Een kijkje achter de schermen

Behind the scenes with @muriellebanackissa

My name is Murielle Banackissa, I am a food photographer, food and prop stylist, recipe developer and blogger. I am 26 years old and based in Montreal, Canada. 

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Murielle Banackissa, ik ben foodfotograaf, food- en propstylist, receptontwikkelaar en blogger. Ik ben 26 jaar oud en gevestigd in Montreal, Canada.

How did you start and how did you learn?

I started food photography when it first became really trendy on Instagram to take photos of your food. I  never really thought it would turn into a job. Then a friend of mine started his ice cream business and contacted me to create photos for his company’s Instagram page. That was the first time I realized that my passion could earn me money. After graduating university (I studied international business and marketing), I just decided to give food photography a shot and contacted brands I was interested in working with. From there, my business just kept on growing. Everything I know, I learned through food photography blogs, YouTube videos and hours of practice. 

Hoe ben je begonnen en hoe heb je geleerd?

Ik ben begonnen met foodfotografie toen het voor het eerst echt trendy werd op Instagram om foto’s van je eten te maken. Ik had nooit gedacht dat het uit zou groeien tot een baan. Toen begon een vriend van mij zijn ijsbedrijf en nam hij contact met mij op om foto’s te maken voor de Instagram-pagina van zijn bedrijf. Dat was de eerste keer dat ik me realiseerde dat ik met mijn passie geld kon verdienen. Na mijn afstuderen aan de universiteit (ik studeerde international business en marketing), besloot ik gewoon foodfotografie een kans te geven en nam ik contact op met merken waar ik geïnteresseerd in was om mee te werken. Vanaf dat moment bleef mijn bedrijf groeien. Alles wat ik weet, heb ik geleerd via foodfotografie-blogs, YouTube-video’s en urenlange oefenen.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration from? 

I would say that some of my inspirations include Christall Lowe, Rachel Korinek, Viola Minerva, Becky Hadeed and Jenny Betty Bee. 

Welke fotografen inspireren je en waar haal je inspiratie vandaan?

Ik zou zeggen dat enkele van mijn inspiratiebronnen Christall Lowe, Rachel Korinek, Viola Minerva, Becky Hadeed en Jenny Betty Bee zijn.

Can you describe your clients and how do they find you?

My clients are mainly food companies. They range from ice cream, crackers, chocolate, nuts, and yogurt companies. I work with both Canadian and American companies. A lot of my clients I have worked with for over 3 years, which is great. As for new clients, a lot of them are referrals from previous companies I have worked with. 

Kun je je opdrachtgevers omschrijven en hoe vinden ze je?

Mijn klanten zijn voornamelijk voedingsbedrijven. Ze variëren van ijs-, crackers, chocolade-, noten- en yoghurtbedrijven. Ik werk met zowel Canadese als Amerikaanse bedrijven. Met veel van mijn klanten werk ik al meer dan 3 jaar samen, wat geweldig is. Wat betreft nieuwe klanten, veel van hen zijn verwijzingen van eerdere bedrijven waar ik mee gewerkt heb.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most?

My favorite social media platform for my business is definitely Instagram. Generally, I try to spend no more than 1 hour 30 minutes on Instagram per day, because I have noticed that anything over that amount of time gets overwhelming for me. Recently, I started a YouTube channel and that has been a great outlet for me as well. I truly enjoy talking about food photography, vegan recipes and personal growth on there. Here is the link to it: 
Youtube: Murielle Banackissa

Hoeveel tijd besteed je aan social media en welke kanalen gebruik je het meeste?

Mijn favoriete social media platform voor mijn bedrijf is zeker Instagram. Over het algemeen probeer ik niet meer dan 1 uur en 30 minuten per dag te besteden aan Instagram, omdat ik heb gemerkt dat alles in die tijd overweldigend wordt voor mij. Onlangs ben ik begonnen met een YouTube-kanaal en dat is voor mij ook een geweldige uitlaatklep geweest. Ik vind het erg leuk om daar te praten over voedselfotografie, veganistische recepten en persoonlijke groei. Hier is de link naar:

Youtube: Murielle Banackissa

How do you make sure you find a balance between leisure/home and work?

This is something that is still hard for me. Being an entrepreneur working from home, it often feels like I could always be working. What has been helpful for me is setting boundaries such as having at least one day completely off work per week. I also try to prioritize time off social media to recharge on days off. 

Hoe verzeker je jezelf van de juiste balans tussen vrije tijd/ thuis en werk?

Dit is iets wat nog steeds moeilijk is voor mij. Als ondernemer die vanuit huis werkt, voelt het vaak alsof ik altijd zou kunnen werken. Wat voor mij nuttig is geweest, is het stellen van grenzen, zoals het hebben van minstens één dag volledig vrij van werk per week. Ik probeer ook prioriteit te geven aan vrije tijd om op vrije dagen op te laden.

Where do you make your photos, at home or in a studio?

I shoot at home in my apartment, in my kitchen more precisely.

Waar maak je je foto’s, thuis of in een studio?

Ik maak mijn foto’ thuis in mijn appartement, in mijn keuken om precies te zijn.

How do you start with styling?

I start with looking for inspiration. I will either try to visualize or brainstorm a mood or an aesthetic I want to go for or if I am not all that inspired, I will browse through Instagram and Pinterest to find ideas of how to style certain foods or certain scenes.
Once I have a better idea of the look I want to go for, my second step is choosing my accessories then placing them into my scene. Once that is all set, I will add in the food and start shooting, of course changing a few things here and there as I go. 

Waar begin je met styling?

