Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @emmaduckworthbakes

Hello, my name’s Emma and I’m a recipe developer food stylist and photographer specialising in sweet treats and desserts. I create content for brands highlighting their product for their web or marketing material or through sponsored posts on my IG social feed.

Who are you and what do you do?

Hallo, mijn naam is Emma en ik ben een recept ontwikkelaar foodstylist en fotograaf, gespecialiseerd in zoete lekkernijen en desserts. Ik creëer content voor merken die hun producten uitlichten voor hun web- of marketingmateriaal of via gesponsorde berichten op mijn IG social feed.

How did you start and how did you learn?

Previously I was an interior designer for 15 years and a move from Sydney, Australia back to London, United Kingdom, a couple of years ago, and this move gave me the chance to reassess my career. I knew that I needed a change and realised that I could combine my passion for baking and hobby of photography into a career. I just needed to train and study the craft first!

Hoe ben je begonnen en hoe heb je het geleerd?

Voorheen was ik 15 jaar interieurarchitect en een paar jaar geleden verhuisde ik van Sydney, Australië terug naar Londen, Verenigd Koninkrijk, en deze verhuizing gaf me de kans om mijn carrière opnieuw te evalueren. Ik wist dat ik een verandering nodig had en realiseerde me dat ik mijn passie voor het bakken en de hobby van de fotografie kon combineren in een carrière. Ik hoefde alleen maar eerst te trainen en het vak te leren!

Do you have tips for online courses?

I studied food photography via an online course from Foodtography School run by Sarah of @Bromabakery. Her course taught me the skills required working with natural light, the art of composition in food and the business know how to succeed as a food photographer in the social media space. Since studying the course, I put my learnings into practice and for the first six months set about fine tuning my skills and setting up my business. I study constantly though- we can never stop. I’ve always said that knowledge breeds confidence. I landed my first paid gig after six months, started my blog after eight months and signed my cookbook deal after 18 months.

Heb je tips voor een online cursus?

Ik heb foodfotografie gestudeerd via een online cursus van Foodtography School, gerund door Sarah van @Bromabakery. Haar cursus leerde me de vaardigheden die nodig zijn voor het werken met natuurlijk licht, de kunst van het maken van de juiste composities met voedsel en de zakelijke kennis om te slagen als foodfotograaf in de social media omgeving.
Sinds ik de cursus heb gevolgd, breng ik mijn leerstof in de praktijk en heb ik de eerste zes maanden mijn vaardigheden en het opzetten van mijn bedrijf verfijnd. Ik studeer echter voortdurend – je kan nooit stoppen. Ik heb altijd gezegd dat kennis vertrouwen geeft. Ik had mijn eerste betaalde opdracht na zes maanden, begon mijn blog na acht maanden en tekende mijn kookboekdeal na 18 maanden.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration?

I gain inspiration from everywhere. My whole career has been in a creative space and I’ve learnt to grab inspiration from small details like a worn surface of wood, to the colours of fruit!
Whether it’s through colour, style, proportions and scale, composition, we can get inspired from anywhere. That being said, I study images by my industry colleague as their creations can literally stop me in my tracks with their beauty.
By that I mean Bea Lubas, Rachel of Two Loves Studio, Bella from Ful.filled, Jen from Two Cups Flour, Roberta from Healthy Little Cravings and the list goes on. There are so many talented photographers out there who create magic daily. Scrolling through instagram really is like flicking through a magazine.

Welke fotografen inspireren je of waar haal je je inspiratie vandaan?

Ik doe overal inspiratie op. Mijn hele carrière is in een creatieve ruimte geweest en ik heb geleerd om inspiratie te halen uit kleine details zoals een versleten oppervlak van hout, tot de kleuren van fruit! Of het nu gaat om kleur, stijl, proporties en schaal, compositie, we kunnen overal inspiratie opdoen. Dat gezegd hebbende, bestudeer ik beelden van mijn vakgenoten, omdat hun creaties me letterlijk in mijn spoor kunnen stoppen met hun schoonheid.
Daarmee bedoel ik Bea Lubas, Rachel van Two Loves Studio, Bella van Ful.filled, Jen van Two Cups Flour, Roberta van Healthy Little Cravings en de lijst gaat nog verder. Er zijn zoveel getalenteerde fotografen die dagelijks magie creëren. Het scrollen door instagram is als het bladeren door een tijdschrift.

How often do you blog?

I try to create a blog post once a week, sometimes twice. I’ve just started developing recipes for my own cookbook and then will go onto styling and shooting the content and writing the manuscript so for the next six months I’ll be kept busy. Hopefully I can juggle blogging, client work and cookbook writing

Hoe vaak blog je?

Ik probeer één keer per week een blogbericht te maken, soms twee keer. Ik ben net begonnen met het ontwikkelen van recepten voor mijn eigen kookboek en ga dan verder met het stylen en filmen van de inhoud en het schrijven van het manuscript, dus de komende zes maanden zal ik me bezig houden met het schrijven van het manuscript. Hopelijk kan ik jongleren met bloggen, klantenwerk en het schrijven van een kookboek.

What are the best tips and tricks for blogging?

Create recipes that you are passionate about. Your enthusiasm will shine through.

Wat zijn de beste tips & tricks voor bloggen?

Ontwikkel recepten met producten waar je een passie voor hebt. Je enthousiasme zal het uitstralen.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most? 

I primarily use Instagram and Pinterest and try not to use it too much during my work day. Usually I’ll have a scroll in the evenings though.

Hoeveel tijd spendeer je aan social media en welke kanalen gebruik je het meeste?

Ik gebruik vooral Instagram en Pinterest en probeer het niet te veel te gebruiken tijdens mijn werkdag. Meestal heb ik ‘s avonds toch ook nog wel een moment dat ik er doorheen scroll.

