Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @dyutima_myfoodlens

I am an architect turned food stylist, food photographer & recipe curator based in Singapore

Who are you and what do you do for a job?

Ik ben een architect, foodstylist, foodfotograaf en recepten ontwikkelaar uit Singapore.

How did you start and how did you learn?

In my past life as an architect I barely had time for myself. When I was taking a break between jobs, I decided to spend my time cooking – something I had missed for years since I was forever drowned in work.  As I cooked, I took photos with my phone & started an Instagram account. Even though the pictures looked cringe-worthy to me, I received a lot of encouragement on the platform. When clients began to approach me for paid work, it struck me that this could become something bigger than what it was.   So I picked up my rusty old DSLR on 1st January 2018. As an architect, food styling & creating compositions was more intuitive for me, so I focussed on photography.  I Invested in online & in-person lessons, learned how to use artificial light & practiced endlessly. I also studied the inspirational work of other photographers & critiqued my own.  By July 2018 I had registered a food styling & photography business in Singapore & by September 2018 I was already working with clients, which included one of the largest retailers in the city.  

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

In mijn vorige leven als architect had ik nauwelijks tijd voor mezelf. Toen ik tussen twee banen in een pauze nam, besloot ik mijn tijd te besteden aan koken – iets wat ik al jaren had gemist sinds ik voorgoed opgeslokt werd door mijn werk.
Terwijl ik kookte, nam ik foto’s met mijn telefoon en begon een Instagram-account. Hoewel de foto’s me niet noemenswaardig leken, kreeg ik veel aanmoediging op het platform.
Toen klanten mij begonnen te benaderen voor betaald werk, viel het mij op dat dit iets groters kon worden dan wat het was. Dus heb ik mijn roestige oude DSLR gekocht op 1 januari 2018. Als architect lag foodstyling & het maken van composities veel dichter bij mijzelf, dus richtte ik me voornamelijk op fotografie.
Ik investeerde in online & een op een lessen, leerde kunstlicht te gebruiken & oefende eindeloos. Ik bestudeerde ook het inspirerende werk van andere fotografen & bekritiseerde mijn eigen werk. In juli 2018 had ik mijn foodstyling & photography bedrijf in Singapore geregistreerd en in september 2018 werkte ik al met klanten, waaronder een van de grootste retailers in de stad.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration from?

I draw inspiration in many different ways. Of course, there are photographers who inspire me tremendously like, Bea Lubas & Rachel Korinek. Their work with light, style of exploring a subject & approach to photography always leaves me in awe.   Additionally, I also find everyday ingredients quite inspiring. Their form, colour & texture guides me in visualising concepts & creating compositions. I believe that inspiration is everywhere & all we have to do is to actively seek it out. 

Welke fotografen inspireren je en waar haal jij verder je inspiratie vandaan?

Ik laat me op veel verschillende manieren inspireren. Natuurlijk zijn er fotografen die me enorm inspireren zoals Bea Lubas & Rachel Korinek. Hun werk met licht, stijl van het verkennen van een onderwerp & benadering van de fotografie laat me altijd met ontzag achter. Daarnaast vind ik ook alledaagse ingrediënten heel inspirerend. Hun vorm, kleur & textuur begeleiden mij bij het visualiseren van concepten & het maken van composities. Ik geloof dat inspiratie overal is en dat we het alleen maar actief moeten zoeken.

Who are your clients and how do they find you?

I’m blessed to have worked with a range of clients.  I work as a commercial food stylist & photographer for hotels & restaurants. I’ve also done art direction & styling for Gourmet food magazines, editorial photography for online magazines, recipe development & photography for international lifestyle brands, large retailers & global food product companies.   Additionally, I conduct one-on-one food styling & photography feedback sessions as well. It’s been an exciting journey to be able to work on such myriad of projects.  Often clients find me through social media platforms or google searches. There have been some clients that I reached out to & the partnership clicked. But the most powerful way for clients finding me has been through word of mouth.  

Wie zijn je opdrachtgevers en waar vinden ze je?

