Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes @stephaniedriessen

Styling: Jose Spaans & fotografie: Stephanie Driessen & model: Veerle

My name is Stephanie Driessen, I’m a photographer and live for over 17 years with my husband in the beautiful and inspiring city of Haarlem. I have a French mother and a Dutch father. My small stature I have from my mother and the technical insights of my father. Quite a good combination, if I say so myself ;-).
In 2011, after 10 years in a hectic job as a project manager in the travel world, I came out of work. Suddenly I had all the time in the world and decided to take a course at an arts centre in Hoofddorp.

My idea was to take a drawing and painting course, but I thought the duration of the course, 16 weeks, was a bit too long ;-), so it became photography. The course lasted 8 weeks and if I didn’t like it anyway, I wouldn’t be stuck with it for too long. Halfway through the course I was asked if anyone wanted to go out and make a report of ‘The Week of Amateur Art’. I had enough time and didn’t hesitate for a second, so there I went. That week has been decisive for what I do now. Because after that week I knew, photography wouldn’t become a hobby, but my work!

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Stephanie Driessen, ik ben fotograaf en woon al ruim 17 jaar met mijn man in de prachtige en inspirerende stad Haarlem. Ik heb een Franse moeder en Nederlandse vader.
Mijn kleine postuur heb ik van moeder en de technische inzichten van mijn vader. Best een goede combinatie, al zeg ik het zelf ;-). 
In 2011 kwam ik, na 10 jaar in een hectische baan te hebben gewerkt als projectmanager in de reiswereld, zonder werk te zitten. Opeens had ik alle tijd van de wereld en besloot ik een cursus te gaan volgen bij een centrum voor kunsten in Hoofddorp. Mijn idee was een cursus tekenen en schilderen te gaan volgen, maar ik vond de duur van de cursus, 16 weken, een beetje te lang ;-), dus werd het fotografie.
Die cursus duurde 8 weken en mocht ik het toch niks vinden, dan zat ik er niet te lang aan vast. Halverwege de cursus werd gevraagd of iemand op pad wilde om een reportage van ‘De week van de amateurkunst’ te maken. Ik had voldoende tijd en twijfelde geen seconde, dus daar ging ik. Die week is bepalend geweest voor wat ik nu do. Want na die week wist ik het, fotografie zou geen hobby worden, maar mijn werk!

How did you start and how did you learn?

Before the end of that course I went looking for a part-time photography course and found it in Amsterdam at the Fotovakschool. During the course I worked as a volunteer at a more cultural institution in Haarlem where I was also allowed to do some photography. From unpaid work as a volunteer I slowly went to paid assignments. Thursday 11 July 2013 I registered at the Chamber of Commerce and Stephanie Driessen Photography was born.

Hoe ben je begonnen en hoe heb je het vak geleerd?

Voor het einde van die cursus ben ik op zoek gaan naar een deeltijdopleiding fotografie en vond die in Amsterdam aan de Fotovakschool. Tijdens de opleiding ben ik als vrijwilliger gaan werken bij een culturelere instelling in Haarlem waar ik ook wat fotografie voor mocht doen. Van onbetaald werk als vrijwilliger ging ik langzaam aan naar betaalde opdrachten. Donderdag 11 juli 2013 schreef ik mij in bij de Kamer van Koophandel en Stephanie Driessen Fotografie was geboren.

Which photographers inspire you and where do you find your inspiration?

I get a lot of inspiration from old painting, but also from architecture, nature and by looking at the work of other photographers.
Gemmy Woud-Binnendijk is a great source of inspiration for me, how she knows how to control the light and everything, I find fascinating. And she is a master of Photoshop!
Soon I will follow a 2-day masterclass with her. Also Bertina Bartlett of Silver Linings Studio and Jamie Beck I like to follow on Instagram. Besides that I love costume dramas, the beautiful locations, the use of light and composition of the scenes inspire me enormously.

Welke fotografen inspireren je en waar haal je je inspiratie vandaan?

Ik haal veel inspiratie uit de oude schilderkunst, maar ook uit architectuur, natuur en door naar het werk van andere fotografen te kijken.
Gemmy Woud-Binnendijk is een grote inspiratiebron voor mij, hoe zij het licht en eigenlijk alles naar haar hand weet te zetten vind ik fascinerend. Én ze is een meester in Photoshop!
Ik ga binnenkort een 2-daagse masterclass bij haar volgen. Ook Bertina Bartlett van Silver Linings Studio en Jamie Beck volg ik graag op Instagram. Daarnaast houd ik erg van kostuumdrama’s, de prachtige locaties, het gebruik van het licht en compositie van de scenes inspireren mij enorm.

How much time do you spend on social media and which channels do you use?