Ik begin met het zoeken naar inspiratie. Ik zal proberen een stemming of een esthetiek te visualiseren of te brainstormen waar ik voor wil gaan, of als ik niet zo geïnspireerd ben, zal ik door Instagram en Pinterest bladeren om ideeën te vinden over hoe je bepaalde etenswaren of bepaalde scènes kunt stylen.
Als ik eenmaal een beter idee heb van de look die ik wil hebben, is mijn tweede stap het kiezen van mijn accessoires en ze vervolgens in mijn scène te plaatsen. Als dat eenmaal klaar is, voeg ik het eten toe en begin ik met filmen, waarbij ik natuurlijk hier en daar wat dingen verander.

What is your focus with styling?

For me, it is important that my photos look natural. I try not to overstyle a scene or to make it too intricate as that is simply not my aesthetic. I love to instead really focus on the food itself and make it shine. Textures for me are one of the best styling tools!

Waar leg je de focus met styling?

Voor mij is het belangrijk dat mijn foto’s er natuurlijk uitzien. Ik probeer een scène niet te overstijgen of te ingewikkeld te maken, want dat is gewoonweg niet mijn esthetiek. Ik hou ervan om me in plaats daarvan echt te richten op het eten zelf en het te laten schitteren. Texturen zijn voor mij een van de beste stylingtools!

What props do you often use?

I love my neutral napkins, they are so versatile! I use one of them in almost every single one of my shoots. I also love vintage spoons and forks as well as pinch bowls; I mean I don’t think there are any food photographers who don’t love pinch bowls.

Welke props gebruik je vaak?

Ik hou van mijn neutrale servetten, ze zijn zo veelzijdig! Ik gebruik er één in bijna al mijn shoots. Ik hou ook van vintage lepels en vorken en pinch bowls; ik denk dat er geen een foodfotograaf is die niet van pinch bowls houden.

Which light do you work with  (daylight/artificial)?

I only shoot in natural light, but I would love to learn artificial light maybe in 2021. 

Welk licht gebruik je (daglicht of kunstlicht)?

Ik maak altijd gebruik van daglicht, maar ik zou graag met kunstlicht willen leren werken, misschien in 2021.

Do you work with a speedlite/flash?

No, I have never worked with any of those.

Gebruik je weleens speedlicht/ flitslicht?

Nee, daar heb ik nog nooi mee gewerkt.

How do you do action shots and what are your settings?

I generally do action shots by connecting my camera to my phone through wifi. This allows me to see my scene from far. I set my shooting mode to high speed continuous. I make sure my focus is where I want it and if I am trying to get a super sharp drip or sprinkle, I make sure that my shutter speed is at least 1/320. Then, from a distance, I press on the shutter (on my phone) to capture a few images at once. I stop, check my images to see if I got a good one and repeat if necessary.

Hoe maak je actiefoto’s en welke instellingen gebruik je hiervoor?

Ik maak meestal actiefoto’s door mijn camera via wifi aan te sluiten op mijn telefoon. Zo kan ik mijn scène van veraf zien. Ik zet mijn opnamestand op hoge snelheid continu. Ik zorg ervoor dat mijn focus is waar ik wil en als ik probeer een super scherpe druppel of sprenkel te krijgen, zorg ik ervoor dat mijn sluitertijd minimaal 1/320 is. Vervolgens druk ik van een afstand op de sluiter (op mijn telefoon) om een paar beelden tegelijk vast te leggen. Ik stop, controleer mijn foto’s om te zien of ik een goede foto heb en herhaal deze indien nodig.

What camera and lenses do you use and/or tripod? 

My camera is a Canon 80d. In terms of lenses, I love my Canon 50mm f/1.8 as well as my Sigma Art 35mm f/1.4. My tripod is a Vanguard with the perpendicular arm option.

Welke camera/ lenzen gebruik je en gebruik je een statief?

Mijn camera is een Canon 80d. Qua lenzen ben ik dol op mijn Canon 50mm f/1.8 en mijn Sigma Art 35mm f/1.4. Mijn statief is een Vanguard met de optie loodrechte arm.

Which program to edit your photos? 

I use Lightroom for basic edits, color correction, cropping, sharpening and straightening and I use Photoshop for retouching imperfections. 

Welk programma gebruik je om je foto’s te bewerken?

Ik gebruik Lightroom voor basisbewerkingen, kleurcorrectie, bijsnijden, verscherpen en rechtzetten en ik gebruik Photoshop voor het retoucheren van onvolkomenheden.

Tips and tricks? 

One of the most important thing I recommend to new food photographers who are trying to improve their craft is to practice a lot. Play with your angles, play with your lens(es), shoot at different times of day etc. Don’t be afraid to experiment and do not fear not having a perfect shot, because the time spent with your food and your camera is never time wasted.

Also, get a lens that has a shallow depth of field. This one has been a game changer in my food photography journey!

Tips and tricks?

Een van de belangrijkste dingen die ik aanraad aan nieuwe foodfotografen die hun vak proberen te verbeteren is veel oefenen. Speel met je hoeken, speel met je lens(en), fotografeer op verschillende tijdstippen van de dag etc. Wees niet bang om te experimenteren en wees niet bang om geen perfecte foto te maken, want de tijd die je met je eten en je camera doorbrengt is nooit tijdverlies.

Daarnaast, koop een lens die een ondiepe scherptediepte heeft. Deze is een game changer geweest in mijn foodfotografiereis!

Follow @muriellebanackissa

blog: https://www.muriellebanackissa.com/

instagram: @muriellebanackissa

Want to stay informed? Sign in for my newsletter!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.