Ik ben gezegend dat ik met verschillende klanten heb gewerkt.
Ik werk als commercieel foodstylist & fotograaf voor hotels & restaurants. Ik heb ook art direction & styling gedaan voor Gourmet food magazines, redactionele fotografie voor online magazines, receptuurontwikkeling & fotografie voor internationale lifestyle merken, grote retailers & wereldwijde food product bedrijven.
Daarnaast voer ik ook één-op-één foodstyling & fotografie feedbacksessies uit. Het is een spannende reis geweest om aan zo’n groot aantal projecten te kunnen werken. Vaak vinden klanten mij via social media-platforms of google-zoekopdrachten. Er zijn een aantal klanten die ik heb aangeschreven waar een mooie samenwerking is uitgekomen. Maar de meest krachtige manier voor klanten om mij te vinden is via mond-tot-mondreclame.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most?

I used to spend way too much time on my favourite platform, Instagram. But I have become more conscious about that now & allocated specific days in the week for social media. I do cheat and sneak in a few minutes (or more) every now & then on Instagram 😉 

Hoeveel tijd besteed je aan social media en welke kanalen gebruik je het meeste?

Vroeger bracht ik veel te veel tijd door op mijn favoriete platform, Instagram. Maar daar ben ik me nu bewuster van geworden & heb ik specifieke dagen in de week toegewezen voor social media. Ik speel wel vals en sluip zo nu en dan een paar minuten (of meer) binnen op Instagram 😉

How do you make sue you find a balance between leisure/ home and work?

I truly believe in work life balance but it’s a struggle. I think it’s the same for anyone running their own business. Managing the nitty gritty of the business while creating content & working with clients, is a stretch & takes a toll. I find myself working 7 days a week & sometimes burnt out.   I’m trying to keep Sundays free for the family now. I also try to wrap up on time each day so that I can spend the evening with my daughter.  

Hoe verzeker je jezelf van een juiste balans tussen vrije tijd/ thuis en werk?

Ik geloof echt in de balans tussen werk en privéleven, maar het is een strijd. Ik denk dat het hetzelfde is voor iedereen die een eigen bedrijf heeft. Het beheer van de belangrijke aspecten van het bedrijf en tegelijkertijd het creëren van content & het werken met klanten, kan op een gegeven moment zijn tol eisen. Ik werk 7 dagen per week en ben soms uitgebrand. Ik probeer nu de zondagen vrij te houden voor de familie. Ik probeer ook elke dag op tijd af te ronden, zodat ik de avond met mijn dochter kan doorbrengen.

Where do you make you photo’s, at home or in a studio?

My photos are created at home. Singapore is the world’s most expensive city so you can imagine what it would cost to rent a studio. Having a studio within the apartment is also quite difficult because space is prime here. I rearrange the furniture in my living & dining room while doing photography. It is always extra work to move & bring back all the furniture but I take it as my day’s workout 😉 

Waar maak je je foto’s, thuis of in een studio?

Mijn foto’s zijn thuis gemaakt. Singapore is de duurste stad ter wereld, dus je kunt je voorstellen wat het zou kosten om een studio te huren. Het hebben van een studio in het appartement is ook vrij moeilijk omdat de ruimte hier beperkt is. Ik herschik de meubels in mijn woon- en eetkamer terwijl ik fotografeer. Het is altijd extra werk om al het meubilair te verplaatsen en terug te brengen, maar ik zie het als mijn dagelijkse workout 😉

How do you start with styling?

As much as I like a systematic approach towards styling because it is efficient, I always start with an emotion. I think about what I want to convey & how I want the viewer to feel looking at the picture.   Styling begins with visualising the mood & story to be told.   I think about colour, camera angle & light before getting to the composition. Once I have a general feel of the photo in mind, I delve into sketching out ideas. And when I have direction, I select props that work cohesively with the hero to tell the story.  But then there are days when I feel artistic. If I have an attractive ingredient in the house, I bring it out, experiment with backdrops & props & let my creativity lead me. It really depends on how creative I’m feeling on a certain day.  

Hoe begin je met styling?