Instagram is my favorite channel for inspiration. Sometimes I could get completely lost in it, now I deal with it more consciously. I’ve even set up screen time with app limits on my phone to protect myself 😉 I also use Pinterest mainly for creating moodboards. Pinterest is very useful and nice when you’re working with multiple people on a project or assignment, you can work together on a board.

Hoeveel tijd spendeer je aan social media en welke kanalen gebruik je het meeste?

Instagram is mijn favoriete kanaal voor inspiratie. Ik kon me er soms helemaal in verliezen, nu ga ik er bewuster mee om. Ik heb zelfs schermtijd met app-limieten op mijn telefoon ingesteld, ter zelfbescherming 😉 Daarnaast gebruik ik Pinterest vooral voor het maken van moodboards. Pinterest is heel handig en fijn als je met meerdere mensen samenwerkt aan een project of opdracht, je kunt dan samen aan een board werken.

Fotografie: Stephanie Driessen en styling: Jose Spaans

Do you have one good tip for Instagram and one good tip for Pinterest?

Be inspired by instagram and don’t compare yourself, there is only 1 you!
Use Pinterest for creating mood boards, it’s very suitable for that and super handy because you can share it with others, such as the people you work with or your client.

Heb je 1 goede tip voor Instagram en 1 goede tip voor Pinterest?

Laat je vooral inspireren op instagram en ga jezelf niet vergelijken, er is namelijk maar 1 jij! Gebruik Pinterest voor het maken van moodbords, daar is het heel geschikt voor en super handig omdat je het kan delen met andere, zoals bijvoorbeeld de mensen met wie je samenwerkt en of je klant.

Fotografie: Stephanie Driessen en styling: Jose Spaans

Who are your clients and how do they find you?

I have private and commercial clients such as magazines (garden and interior), cultural institutions and creative freelancers. Clients often find me via social media, google, but regularly also via via.

Wie zijn je klanten en hoe vinden ze je?

Ik heb particuliere – en commerciële klanten zoals magazines (tuin en interieur), culturele instellingen en creatieve zelfstandigen. Klanten vinden mij vaak via social media, google, maar regelmatig ook via via.

Fotografie: Stephanie Driessen en styling: Jose Spaans

Do you work together with others?

For free work and magazines I work together with photo stylist José Spaans and alternately with a flower stylist Judith de Vries. We call ourselves the dream team because we work so well together and together we really create the beautiful things we are proud of.

Werk je samen met anderen?

Voor vrij werk en magazines werk ik samen met fotostyliste José Spaans en afwisselend ook met een bloemenstyliste Judith de Vries. We noemen onszelf het dreamteam omdat we zo fijn samen werken en samen ook echt is moois neerzetten waar we trots op zijn.  

Styling: Jose Spaans & fotografie: Stephanie Driessen & model: Veerle

How do you find the right balance between work and leisure/ home?

Work and private life often overlap, especially because I often don’t feel my work as a photographer. But also because there’s no switch off on my brain 😉 so I get inspired on a regular basis and want to do something with it right away. A couple of months ago I had decided to keep Sunday off, but in practice that doesn’t always work out, especially when there is a super fun assignment that can only be done on that day.

Hoe zorg je ervoor dat je een balans vindt tussen vrije tijdsbesteding / thuis en werk?

Werk en privé lopen vaak in elkaar over, vooral omdat ik mijn werk als fotograaf vaak niet als werk voelt. Maar ook omdat er geen uitknop zit op mijn hersenen 😉 waardoor ik regelmatig geïnspireerd raak en daar dan gelijk iets mee wil gaan doen. Een paar maanden geleden had ik besloten om de zondag vrij te houden, maar in praktijk lukt dat niet altijd, vooral als er een super leuke opdracht alleen op die dag kan, dan ben ik snel om.

Fotografie: Stephanie Driessen en styling: Jose Spaans

Where do you make your photo’s, at home or in a studio?

I dream of having my own studio (I’ve already decorated in my head all the way :-)), until then I mainly work on location. That can be in people’s homes or for example a rented location. In the meantime I’ve been to many different places, so I often quickly know which location is most suitable for a particular shoot.
But having my own studio still remains high on my wish list. So tips for a beautiful and affordable space in Haarlem with natural light, with windows preferably facing north, are welcome!

Waar maak je je foto’s, thuis of in een studio?

Ik droom van een eigen studio (die heb ik mijn hoofd al helemaal ingericht :-)), tot die tijd werk voornamelijk op locatie. Dat kan bij mensen thuis zijn of bijvoorbeeld een gehuurde locatie. Ondertussen ben ik al op veel verschillende plekken geweest, waardoor ik vaak snel weet welke locatie het meest geschikt is voor een bepaalde shoot.
Maar een eigen studio blijft nog steeds hoog op mijn verlanglijstje staan. Dus tips voor een mooie en betaalbare ruimte in Haarlem met natuurlijk licht, met ramen bij voorkeur op het noorden gelegen, zijn welkom!