Do you have 1 good tip for Instagram and 1 good tip for Pinterest?

For instagram: Be consistent and authentic For Pinterest: Yikes, I’m not the greatest with Pinterest…but I would say use Tailwind , it’s the best scheduling tool.

Heb je 1 goede tip voor Instagram en 1 goede tip voor Pinterest?

Voor instagram: Wees consequent en authentiek voor Pinterest: Yikes, ik ben niet de grootste met Pinterest… maar ik zou zeggen gebruik Tailwind , het is de beste planning tool.

Who are your clients? And how do they find you?

I work with large UK supermarket chains, PR agencies who represent the brands themselves or with brands directly. I’m found primarily through instagram which is why I treat my instagram like a moving portfolio.

Wie zijn je opdrachtgevers en hoe vinden ze je?

Ik werk met grote Britse supermarktketens, PR-bureaus die de merken zelf vertegenwoordigen of direct met merken. Ik ben vooral te vinden via instagram en daarom behandel ik mijn instagram als een bewegend portfolio.

How do you make sure you find a balance between leisure/home and work?

It’s tough, particularly because I am still within the first year of having set up my business. Being so new in the industry my philosophy is to work hard and keep educating myself. I know that the time will come when I can slow down but at the moment it’s full steam ahead. But I work from home and by three o’clock every afternoon I have the school pickup to do and three kids to look after. I then get back to work in the evening when the girls are in bed. That’s what I love about this job … I get to set my own hours.

Hoe zorg je ervoor dat je de juiste balans behoudt tussen vrije tijd/ thuis en werk?

Het is moeilijk, vooral omdat ik nog in het eerste jaar van de oprichting van mijn bedrijf zit. Omdat ik zo nieuw ben in de industrie is mijn filosofie om hard te werken en mezelf te blijven opleiden. Ik weet dat de tijd zal komen dat ik kan vertragen, maar op dit moment is het op volle toeren. Maar ik werk vanuit huis en elke middag om drie uur moet ik onze drie kinderen uit school ophalen en verzorgen. Dan ga ik ‘s avonds weer aan het werk als de meisjes in bed liggen. Dat is wat ik zo leuk vind aan deze baan… Ik mag mijn eigen uren bepalen.

Where do you make your photos, at home or in a studio?

As mentioned previously I work from home and take all my images from within my kitchen.

How do you prepare a food styling set?

I have to set up and pack away for every single shoot. I have a little camp table that my surface sits on. I dream of one day having my own area to leave out my things!

Waar maak je je foto’s, thuis of in een studio?

Zoals ik eerder al noemde, werk ik vanuit huis, al mijn foto’s maak ik in mijn keuken.

Waar begin je met de voorbereiding voor een food styling set?

Ik moet voor elke shoot een nieuwe set up maken en spullen pakken. Ik heb een kleine kampeertafel waar ik mijn set op bouw. Ik droom ervan dat ik op een dag mijn eigen ruimte heb om mijn spullen weg te zetten!

Which props do you use the most?

Beautiful hand-made ceramic plates and pinch bowls. They are my go to props. 

What backdrops are you using?

I use a combination of vinyl backdrops from CBL Backdrops and wooden ones from Texturit and Woodville Backdrop.

Welke props gebruik je het meeste?

Prachtige handgemaakte keramische borden en knijpkommen. Ze zijn mijn go to props.

Welke backdrops gebruik je graag?

Ik gebruik een combinatie van vinyl backdrops van CBL Backdrops en houten backdrops van Texturit en Woodville Backdrop.

Which which light do you prefer to work  (daylight/artificial) ?

Purely natural light but have committed to learning artificial this year. I can’t go through another winter here without it!!

What camera and lenses do you use and/or tripod?

I have a Canon 6D and use three Canon lenses 24-70mm, 50mm 1.2 and 100mm macro. I use a Manfrotto 190Go Tripod.

Which program to edit your photos?

Lightroom always.

Met welke licht werk je het liefst (daglicht/ kunstlicht) ?

Puur natuurlijk licht, maar hebben zich ertoe verbonden om kunstmatig te leren dit jaar. Ik kan hier niet nog een winter doormaken zonder!!

Welke camera en lenzen gebruik je en heb je een statief?

Ik heb een Canon 6D en gebruik drie Canon lenzen 24-70mm, 50mm 1.2 en 100mm macro. Ik gebruik een Manfrotto 190Go statief.

Welke programma gebruik je voor de nabewerking van je foto’s?

Altijd Lightroom.

Tips and tricks?

Practice your craft constantly. That’s the only way to learn. Push yourself out of your boundaries and then you’ll grow. Create a community around yourself. It can be lonely working from home by yourself, yet other photographers that I’ve met through instagram have become friends. I value the communication with them so much. We can bounce ideas, talk costs, discuss wins and losses….these connections are invaluable to me.

Tips & tricks?

Oefen je kunst voortdurend. Dat is de enige manier om te leren. Duw jezelf buiten je grenzen en dan zul je groeien. Creëer een gemeenschap rond jezelf. Het kan eenzaam zijn om vanuit huis alleen te werken, maar andere fotografen die ik door middel van instagram heb ontmoet, zijn vrienden geworden. Ik hecht zo veel waarde aan de communicatie met hen. We kunnen ideeën naar voren brengen, praten over kosten, praten over winst en verlies…deze connecties zijn voor mij van onschatbare waarde.

Want to see more of Emma’s work?

Blog and instagram link Blog: www.emmaduckworthbakes.co.uk Instagram: @emmaduckworthbakes

Want to stay up to date with the latest blog posts and news?

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.