Hoezeer ik ook hou van een systematische benadering van styling omdat het efficiënt is, ik begin altijd met een emotie. Ik denk na over wat ik wil overbrengen & hoe ik wil dat de kijker zich voelt als hij naar het beeld kijkt. Styling begint met het visualiseren van de stemming en het te vertellen verhaal.
Ik denk aan kleur, camerahoek & licht voordat ik bij de compositie kom. Als ik eenmaal een algemeen gevoel voor de foto in gedachten heb, ga ik me verdiepen in het schetsen van ideeën. En als ik richting heb, selecteer ik props die samen met het hoofd onderwerp werken om het verhaal te vertellen. Maar dan zijn er dagen dat ik me artistiek voel. Als ik een aantrekkelijk ingrediënt in huis heb, breng ik het naar buiten, experimenteer met backdrops & props & laat mijn creativiteit me leiden. Het hangt er echt van af hoe creatief ik me op een bepaalde dag voel.

What is your focus with styling?

Story telling is definitely my focus with styling. There are so many ways of telling the story of food that I love to explore different styles. My favourite technique is using layers in compositions. I start constructing a scene by adding one layer of interest at a time, building it from scratch.   Sometimes the layers are in the details of the food & at other times they are in the ingredients & props as a wide composition representing a larger story.  

Waar leg je de focus met styling?

Verhalen vertellen is zeker mijn focus met styling. Er zijn zoveel manieren om het verhaal van het eten te vertellen dat ik graag verschillende stijlen verken. Mijn favoriete techniek is het gebruik van lagen in composities. Ik begin een scène te construeren door een laag van interesse per keer toe te voegen en deze van de grond af aan op te bouwen. Soms zitten de lagen in de details van het voedsel & op andere momenten zitten ze in de ingrediënten & props als een brede compositie die een groter verhaal voorstelt.

What backdrops are you using?

I use a combination of coloured paper, hand painted boards, backdrops by Woodville workshop & my favourite, printed vinyl sheets.  

Welke backdrops gebruik je?

Ik gebruik een combinatie van gekleurd papier, handgeschilderde borden, backdrops van Woodville workshop & mijn favoriete, geprinte vinylvellen.

What props do you often use?

Like most, I too collected a lot of props in the beginning of my journey. So much that I had cupboards full of them. Today, I don’t use many of them. They’re just left as cupboards full of unused props. I need a good collection because of the range of clients I work with but over the years I’ve gone from buying a lot to being extremely selective.   I like neutrals the most esp. grey. Most of the purchasing happens during my travels. If I find something unique or a specialty of a certain region, I go for it. If there’s a certain artist creating beautiful serving ware, I like to reach out to them. Ceramics are my favourite. But yes, I have become extremely selective now.  

Welke props gebruik je vaak?

Zoals de meesten, heb ook ik in het begin van mijn reis veel props verzameld. Zoveel dat ik kasten vol had. Vandaag gebruik ik er niet veel van. Ze zijn gewoon achtergelaten als kasten vol met ongebruikte fotoprops. Ik heb een goede collectie nodig vanwege het scala aan klanten waar ik mee werk, maar in de loop der jaren ben ik van veel kopen naar extreem selectief zijn gegaan. Ik hou van neutrale kleuren, het meest van grijs. De meeste aankopen gebeuren tijdens mijn reizen. Als ik iets unieks of een specialiteit van een bepaalde regio vind, neem ik het mee. Als er een bepaalde artiest is die prachtige serveerartikelen maakt, wil ik hem of haar graag de hand reiken. Keramiek is mijn favoriet. Maar ja, ik ben nu extreem selectief geworden.

Which light do you work with (daylight/ artificial)?

I work with both kinds of light but have to fall back on artificial light often as it gives the flexibility to shoot irrespective of the sun conditions. Singapore is an island & it rains almost everyday. It’s hard to depend only on natural light here. Also, most of my client shoots are held in spaces without the access to natural light.  Being able to shape artificial light not only to look natural but also to match the branding of different clients is thrilling.   

Met welk licht werk je (daglicht of kunstlicht)?

Ik werk met beide soorten licht, maar moet vaak terugvallen op kunstlicht, omdat het de flexibiliteit geeft om te fotograferen ongeacht de zon. Singapore is een eiland en het regent bijna elke dag. Het is moeilijk om hier alleen afhankelijk te zijn van natuurlijk licht. Ook worden de meeste opnames van mijn cliënten gemaakt in ruimtes zonder toegang tot natuurlijk licht. Het is spannend om kunstlicht te kunnen vormen, niet alleen om er natuurlijk uit te zien, maar ook om de branding van verschillende klanten te matchen.

