zet ik altijd eerst alles op (tafels, achtergronden, props, etc.), test ik mijn licht en alle apparatuur. Als alles is opgesteld, breng ik het onderwerp in beeld en maak ik een opname. Ik fotografeer de schotel/het onderwerp altijd vanuit alle mogelijke hoeken, om te zien wat er het beste uitziet.

Which props do you use the most?

To be honest, I’m leaning more and more towards the minimal style, where food is the hero (as it should be) and there are almost no props involved. I often see photos on Instagram, where I actually struggle to see the food itself, because it is buried under a mountain of props. If I have to choose my key pieces, it will be a vintage cooling rack and some vintage cutlery. Oh, I do love my linens too!

Welke props gebruik je het liefst?

Eerlijk gezegd neig ik steeds meer naar de minimale stijl, waarbij eten de held is (zoals het hoort) en er bijna geen props aan te pas komen. Ik zie vaak foto’s op Instagram, waar ik eigenlijk moeite heb om het eten zelf te zien, omdat het begraven ligt onder een berg props. Als ik mijn sleutelstukken moet kiezen, wordt het een vintage koelrek en wat vintage bestek. Oh, ik hou ook van mijn linnengoed!

What backdrops are you using?

Nowadays, I use mainly vinyl backdrops. I love the ease of them, they can be wiped clean and are super lightweight. I also have some old wood planks, floor and kitchen tiles that can make a great backdrops too. 

Welke backdrops gebruik je?

Tegenwoordig gebruik ik voornamelijk vinyl backdrops. Ik hou van het gemak ervan, ze kunnen schoongeveegd worden en zijn superlicht. Ik heb ook een aantal oude houten planken, vloer- en keukentegels die ook een geweldige backdrops kunnen maken.

With which light do you work? Daylight of artificial?

I work mostly with daylight, but I do use artificial light occasionally. I have a flashgun and octabox.

Met welk licht werk je het liefste? Daglicht of kunstlicht?

Ik werk meestal met daglicht, maar gebruik af en toe wel kunstlicht. Ik heb een flitser en een octabox.

What camera and lenses do you use, and do you use a tripod?

I currently use Canon 6D. I use 50mm 1.8 prime lens, 24-70 mm zoom lens and 105mm macro lens. I use Manfrotto 055 tripod.

Welke camera en lenzen gebruik je en gebruik je een statief?

Op dit moment gebruik ik een Canon 6D. Ik gebruik een 50mm 1.8 prime lens, 24-70 mm zoom lens en een 105mm macro lens. Ik gebruik een Manfrotto 055 statief.

Which program do you use to edit your photo’s?

Lightroom and Photoshop but I’m thinking of trying CatureOne very soon.

Welk programma gebruik je om je foto’s te bewerken?

Lightroom en Photoshop, maar ik denk er over na om op de korte termijn CatureOne een te proberen.

Tips and tricks?

There is no such thing as overnight success. Hard work and consistency pays off. Invest in yourself, and never stop learning! 

Remember that it is the journey that matters and not the destination. Enjoy the ride, play with different styles, make mistakes, pick yourself up and do not compare yourself to others and their work. 

Tips and tricks?

Er bestaat niet zoiets als ‘s nachts succes. Hard werken en consistentie loont. Investeer in jezelf, en stop nooit met leren!

Vergeet niet dat het de reis is die telt en niet de bestemming. Geniet van de rit, speel met verschillende stijlen, maak fouten, pak jezelf op en vergelijk jezelf niet met anderen en hun werk.

Want to see more of Anna’s work?

Blog: https://annabanana.co/

Instagram: @anna_wierzbinska

Want to be the first to know about the latest news and blog posts?

This blog post contains affiliate links. That means I get a small commission if you purchase something from the affilate link.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.