With which light do you prefer to work? And how do your handle direct sunlight during an assignment in interior photography?

I work 99% of the time with natural daylight and if it really can’t be otherwise I use a reportage flash with a big umbrella on a tripod for fill-in light, but never as main light. During a workshop I was allowed to work with a Godox studio flash, now it is on my wish list. With the right light shaper (e.g. a large softbox) you can achieve very nice, almost natural results.

Met wat voor licht werk je? Hoe ga je om met de zon bij interieurfotografie?

Ik werk 99% van de tijd met natuurlijk daglicht en als het echt niet anders kan gebruik ik een reportageflitser met een grote paraplu op statief voor invullicht, maar nooit als hoofdlicht. Tijdens een workshop heb ik met een Godox studioflitser mogen werken, inmiddels staat deze op mijn verlanglijstje. Met de juiste light shaper (bijvoorbeeld een grote softbox) kun je heel mooi, bijna een natuurlijk resultaat bereiken.

What camera and lenses do you use? And do you use a tripod?

Early this year I exchanged my entire set (3 DSLR’s and 5 lenses) for Nikon’s new system camera. Two Nikon Z6 cameras and 2 lenses, a Nikkor 24-70 MM F2.8 and a Nikkor 85 MM F1.8 are now in my bag. I haven’t regretted it for a single moment. In addition, I often work with a tripod from Manfrotto with a tilting arm, very handy when making flatlays!

Welke camera en lenzen gebruik je en heb je een statief?

Begin dit jaar heb ik mijn hele set (3 spiegelreflexcamera’s en 5 lenzen) ingewisseld voor de nieuwe systeem camera van Nikon. Twee Nikon Z6 camera’s en 2 objectieven, een Nikkor 24-70 MM F2.8 en een Nikkor 85 MM F1.8 zitten er tegenwoordig in mijn tas. Ik heb er geen enkel moment spijt van gehad. Daarnaast werk ik vaak met een statief van Manfrotto met een kantelbare arm, heel handig bij het maken flatlays!

Which program do you use to edit your photo’s?

For editing my photos I use Lightroom CC and Photoshop CC. I like Lightroom for its catalogue function which gives me a good overview of all my projects. I also use Lightroom for the first edits such as white balance, hue and transformation. I use Photoshop for the ‘heavier’ work such as retouching and for fine art portraits to create composite images and give it a picturesque touch.

Welk programma gebruik je om je foto’s te bewerken?

Voor het bewerken van mijn foto’s gebruik ik Lightroom CC en Photoshop CC. Ik vind Lightroom prettig om zijn catalogus functie waardoor ik een goed overzicht heb van al mijn projecten. Daarnaast gebruik ik Lightroom ook voor de eerste bewerkingen zoals witbalans, tint en transformatie. Photoshop gebruik ik voor het ‘zwaardere’ werk zoals retoucheren en bij fine art portretten om samengestelde beelden te maken en het een schilderachtig touch te geven.

Fotografie: Stephanie Driessen en styling: Jose Spaans

Tips and tricks?

Just start shooting. Whether it’s an online course or a workshop with your favorite photographer. In the beginning you need to practice a lot to get to know your camera and understand how to control everything in the manual mode of your camera. Nowadays I still regularly follow courses with fellow photographers, both online and live on location for more depth but also because I am always learning new things. Because everyone has their own way of working.
Besides that, youtube is my favorite place to quickly learn new things in the field of photo editing in Photoshop and Lightroom. And I regularly buy tutorials from well known photographers, I like to look behind the scenes of a well known photographer 😉

Tips and tricks?

Begin gewoon met fotograferen. Of het een onlinecursus is of een workshop bij je favoriete fotograaf. In het begin moet je vooral veel oefenen om je camera te leren kennen en te begrijpen hoe je alles naar je hand kunt zetten in de manuele stand van je camera. Nu nog steeds volg ik regelmatig cursussen bij collega fotografen, zowel online als live op locatie voor meer verdieping maar ook omdat ik altijd nieuwe dingen leer. Want iedereen heeft zo zijn eigen manier van werken.
Daarnaast is youtube mijn favoriete plek om snel nieuwe dingen te leren op het gebied van fotobewerking in Photoshop en Lightroom. En ik schaf regelmatig tutorials aan van bekende fotografen, ik kijk namelijk graag mee achter de schermen van een bekende fotograaf 😉

Fotografie: Stephanie Driessen en styling: Jose Spaans

Want to see more work of Stephanie?

Follow her on instagram @stephaniedriessen

or check out her website https://www.stephaniedriessen.com

Wil je op de hoogte blijven?

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.