How do you do action shots and what are your settings?

I use artificial light for action shots. It is usually set on a high shutter speed like 1/200 or 1/250 & shot in burst mode. I take quite a few trials & then select the best shot from the lot. 

Hoe maak je actie foto’s en welke instellingen gebruik je hiervoor?

Ik gebruik kunstlicht voor actiefoto’s. Het is meestal ingesteld op een hoge sluitertijd zoals 1/200 of 1/250 & opname in burst-modus. Ik neem nogal wat proeven en kies dan het beste schot uit de reeks.

Do you work with speedlite/ flash?

I work with strobes. They’re my best friend. I recently thought about getting a speedlight for the ease of transport for client shoots but instead went & bought another strobe. I’m addicted to their quality of light.  

Werk je met speelste/ flits?

Ik werk met stroboscopen. Ze zijn mijn beste vrienden. Ik dacht onlangs aan het aanschaffen van een speedlight voor het gemak van het vervoer voor shoots op locatie, maar in plaats daarvan kocht ik een andere stroboscoop flitser. Ik ben verslaafd aan de kwaliteit van het licht.

What camera and lenses do you use and/ or tripod?

I have a Nikon D750 camera & use it with a combination of a Nikkor 50mm 1.4 prime lens or Nikkor 105mm Micro 2.8 lens. My current tripod is Manfrotto 190 but I wish I had space for a C-stand.  

Welke camera en lenzen gebruik je en heb je een statief?

Ik heb een Nikon D750 camera en gebruik deze met een combinatie van een Nikkor 50mm 1.4 prime lens of Nikkor 105mm Micro 2.8 lens. Mijn huidige statief is Manfrotto 190 maar ik wou dat ik ruimte had voor een C-stand.

Which programs do you use to edit your photo’s?

I like to edit my pictures as I shoot and shooting tethered allows me to do that. I am able to do edits on Lightroom as I go and make any changes to the light and composition while shooting itself so as to achieve my vision. Editing is a big part of that vision. If I need a quick edit on the phone, Snapseed is the tool. 

Welke programma gebruik je om je foto’s te bewerken?

Ik hou ervan om mijn foto’s te bewerken terwijl ik fotografeer en met tethered shooting heb ik de mogelijkheid om dat te doen. Ik ben in staat om bewerkingen te doen op Lightroom terwijl ik bezig ben en eventuele wijzigingen aanbreng in het licht en de compositie tijdens het fotograferen zelf om zo mijn visie te bereiken. Bewerken is een groot deel van die visie. Als ik een snelle bewerking aan de telefoon nodig heb, is Snapseed het hulpmiddel.

Tips and tricks?

My biggest tip would be – don’t seek a destination but a milestone.   Set small achievable goals & celebrate every milestone you reach. Because photography is an unending journey, these milestones help to navigate the path forward, set new goals, & give us confidence to move forward without second guessing or self-doubt. Practice away. Practice endlessly. Practice till the cow comes home. There are no shortcuts in this journey & the harder we try, the faster we move.  Always value progress. It is our biggest validation. 

Tips en tricks?

Mijn grootste tip zou zijn – zoek niet naar een bestemming maar naar een mijlpaal. Stel kleine haalbare doelen & vier elke mijlpaal die je bereikt. Omdat fotografie een oneindige reis is, helpen deze mijlpalen ons om het pad voorwaarts te navigeren, nieuwe doelen te stellen en ons vertrouwen te geven om verder te gaan zonder dat we het nog eens hoeven te raden of twijfelen. Oefen maar. Eindeloos oefenen. Oefen tot het resultaat daar is. Er zijn geen sluiproutes in deze reis & hoe harder we het proberen, hoe sneller we bewegen. Altijd waarde hechten aan vooruitgang. Het is onze grootste erkenning.

Want to see more of @dyutima_myfoodlens?

Visit her website: https://myfoodlens.com

Instagram – https://www.instagram.com/dyutima_myfoodlens/ 

Facebook – https://www.facebook.com/myfoodlens/ 

Sign up for my newsletter:

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.